Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Politisk ordlista

På nämndsammanträdena och i handlingar och protokoll kan det ibland förekomma ord som kan vara svåra att förstå om du inte är insatt i hur en nämnd arbetar. Här kommer en ordlista över de vanligaste orden.

A

Acklamation

Beslut som fattas utan votering (rösträkning). Ledamöterna får ropa ja eller nej, och ordföranden bedömer vilka som är flest.

Ajournera (ajournering)

Tillfälligt avbryta ett sammanträde eller skjuta upp det till en senare tidpunkt.

Aktiebolag

Bolag grundat på aktier. Vissa verksamheter, som Borås Energi och Miljö, drivs i aktiebolagsform.

Allmän handling

En handling som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och förvaras där. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar om de inte är sekretessbelagda.

Arvode

Ekonomisk ersättning för utfört politiskt arbete.

Avslå (avslag)

Säga nej till det som föreslås i ett ärende.

B

Bereda

Sammanfattande begrepp för att förbereda, utreda och arbeta med ett ärende innan det går till beslut.

Bifalla (bifall)

Godkänna eller bevilja.

Bordlägga (bordläggning)

Skjuta upp beslut i ett ärende till ett senare sammanträde. Under tiden får ärendet inte beredas ytterligare.

Budget

En plan för hur de pengar man har ska användas under en viss tid.

D

Dagordning

Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas föredragningslista eller ärendelista.

Delegera (delegering)

Överlåta arbete och beslut till någon annan.

Diarium

Fortlöpande förteckning över allmänna handlingar hos en myndighet. Det är här massmedierna hittar många av de kommunala nyheterna.

E

Ersättare

Person som ersätter en ordinarie ledamot. Kallas även för suppleant.

F

Fackman

Person som är expert inom ett speciellt ämnesområde.

Facknämnd

Nämnd som arbetar inom ett ämnesområde.

Fråga

Fråga som en ledamot i fullmäktige ställer till ordförande i en nämnd eller styrelse. Bara den som frågar och den som svarar får delta i debatten om frågan.

Föredragande

Den som presenterar ett ärende för en nämnd.

Föredragningslista

Förteckning över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas dagordning eller ärendelista.

Förtroendevald

En person som har valts till ett politiskt uppdrag, i till exempel fullmäktige eller nämnd, antingen av väljarna i direkta val eller av en politisk församling.

Förvaltning

Vid en förvaltning arbetar tjänstemän med att bland annat ta fram underlag till Kommunfullmäktige och nämnder samt verkställa de politiska besluten. Förvaltningen är opolitisk och arbetar oberoende av politisk majoritet.

G

Genmäle

Man begär genmäle på ett sammanträde för att bemöta eller rätta vad någon sagt.

H

Handling

Handlingar för politiska beslut är en sammanställning över de dokument som behövs vid ett politiskt möte. Termen handling kan även betyda dokument i pappersform eller digital form. En handling kan bestå av text, bild eller ljud.

Handläggare

Tjänsteman som bereder och presenterar ett ärende och formulerar förslag till beslut.

Hemställa (hemställan)

Föreslå, med en ålderdomlig term.

I

Inkommen

En handling är inkommen – och därmed allmän – när den kommit till en myndighet eller till en politiker eller anställd vid myndigheten.

Interpellation

Fråga från ledamot i fullmäktige till ordförande i en nämnd eller styrelse för muntligt och skriftligt svar. Alla ledamöter får delta i debatten om en interpellation.

J

Justera (justering)

Skriva under ett protokoll för att intyga att sammanträdet och besluten är korrekt återgivna. Protokollet justeras av ordförande och ytterligare en ledamot som väljs vid varje sammanträde.

Jäv (jävig)

Det kan uppstå jäv om ett ärende kan väntas innebära synnerlig nytta eller skada för en tjänsteman eller ledamot, för egen del eller för någon närstående. Den som är jävig får inte delta i handläggningen av ett ärende.

K

Kallelse

Inbjudan med information om tid och plats för ett möte..

Kommunfullmäktige

Kommunens högsta beslutande politiska församling eller "riksdag". Sammansättningen bestäms av det antal röster partierna fått av väljarna i Borås kommun.

Kommunstyrelse

Utses av Kommunfullmäktige och är kommunens "regering". Har överblick, leder och samordnar kommunens verksamhet. Kommunstyrelsen beslutar om kommunens finanser och den ekonomiska planeringen.

Kungörelse

Offentligt meddelande, tillkännagivande.

L

Ledamot

Vald ordinarie representant i till exempel Kommunfullmäktige eller nämnd.

M

Majoritet

Politiskt parti eller politiska partier som tillsammans utgör mer än 50 % av ledamöterna (eller 50 % plus ordförandens utslagsröst) i fullmäktige eller i en nämnd.

Mandat

Uppdrag att vara representant; Till exempel att inneha en plats i Kommunfullmäktige.

Motion

Skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i Kommunfullmäktige.

N

Nominera (nominering)

Föreslå namn på person som ska väljas till förtroendeuppdrag.

Nämnd

En nämnd består av ledamöter som är utsedda av Kommunfullmäktige. Nämnderna beslutar om verksamheten inom sina respektive ansvarsområden och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. En nämnd kan även kallas styrelse eller kommitté.

O

Offentlighetsprincipen

Principen att alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Syftet är att ge insyn och möjlighet för allmänheten att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt finns också möjligheten att påverka verksamheten. En demokratisk grundbult.

Opposition

Politiskt parti eller politiska partier som inte är i majoritet.

P

Presidium

Ordförande och en eller flera vice ordförande i fullmäktige eller en nämnd.

Proposition

Formellt förslag till beslut vid omröstning. Proposition är ett annat ord för förslag.

Propositionsordning

Den ordning i vilken de olika förslagen till beslut presenteras vid en omröstning.

Protokoll

Skriftlig redogörelse för vad som sker under ett sammanträde. Av protokollet ska framgå vilka beslut, förslag, omröstningar och reservationer som behandlas och vilka som deltog i besluten.

Protokollsanteckning

En ledamot kan exempelvis få antecknat till protokollet att denne inte deltar i ett beslut eller att man vill förklara sin ståndpunkt

Promemoria (pm)

En kortfattad redogörelse eller ett kortfattat direktiv.

R

Remiss

Ett ärende skickas på remiss för att nämnder eller andra berörda ska få lämna sina synpunkter innan ärendet tas upp för beslut.

Reservation

En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan reservera sig mot ett beslut, muntlig eller skriftlig för att markera att ledamoten ogillar beslutet.

S

Sekretess

Förbud att lämna ut en allmän handling eller på annat sätt avslöja hemliga uppgifter.

Skrivelse

Brev till exempelvis annan myndighet med redovisning av åtgärder eller uppfattning.

Styrelse

Se nämnd

Suppleant

Person som ersätter en ordinarie ledamot när hen är frånvarande. En suppleant kallas även för ersättare.

Särskilt yttrande

Se protokollsanteckning

T

Tilläggsyrkande

Tillägg till beslutsförslag.

Tjänsteman

En person som är anställd på förvaltningen för att till exempel ta fram underlag till Kommunfullmäktige eller nämnderna och verkställa de politiska besluten.

U

Upprättad handling

En handling är upprättad – och därmed allmän – när den har skickats från en myndighet, justerats eller på annat sätt färdigställts hos myndigheten.

Utskott

En mindre grupp förtroendevalda som bereder ärenden inför beslut i nämnden

V

Votera (votering)

Rösta om något.

Y

Yttrande

Skrivelse med synpunkter i ett ärende, till exempel yttrande över en statlig utredning.

Å

Återremiss

Beslut att sända tillbaka ett ärende till tidigare instans för komplettering eller fortsatt beredning.

Ä

Ärende

Sakfråga som fullmäktige eller en nämnd ska behandla.

Ärendelista

Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde. Kan även kallas föredragningslista eller dagordning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Politisk ordlista

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender