Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Överklagan av beslut

Enligt skollagen 28 kap 5§ får beslut av en kommun överklagas hos allmän förvaltningsdomstol när det gäller:

  • Återkallelse av godkännande/tillstånd enligt skollagen 26 kap 13-14 §§
  • Återkallelse om rätt till bidrag enligt skollagen 26 kap 13§
  • Tillfälligt verksamhetsförbud enligt skollagen 26 kap 18§
  • Föreläggande med vite enligt skollagen 26 kap 27§

Överklagan ska ske skriftligt och det ska framgå vem som överklagar beslutet, vilket beslut som överklagas och den ändring av beslutet som den klagande begär.

Överklagan ställs till Förvaltningsrätten i Jönköping, men den skickas till Förskolenämnden. Överklagan måste inkomma till Förskolenämnden inom tre veckor från det att klagande tog del av beslutet.

Förskoleförvaltningen tar emot överklagan och bedömer ifall överklagan kommit in i rätt tid. Klagande får bekräftelse på mottagen handling samt information av fortsatt hantering.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Överklagan av beslut

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender