Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tekniska nämnden, sammanträde

Tekniska nämnden ansvarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt att bereda atbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Trivsamma parker och en god yttre miljö är viktigt för medborgarnas välbefinnande liksom att kunna erbjuda en hög nivå på färdtjänstresor.

Tid:
Plats: Kungsgatan 57, Tekniska nämndens Sessionssal

Ärendelista

 1. Allmänhetens frågestund
 2. Upprop och val av justeringsperson och dennes ersättare
 3. Godkännande av föredragningslista
 4. Förvaltningen informerar
 5. Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2023
 6. Uppföljning av intern kontroll 2023
 7. Boråsförslaget: Aktivitetsplan för ungdomar på Hestra
 8. Begäran om tillägg till taxan om enpersonfordon
 9. Remiss: Motion: Låt sopbilar kartlägga Borås gator
 10. Årsredovisning Tekniska nämnden 2023
 11. Samverkan med Mark och Ulricehamn kring serviceresor
 12. Anmälningsärenden februari 2024
 13. Redovisning av delegationsbeslut
 14. Övriga frågor
Ordförandeklubba
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2024-02-15] Tekniska nämnden , sammanträde 2024-02-21 13.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol