Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Buller

Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller. Vad som uppfattas som buller kan bero på typen av bullerkälla, mottagningsförhållanden och känslighet, vilket kan variera från person till person. Hur mycket bullret stör oss beror även på i vilket sammanhang vi utsätts för det. 

Störs du av buller i din bostad?

Om du störs av buller i bostaden, vänd dig i första hand till din fastighetsägare eller styrelse för bostadsrättsföreningen och berätta om problemet. Försök att beskriva bullret och skriv ner vilka tider på dygnet som det låter och var du tror det kommer ifrån. Om det inte blir någon bättring kan du höra av dig till Miljöförvaltningen genom att lämna in en anmälan om klagomål. Du kan läsa mer om ärendehanteringen och klagomålsanmälan på sidan Klagomål vid störningar i boendemiljön, fälj länk nedtill.

Klagomål vid störningar i boendemiljön

Åtgärder mot buller

Det är den som bedriver verksamhet som är ansvarig för att inte utsätta närboende eller andra verksamheter för störningar eller olägenheter. En verksamhetsutövare är därför skyldig att utreda de bullerstörningar som den egna verksamheten orsakar, och ifall det finns risk för olägenhet bekosta bullerdämpande åtgärder.

Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren kan också föreläggas att utföra och bekosta bullerutredningar och åtgärder om Miljö- och konsumentnämnden bedömer att det krävs.

Vid bedömning av om buller inomhus kan anses utgöra en olägenhet för människors hälsa i miljöbalkens mening tillämpas Folkhälsomyndighetens Allmänna råd om buller inomhus (FoHMFS 2014:13) där det finns riktlinjer för hur mycket det får låta inomhus.

Riktvärden för buller inomhus, gäller bland annat för bostadsrum som till exempel sovrum:

 • Maximalt ljud 45 dBA
 • Ekvivalent ljud 30 dBA
 • Ljud med hörbara tonkomponenter 25 dBA
 • Ljud från musikanläggningar 25 dBA

Det finns även riktvärden för lågfrekvent buller inomhus som du kan läsa om på Folkhälsomyndighetens webbplats, följ länk nedtill.

Allmänna råd om buller inomhus, Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riktvärden som gäller utomhus, vid fasad eller vid uteplats, för bland annat fläktar och värmepumpar: (anges som ekvivalent ljud)

 • 50 dBA (dagtid kl. 06 till 18)
 • 45 dBA (kväll kl. 18 till 22) samt lördag, söndag och helgdag (kl. 06 till 18)
 • 40 dBA (natt kl. 22 till 06)

Läs mer om riktvärden som gäller utomhusmiljöer på Naturvårdsverkets webbplats, länk nedtill.

Riktvärden för utomhusmiljöer,  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Buller från grannar

Ljud från grannar kan upplevas som mycket störande. Hög volym på teven, musik, stegljud, fester och skällande hundar är några exempel på sådant som ibland gör att människor känner sig störda i sina hem. Det är viktigt att du först och främst tar kontakt med den som stör så att de har chans att bättra sig. En god dialog med din granne kan ofta lösa problemet. I hus som är lyhörda händer det att din granne inte är medveten om att du upplever en störning.

Är fastigheten godkänd enligt den byggnorm som gällde vid uppförande eller ombyggnation, ställs normalt inte hårdare krav i efterhand, även om kraven har ökat på byggnader som byggts senare. I de fall fastigheten inte har avsevärt sämre ljudisolering än vad som kan förväntas från en fastighet av samma ålder och uppförande, eller om inga ombyggnationer eller ominstallationer utförts under senare tid, då driver Miljöförvaltningen inga ärenden med avseende på fastighetens ljudisolering. I de fall fastigheten är ny ska man vända sig till Samhällsbyggnadsförvaltningen, länk nedtill, som är den myndighet som har tillsyn över fastigheternas konstruktion och beskaffenhet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Miljöförvaltningen handlägger i normalt sett inte störningar mellan grannar. Störningar orsakade av beteende eller hur någon använder sin bostad kan hanteras med stöd av jordabalken, bostadsrättslagen eller ordningslagen. Den som äger en bostadsrätt är enligt lag bostadsrättslagen skyldig att "bevara sundhet, ordning och skick inom eller utanför huset", det vill säga alla måste sköta sig. Alla måste också rätta sig efter de särskilda regler som bostadsrättsföreningen har bestämt.

Buller från fläktar

I många fastigheter finns det ventilationsfläktar och kylinstallationer. Det är fastighetsägaren som har skyldighet att utreda klagomålet. Det innebär att fastighetsägaren, om det behövs, ska mäta hur hög ljudnivån är. Det är väldigt viktigt att påtala vart bullret upplevs. Beroende på var bullerstörningen upplevs tillämpas antingen Folkhälsomyndigheten allmänna råd om inomhusbuller (FoHMFS 2014:13) eller Naturvårdsverkets riktvärden för utomhusbuller.

Buller från byggarbetsplatser

Det är byggherrens ansvar att se till att ljudnivåerna ligger under riktvärdena för buller från byggplatser. Naturvårdsverket har angivit riktvärden för buller från byggplatser.

På Naturvårdsverkets webbplats, länk nedtill, kan du läsa mer vilka regler som gäller för buller från byggplatser.

Buller från byggarbetsplatser,  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Naturvårdsverkets Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns ett flertal rättsfall där buller från byggarbetsplatser anses vara tillfälliga när byggnationen enbart pågår under några månader.

Buller från verksamheter

Det är den som driver verksamheten som har skyldighet att utreda klagomål och måste undersöka om verksamheten medför ljudnivåer som är högre än de riktvärden som finns.

Trafikbuller

Om du störs av trafikbuller ska du i första hand vända dig till väghållaren. Det är väghållaren som ansvarar för att genomföra åtgärder som dämpar ljudet om riktvärdena överskrids vid en bostad.

I Borås är väghållaransvaret uppdelat mellan Trafikverket (statliga vägar) och Tekniska förvaltningen, Borås Stad (kommunala vägar).

Fastighetsägaren har skyldighet att skydda de boende mot buller. Om trafikbuller i bostaden överstiger 30 dBA kan det finnas möjlighet att åtgärda bullret genom att öka bullerskyddet i fastigheten, till exempel genom att byta ut fönster och/eller luftintag. I vissa fall kan bidrag ges till bulleråtgärder, mer information finns att läsa på sidan ansökan om bidrag för bullerdämpande åtgärder, länk nedtill.

Ansök om bidrag för att minska buller i fastighet

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Buller

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

 • Översiktsbild från hackaton. Personer som sitter vid bord i en stor sal Publicerad

  Hackathon för hållbart byggande

  Vad innebär det att bygga ett hållbart samhälle? Det är en av frågorna som ställdes i samband med gårdagens ”Hackathon för hållbart byggande” som ägde rum hos N...
 • Tankebubbla med en vattendamm i Publicerad

  Nu kan du söka pengar från Borås Stads naturvårdsfond

  Har du funderat på att anlägga en damm eller en blomsteräng för bin och fjärilar? Eller röja och stängsla in den där betesmarken som håller på att växa igen? El...
 • Glasbron i knalleland Publicerad

  Vi river glasbron i Knalleland

  Glasbron som går över Skaraborgsvägen och kopplar samman Knallelands två sidor rivs. Under arbetet kan det periodvis vara begränsad framkomlighet. Tänk på att å...
Ikon: Kalender

Kalender