Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Mottagande i anpassad grundskola

Om personalen i förskolan eller grundskolan märker att en elev har inlärningssvårigheter och inte kommer kunna nå grundskolans kunskapskrav kontaktas vårdnadshavaren. Skolan upprättar ett åtgärdsprogram och eventuellt särskilt stöd sätts in. Når eleven inte målen, trots särskilt stöd och extra anpassningar, har rektor ansvar att inleda ytterligare utredningar för att bedöma elevens stödbehov. Rektor ska se till att nödvändiga utredningar görs skyndsamt.

Rektor är också ansvarig för att alla nödvändiga dokument skrivs och skickas till Grundskoleförvaltningen som fattar beslut om eventuellt mottagande i grundsärskola.

Innan vi kan fatta belut om mottagande i anpassad grundskola gör vi fyra olika utredningar:

Pedagogisk utredning

Genomförs av den specialpedagog eller lärare som kan ge den bästa bilden. Utredningen syftar till att klargöra om barnet har förutsättningar att nå grundskolans kunskapsmål.

Social utredning

Genomförs normalt av skolans kurator. Utredningens syfte är att visa om barnets svårigheter kan ha orsaker utanför skolan.

Medicinsk utredning

Genomförs av läkare. Utredningen ska ge en bild av barnets hälsa och bör så långt det är möjligt klargöra medicinska orsaker till barnets svårigheter.

Psykologisk utredning

Genomförs av skolpsykologen och ska avgöra om barnet har en utvecklingsstörning.

Om utredningarna visar att eleven tillhör grundsärskolans målgrupp

Om utredningarna visar att eleven tillhör anpassad grundskolas målgrupp får vårdnadshvaren information om det. Ansvarig på Grundskoleförvaltningen informerar om hur eleven kan fullfölja sin skolplikt i anpassad grundskola eller som individintegrerad elev i en grundskoleklass.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Mottagande i anpassad grundskola

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender