Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Godtagbar avloppsanläggning

En avloppsanläggning ska rena avloppsvattnet så att det inte uppstår olägenheter för miljön eller för människors hälsa.

Vid bedömning av riskerna utgår man bland annat från:

  • använd teknik (infiltration, markbädd, minireningsverk),
  • anslutna installationer (WC, bad, dusch, tvätt),
  • omgivning, (närhet till dricksvattenbrunnar, vattenskyddsområden eller sjöar och vattendrag),
  • vattnets mängd och sammansättning (möjligt nyttjande av huset).

De flesta äldre fastigheter har en avloppslösning med slamavskiljning och någon form av efterbehandling. Efterbehandlingen kan i de äldsta fallen bara vara en stenkista. Andra lösningar kan vara olika formar av infiltrationsanläggningar, utsläpp i åkerdränering eller öppet dike.

Vissa tekniska lösningar bedöms alltid att inte vara godtagbara.

Exempel på sådana anläggningar är:

  • utsläpp i öppna diken, vattendrag eller dräneringar,
  • stenkista eller sjunkbrunn.

Slamavskiljare och infiltration

En slamavskiljare ska ha tre kammare eller vara typgodkänd för vattentoalett om sådan är ansluten.

En infiltrationsbädd ska vara ventilerad. Det innebär att spridarrören, som ligger i bädden, i slutänden har vinklade ventilationsrör som sticker upp ovan marken. Saknas de ska ventilationsrör nästan alltid inrättas.

Spridarrören ska ligga minst en meter ovan högsta grundvattenyta. Det kan bli nödvändigt att inrätta ett så kallat grundvattennivårör för att visa det. Ett grundvattennivårör sätts lodrätt, cirka en och en halv meter djupare än spridarrörens läge. Det placeras cirka två meter i spridarrörens förlängning.

Det är fastighetsägaren som ska visa att anläggningen kan bedömas som godtagbar, vilket inte alltid är så lätt. Det kan du i vissa fall göra om du ordnar grundvattennivårör och ventilationsrör. Det är dock ingen garanti att anläggningen blir godtagbar.

Belastning

En avloppsanläggning ska betjäna ett hushåll som motsvarar fem personer med åretruntboende. I de fall där huset är litet, oisolerat, saknar vintervatten så kan det göras en bedömning om att det inte är möjligt för ett helt hushåll att bo där året runt. Kraven på åtgärder görs utifrån den aktuella belastningen.

Om du bedömer att din avloppsanläggning inte fyller kraven kan du påbörja en process för att inrätta en ny anläggning.

Byte av slamavskiljare

En slamavskiljare ska avskilja slammet så att det inte kommer ut i infiltrationsbädden som då kan sättas igen. Det ligger i ditt intresse att skydda din nya infiltrationsbädd från slam.

Det är inte säkert att en gammal slamavskiljare måste bytas ut om du kan visa att den är hel och tät. Du kan passa på att själv besiktiga slamavskiljaren i samband med slamtömningen och göra din egen bedömning. Rekommendationen är ändå att du passar på att byta slamavskiljaren om du gör en ny anläggning.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Godtagbar avloppsanläggning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender