Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Bryggaregatan 14, Kulturföreningen Tågets lokaler

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Förvaltningschefen informerar
 4. Allmänhetens frågestund
 5. Information om SM-veckan 2024 (20 min nämnd innan 15:30)
  Remiss: Betänkandet Åtgärder för tryggare bostadsområden (SOU 2023:57) och promemorian Stärkt hyresrättsligt skydd för våldsutsatta kvinnor (Ds 2023:18) - utgår från dagordningen
 6. Uppdrag: Tydliggöra förutsättningarna för stadsodling
 7. Borås Ridhus - lokalisering/verksamhetsutredning
 8. Borås Skyttecenter
 9. Ansökan om anläggningslån från Borås Skidlöparklubb för utbyggnad av skidskyttestadion
 10. Ansökan om bidrag till Fritids- och folkhälsonämndens förfogande
 11. Flytt av Fritidsbanken till Borås Arena
 12. E-sportcenter
 13. Fortsatt utredning av förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta
 14. Lokaler Mötesplats och Öppen Ungdomsverksamhet Kristineberg
 15. Initiativärende (M): Lördagsöppet på fritidsgårdar i serviceorterna
 16. Remiss: Revidera kostpolicyn
 17. Sammanträdestider, sammanträdesdagar 2024 för Fritids- och folkhälsonämnden
 18. Redovisning av inkomna synpunkter till Fritids- och folkhälsonämnden 2023
 19. Delegater för Fritids- och folkhälsonämnden
 20. Redovisning av anmälningsärenden
 21. Redovisning av delegationsbeslut
Entré till Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-15] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2023-10-24 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol