Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Sanktioner vid tillsyn

När tillsynsmyndigheten har beslutat att verksamheten behöver vidta åtgärder ska huvudmannen skicka in en redovisning över vad man har gjort för att rätta till bristerna. Det kan därefter bli aktuellt med ett återbesök i verksamheten för att följa upp de åtgärder som genomförts.

Vem synar vår tillsyn?

Skolinspektionen har tillsyn över att kommunen sköter sin tillsyn enligt skollagen.

Anmärkning

Om bristerna inte är allvarliga kan tillsynsmyndigheten ge huvudmannen en anmärkning istället för ett föreläggande.

Detta finns reglerat i skollagen 26 kap 11§

Föreläggande vid brist i verksamheten

Om huvudmannen inte följer de regler som gäller kan tillsynsmyndigheten kräva att bristerna åtgärdas genom ett så kallat föreläggande. Det är mycket vanligt att en verksamhet får ett eller flera förelägganden efter tillsyn. Ett föreläggande ska ange de åtgärder som behövs för att komma tillrätta med bristerna. Huvudmannen behöver skyndsamt se till att åtgärderna genomförs. Det går inte att överklaga ett föreläggande.

Detta finns reglerat i skollagen 26 kap 10§

Föreläggande med vite

Ett föreläggande kan förenas med ett vite som kan innebära att huvudmannen blir skyldig att betala en summa pengar om inte bristerna åtgärdas i tid. Föreläggande med vite kan också användas om huvudmannen inte lämnar de uppgifter som efterfrågas i samband med tillsyn. Det är Förskolenämnden som bestämmer hur stort vitet ska vara. Huvudmannen kan överklaga ett föreläggande med vite till förvaltningsrätten.

Detta finns reglerat i skollagen 26 kap 27§

Tillfälligt verksamhetsförbud

Skulle tillsynen visa allvarlig risk för barnens hälsa eller säkerhet eller av någon annan särskild anledning, får Förskolenämnden förbjuda huvudmannen att tills vidare, helt eller delvis, driva verksamheten vidare genom att meddela tillfälligt verksamhetsförbud. Ett tillfälligt verksamhetsförbud får gälla i högst 6 månader. Huvudmannen kan överklaga beslut om tillfälligt verksamhetsförbud till förvaltningsrätten.

Detta finns reglerat i skollagen 26 kap 18§

Återkallelse

Om huvudmannen inte vidtar åtgärder efter ett föreläggande och det rör sig om allvarliga brister kan Förskolenämnden återkalla huvudmannens godkännande, vilket innebär att verksamheten måste stänga. Återkallelse får beslutas även om rättelse har skett vid prövningstillfället om det kan befaras att det på nytt kommer att uppstå sådana missförhållanden som utgör grund för återkallelse. Kommunen får besluta att ett beslut om återkallelse ska gälla trots att det inte har vunnit laga kraft. Huvudmannen kan överklaga beslut om återkallande till förvaltningsrätten.

Detta finns reglerat i skollagen 26 kap 13-16 §§

Avstående från ingripande

Tillsynsmyndigheten behöver inte alltid ingripa. En tillsynsmyndighet får avstå från att ingripa mot en huvudman som inte följer regelverket om överträdelsen är ringa. Det kan handla om enstaka händelser på grund av okunnighet eller tillfälligheter. Det kan också vara så att huvudmannen rättar till bristerna, till exempel när det går att förebygga problemen eller det går snabbt att rätta till felaktigheterna. Andra särskilda skäl att inte ingripa kan handla om att den verksamhetsansvarige själv anmält en brist i verksamheten eller sökt hjälp för att komma till rätta med brister eller andra överträdelser mot regelverket.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Sanktioner vid tillsyn

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender