Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Olika former av tillsyn

Utifrån regelbunden tillsyn, riktad tillsyn och löpande granskning görs bedömning om verksamheten bedrivs utifrån de lagar och regler som verksamheten har att följa. Tillsynen dokumenteras i ett tillsynsbeslut. Av tillsynsbeslutet ska framgå vilka brister som finns i verksamheten, vilka bestämmelser som beslutet grundar sig på, motivering till beslutet, vilka åtgärder som kan behövas för att rätta till bristerna, samt hur och när beslutet ska följas upp. Det är Förskolenämnden som fattar beslut i tillsynen.

Borås Stads tillsyn granskar fler olika områden men gör inte anspråk på att var heltäckande i alla delar. Om tillsynen resulterar i en formulering som ”Tillsynen har inte funnit brister vilka leder till ingripanden” betyder inte det att tillsynen kan intyga att verksamheten i alla sina delar alltid lever upp till alla grundläggande krav som kan ställas på verksamheten.

Även om enskilda delar i verksamheten kan tyckas uppnå till en godkänd nivå kan Förskolenämnden göra en bedömning som lyfter fram en brist om inte helheten eller verksamhetens historik stödjer en sammantagen positiv bedömning.

Etableringskontroll

Innan en ny förskola öppnar eller flyttar in i nya lokaler eller en pedagogisk omsorg startar sker en etableringskontroll.

Syftet med denna tillsyn är att se att den planering som huvudmannen har tänkt genomföra överensstämmer med ansökan och går att genomföra. Huvudmannen ansvarar för att i god tid innan förskolan är tänkt att starta kontakta Förskoleförvaltningen så att etableringskontroll kan bokas in. Etableringskontrollen ska ske i nära anslutning till verksamhetsstart. Inga barn får skrivas in i en ny verksamhet innan etableringskontrollen är genomförd.

Förstagångstillsyn av ny förskola

Efter sex till åtta månader efter att en fristående förskola eller pedagogisk omsorg har startat sker en så kallad förstagångstillsyn av den nya utbildningen/verksamheten. Denna tillsyn sker på samma sätt som den regelbundna tillsynen.

Regelbunden tillsyn

Tillsynen följer en cykel på två år. Tillsynen tar en utgångspunkt i skollag, läroplan och övriga relevanta styrdokument utifrån olika teman. Huvudmannen ska i god tid före besöket informeras om tidpunkt för besök, tillsynsområde, vilka som förväntas närvara från huvudmannen, handlingar som finnas till hands vid tillsynsbesöket samt vilka som kommer att närvara från tillsynsmyndigheten.

Riktad tillsyn

Riktad tillsyn i Borås Stad sker utifrån tillsynsmyndighetens beslut att granska ett särskilt område i fristående förskolas verksamhet eller i enskild pedagogisk omsorg. Förskolenämnden kan även besluta om riktad tillsyn utifrån en inkommen anmälan mot en fristående huvudman eller om uppgifter framkommit som kräver omgående åtgärder. Det är Förskoleförvaltningen som ansvarar för att utreda anmälningar mot fristående förskolor och enskild pedagogisk omsorg i Borås Stad utifrån skollag, läroplan och andra bestämmelser. Om tillsynsmyndigheten bedömer att omständigheterna är sådana att omgående tillsynsbesök är nödvändigt så genomförs detta oberoende årshjulet för regelbunden tillsyn.

Undantagna är anmälningar som gäller diskriminering och kränkande behandling (kapitel 6 i skollagen) som Diskrimineringsombudsmannen respektive Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har tillsynsansvar för.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Olika former av tillsyn

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender