Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2019-06-03 protokoll.pdf Pdf, 853.7 kB. 853.7 kB 2020-09-02 12.14

 

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2019-06-03.pdf Pdf, 17.8 MB. 17.8 MB 2019-05-24 13.53
Delegationsbeslut 2019-06-03.pdf Pdf, 2.5 MB. 2.5 MB 2019-06-03 07.57
Kommunstyrelsen-2019-06-03 handlingar Del 1.pdf Pdf, 70.2 MB. 70.2 MB 2019-05-29 10.30
Kommunstyrelsen-2019-06-03 handlingar Del 2.pdf Pdf, 63.7 MB. 63.7 MB 2019-05-24 14.26

 

Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-06-03 Alt förslag E1 kf-skrivelse M+KD.doc Word, 154.5 kB. 154.5 kB 2019-06-03 14.13
2019-06-03 Alt förslag E2 M + KD.docx Word, 66.2 kB. 66.2 kB 2019-06-03 14.13
2019-06-03 Alt förslag E10 KD.docx Word, 41.3 kB. 41.3 kB 2019-06-03 14.13
2019-06-03 Alt förslag KC2 M+KD.docx Word, 43.5 kB. 43.5 kB 2019-06-03 14.13
2019-06-03 Alt förslag M SP6.docx Word, 47.3 kB. 47.3 kB 2019-06-03 14.13
2019-06-03 Alt förslag M+KD E6.docx Word, 43.8 kB. 43.8 kB 2019-06-03 14.13
2019-06-03 Alt förslag M+KD E14.docx Word, 41.6 kB. 41.6 kB 2019-06-03 14.13
2019-06-03 Alt förslag M+KD M4.2.docx Word, 41.6 kB. 41.6 kB 2019-06-03 14.13
2019-06-03 Alt förslag M+KD SP11.docx Word, 42.3 kB. 42.3 kB 2019-06-03 14.13
2019-06-03 Alt förslag SP6 KD.docx Word, 46.7 kB. 46.7 kB 2019-06-03 14.13
2019-06-03 Alt förslag SP9 KD.docx Word, 41.3 kB. 41.3 kB 2019-06-03 14.13
2019-06-03 Alt förslag SP10 KD.docx Word, 42.4 kB. 42.4 kB 2019-06-03 14.13
Alt förslag E5 M+KD Skrivelse 2019-06-03.docx Word, 43.6 kB. 43.6 kB 2019-06-03 14.13
Alt förslag modell 2019-06-03 M+KD E1.docx Word, 49.2 kB. 49.2 kB 2019-06-03 14.13
E1-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 138.1 kB. 138.1 kB 2019-06-03 14.13
E2-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 402.9 kB. 402.9 kB 2019-06-03 14.13
E6-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 51.3 kB. 51.3 kB 2019-06-03 14.13
E8-Alternativt-förslag-SD.pdf Pdf, 45.6 kB. 45.6 kB 2019-06-03 14.13
KC2 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 99.3 kB. 99.3 kB 2019-06-03 14.13
KS190603 KC2 Alternativt förslag.docx Word, 41.8 kB. 41.8 kB 2019-06-03 14.13
KS190603 SP6 Alternativt förslag.docx Word, 42.7 kB. 42.7 kB 2019-06-03 14.13
N1 Tilläggsyrkande SD.pdf Pdf, 53.3 kB. 53.3 kB 2019-06-03 14.13
SP2_Alternativt_förslag_SD.pdf Pdf, 220.1 kB. 220.1 kB 2019-06-03 14.13
E7 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 48.7 kB. 48.7 kB 2019-06-03 14.30

Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019-06-03 Protokollsanteckning M + KD E1.docx Word, 91.7 kB. 91.7 kB 2019-06-03 13.49
2019-06-03 protokollsanteckning SP8 KD.docx Word, 40.1 kB. 40.1 kB 2019-06-03 13.49
2019-06-03 Protokollsanteckning SP11 M + KD.docx Word, 91.9 kB. 91.9 kB 2019-06-03 13.49
E1-Protokollsanteckning.pdf Pdf, 509.3 kB. 509.3 kB 2019-06-03 14.14
E2-Protokollsanteckning-SD.pdf Pdf, 534.7 kB. 534.7 kB 2019-06-03 14.14
PF1 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 344.9 kB. 344.9 kB 2019-06-03 14.14
SP11-Protokollsanteckning-SD.pdf Pdf, 301.5 kB. 301.5 kB 2019-06-03 14.14
Kommunstyrelsen sammanträder

Sammanfattning av beslut

Redovisning från Kommunstyrelsen av inneliggande avgivna motioner (KC1)

Kommunstyrelsen redovisar beredningsläget för inneliggande motioner och interpellationer till och med oktober månad.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna.

Svar på initiativärende: Uttalande om återvändande IS-terrorister (KC2)

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har i ett initiativärende föreslagit att Kommunstyrelsen ska anta ett uttalande om återvändande IS-terrorister, där innebörden bland annat är att den som deltagit i eller understött terrorism inte ska vara välkommen till Borås Stad.

I sitt svar skriver Kommunstyrelsen att Borås Stad redan bedriver ett långsiktigt och omfattande arbete mot våldsbejakande extremism. I CKS:s uppdrag ingår bland annat att försvåra och förhindra att organiserad brottslighet får fäste i kommunen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att initiativärendet är besvarat.

Tillsättning av förvaltningschef till Förskoleförvaltningen (KC3)

Ina Furtenbach Linden erbjuds tjänsten som förvaltningschef för Förskoleförvaltningen. Ina är idag utbildningschef på Förskoleförvaltningen i Göteborg.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att anställa Ina Furtenbach Linden som förvaltningschef för Förskoleförvaltningen.

Avtal med ID06 för Borås Stad (KC4)

ID06 är ett system som hanterar lagkravet på personalliggare vid alla entreprenader som är högre än fyra basbelopp.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att teckna avtal med ID06 för Borås Stad.

Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod (PF1)

Reglementet för Borås Stads nämnder ska enligt reglerna fastställas på nytt eller vid behov revideras senast i juni året efter en ny mandatperiod har inletts. Utgångspunkten för översynen har varit att uppdatera lagändringar, att komplettera med verksamhetsområden som nämnderna har idag men som inte fanns med i reglementet innan samt att se över det rent språkligt.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att fastställa reviderade reglementen för nämnderna i Borås Stad.

Svar på motion: Dags att förstärka prevention och rehabilitering hos våra äldre (KU1)

Patric Cerny (L) har i en motion föreslagit att Vård- och äldrenämnden ska utreda möjligheten att införa en så kallad äldrehälsa i Borås Stad. Den skulle kunna vara uppbyggd och arbeta på liknande sätt som Elevhälsan, det vill säga arbeta centralt och konsultativt mot äldreboenden, anhöriga och kommuninvånare. Det skulle enligt motionen vara ett sätt att förebygga lidande och förbättra hälsan för de äldre men också förebygga kostnadsutvecklingen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Elevombudets årsrapport 2018 (KU2)

Elevombudet, EO, är en ny funktion i Borås Stad som riktar sig till både de kommunala och de fristående grundskolorna. EO ska vara en neutral part som kan ge stöd till vårdnadshavare och elever men också en länk från vårdnadshavare till tjänstemän och verksamheter. Elevombudet har skapat ett kontaktnät inom staden och även tagit initiativ till ett nationellt nätverk med barn- och elevombud.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Elevombudets rapport och skicka den till Grundskolenämnden.

Äldreombudets rapport 2018 (KU3)

Äldreombud har funnits i Borås Stad sedan 1 januari 2017. Uppdraget handlar om att på strategisk nivå driva ett äldreperspektiv i staden så att äldres intressen och rättigheter tas tillvara. En viktig del är att informera, stödja och vägleda i aktuella frågor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Äldreombudets rapport och översända den till Vård- och äldrenämnden att arbeta vidare med. Nämnden ska återrapportera till Kommunstyrelsen vilka åtgärder som kommer att vidtas.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2019 över Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget (KU4)

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett uppdrag. För att kunna följa ärendets gång ska beredningsläget för uppdrag rapporteras till Kommunfullmäktige två gånger per år.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna rapporten.

Försäljning av Tjärblomstret 12 (M1)

Bergsbo 12 AB vill köpa fastigheten Tjärblomstret 12, som ligger mellan Katrinedalsgatan och Ållebergsgatan, för att bygga sex-sju bostadsrättslägenheter.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja fastigheten Tjärblomstret 12 till Bergsbo 12 AB för 1 894 900 kronor.

Markanvisningsansökan del av Fristads Prästgård 1:100, Prästskogen (M2)

Fristadbostäder AB har ansökt om en markanvisning för att bygga cirka 20 trygghetsbostäder på området i korsningen Nya Kyrkvägen och Prästskogsvägen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ingå markanvisningsavtal med Fristadbostäder AB enligt det upprättade förslaget.

Markanvisningsansökan del av Fristads Prästgård 1:100, Prästskogen (M3)

AB Fristad Bygg har ansökt om en markanvisning för att bygga drygt 40 bostäder, hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter, på området i korsningen Nya Kyrkvägen och Prästskogsvägen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ingå markanvisningsavtal med AB Fristad Bygg enligt det upprättade förslaget.

Avsiktsförklaring Norrby, Garvaren 15 med flera Kronängsparken (M4)

Detaljplanen för del av Norrby, Garvaren 15 med flera Kronängsparken har varit ute på samråd. Borås Stad och AB Bostäder äger båda fastigheter inom detaljplaneområdet och för att genomföra planen behöver vissa fastighetsrättsliga åtgärder vidtas. Bland annat föreslås en ny tomt med byggrätt för förskola och bostäder som delvis ligger på kommunal mark och delvis på AB Bostäders mark.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att teckna avsiktsförklaring med AB Bostäder enligt upprättat förslag avseende rättsliga åtgärder inom Kronängsparken.

Resursfördelningsmodell förskola (E1)

Kommunstyrelsen har beslutat att Förskolenämnden ska ta fram ett förslag till ny resursfördelningsmodell.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till ny resursfördelningsmodell för förskola från och med 1 januari 2020. Förskolenämnden bemyndigades att fatta beslut om ersättningar till fristående förskolor och pedagogisk omsorg.

Resursfördelningsmodell grundskola, förskoleklass och fritidshem (E2)

Kommunstyrelsen har beslutat att Grundskolenämnden ska ta fram ett förslag till ny resursfördelningsmodell.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till ny resursfördelningsmodell för grundskola, förskoleklass och fritidshem från och med 1 januari 2020. Grundskolenämnden bemyndigades att fatta beslut om ersättningar till fristående grundskolor, förskoleklass och fritidshem.

Årsredovisning för Tolkförmedling Väst 2018 (E3)

Direktionen för Tolkförmedling Väst har godkänt årsredovisning 2018 och skickat den till kommunalförbundets medlemmar för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst. Direktionen och de enskilda ledamöterna beviljas ansvarsfrihet.

Förvaltning av stiftelsekapital 2018 samt översyn av regler (E4)

Kommunstyrelsen ansvarar för de av Borås Stad förvaltade donationsstiftelserna. Resultatet uppgick förra året till 1,4 miljoner kronor. Under 2018 har sammanlagt 1,8 miljoner kronor delats ut till olika ändamål.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga redovisningen av förvaltat stiftelsekapital 2018 till handlingarna med godkännande.

Uppföljning Öppna väggen på Magasinsgatan 8 i Borås (E5)

Den öppna väggen invigdes i september 2017 och har sedan dess varit välanvänd av lokala konstutövare. Fritids- och folkhälsonämnden har haft i uppdrag att utvärdera mängden klotter på väggen, och kan konstatera att klottret på allmänna platser i Borås har ökat under 2018. Men det går inte att göra några absoluta kopplingar mellan klottret och uppförandet av den lagliga graffittiväggen.

Beslut: Kommunstyrelse föreslog Kommunfullmäktige att besluta att godkänna Fritids- och folkhälsonämndens utvärdering av den öppna väggen vid Magasinsgatan 8.

Färdigställande av Borås öppna vägg för konstnärliga uttryck 2019 (E6)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att Kulturnämnden får färdigställa den öppna väggen enligt tidigare plan.

Inhyrning av förskolelokal i Dalsjöfors, Uppegårdsgatan 2-8 (E7)

Förskolan som planeras på Uppegårdsgatan 2-8 i Dalsjöfors kommer bestå av sju avdelningar med sammanlagt 160 barn, varav en avdelning ska vara öppen förskola. Den ska vara i drift i april 2020.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om förhyrning av en förskolelokal i Dalsjöfors för Förskolenämnden under perioden 1 april 2020-31 mars 2035 till en årlig hyra av 2 650 000 kronor.

Förlängning av överenskommelse med föreningen Agape gällande boende för ensamkommande asylsökande unga (E8)

Individ- och familjeomsorgsnämnden har en överenskommelse och ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Agape som gäller boende till unga ensamkommande. Båda löpte ut den 30 april. För att göra det möjligt för de unga ensamkommande att fortsätta sina studier i avvaktan på att deras ärende avgöras av Migrationsverket bör överenskommelsen förlängas.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga ärendet till handlingarna, och noterade att IFO förlängt avtalet och att finansiering sker inom befintligt statsbidrag.

Nytt avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2020-2023 (E9)

FoU Sjuhärad Välfärd har beslutat om ett nytt avtal för perioden 2020-2023. Avtalet behöver beslutas hos respektive ägarpart.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslaget till avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2020-2023.

Svar på motion: Fri parkering för ökad tillgänglighet (E10)

Falco Güldenpfennig (KD), Ingela Hallgren (KD) och Hans Gustavsson (KD) har i en motion föreslagit att fri, tidsbegränsad parkering ska införas på platser där myntbetalning inte längre kommer vara möjlig. Kommunstyrelsen hänvisar till den parkeringsstrategi som Borås Stad ska besluta om och som nu arbetas fram tillsammans med Borås kommuns Parkering AB.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Fastigheten Vesslan 4, Torstenssonsgatan 8, förhyrning av lokaler till Individ- och familjeomsorgsnämnden (E11)

Individ- och familjeomsorgsnämndens befintliga lokaler, Vesslan 4, behöver renoveras och anpassas. Nämnden har hemställt till Lokalförsörjningsförvaltningen att låta fastighetsägaren göra det. för att finansiera detta har ett nytt avtal tagits fram som ersätter det tidigare.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag att hyra fastigheten Vesslan 4, Torstenssonsgatan 8, för Individ- och familjeomsorgsnämnden under perioden 1 oktober 2019-30 september 2029 till en hyra av 2,1 miljoner kronor per år.

Förhyrning av lokaler för vuxenutbildningen på Bryggaregatan 12 (E12)

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden behöver ytterligare lokaler för vuxenutbildningen för att få en sammanhållen verksamhet. I samband med att lokaler hyrs på Bryggaregatan 12 lämnar vuxenutbildningen lokaler på Almås som istället används av gymnasieutbildningen för naturvetenskapliga programmet.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag att hyra lokaler för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden på Bryggaregatan 12 under perioden 12 april 2020-30 april 2032 till en hyra av 5,2 miljoner kronor per år.

Beslut om återbetalning av eget kapital (E13)

Tolkförmedling Väst har redogjort för direktionens beslut om regler för återbetalning av eget kapital. Lägsta nivå av eget kapital ska vara 22 miljoner kronor och lägsta belopp för att utbetalning ska vara aktuell är 5 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att godkänna Tolkförmedling Västs förslag om återbetalning av eget kapital och att lägga ärendet till handlingarna.

Svar på initiativärende: Förstärkt uppsikt av Individ- och familjeomsorgsnämnden (E14)

Individ- och familjeomsorgsnämnden redovisade ett resultat på minus 17,7 miljoner kronor för 2018. I samband med det upprättades en handlingsplan för att nå en ekonomi i balans.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillskriva nämnden utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt om Individ- och familjeomsorgsnämnden fortsätter visa en negativ prognos.

Ansökan om anläggningslån för bygge av servicehus och omklädningsrum för Borås Skidlöparklubb (E15)

Borås Skidlöparklubb är en aktiv förening som vuxit kraftigt de senaste åren. Lokalerna på Borås skidstadion är undermåliga. Förberedelserna för SM-veckan vintern 2021 pågår. Skidstadion kommer vara navet i tävlingarna och det är viktigt att få till ändamålsenliga lokaler.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att bevilja Borås Skidlöparklubb ett anläggningslån på 40 procent av totalkostnaderna, dock max 9,6 miljoner kronor, för att bygga en ny stadionbyggnad. Klubben beviljas också kommunal borgen för ett extern lån på max 12,7 miljoner kronor.

Utvecklingsbidrag E-handelsstaden Borås (N1)

Den ekonomiska föreningen E-handelsstaden Borås startades av Borås Stad, Högskolan i Borås och ett 50-tal e-handelsföretag i staden. Verksamheten finansieras idag främst av näringslivet och i viss mån av Borås Stad och via offentliga bidrag. När man nu antar utmaningen att växa och utvecklas med hjälp av strategin E-handelsstaden 2.0 behövs ökat stöd från staden.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att bevilja E-handelsstaden ett utvecklingsstöd på högst 3 miljoner kronor för förverkligandet av strategin E-handelsstaden 2.0. Stödet betalas ut med högst 1 miljon kronor per år 2019-2021. Med tillägget att Kommunstyrelsen begär en årlig uppföljning kring hur arbetet fortgått samt vilka resultat de investerade medlen har bidragit till.

Svar på motion: Stadsodling för ett hållbarare Borås (SP1)

Heiti Ernits (MP) har i en motion lämnat in förslag om flera initiativ för att främja stadsodling. För att underlätta för stadsodling kommer Borås Stads hemsida Tomter och mark uppdateras till att innehålla en sida om de olika arrendeformerna och en sida om stadsodling.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Utökning av naturreservatet Rya åsar (SP2)

Naturreservatet Rya åsar bildades 2001 och omfattar 550 hektar. Det finns ett förslag om att utöka naturreservatet med det område väster om Almenäsvägen som idag inte ingår – skidbacken, området vid Björbostugan och tillfartsvägen Björbobacken.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att pröva möjligheten att utöka naturreservatet Rya åsar.

Detaljplan för del av Svensgärde 3:1, Kyllared södra (SP3)

Det finns en stor efterfrågan på tomter för verksamhetsetableringar och kommunen behöver jobba proaktivt med att ta fram nya verksamhetsområden. Därför tar Kommunstyrelsen initiativ till ett nytt detaljplaneuppdrag för att utöka det befintliga verksamhetsområdet Kyllared, Kyllareds väg, sydost om Kyllaredsmotet. Det ersätter den tidigare prioriterade delen av Viared 5:1, Segloravägen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för en del av fastigheten Svensgärde 3:1. Detaljplanen ska prioriteras i verksamhetsplanen för 2019.

Svar på motion: Bygg seniorbostäder (SP4)

Kjell Classon (S) har i en motion föreslagit att Borås Stads kommunala bostadsbolag gör en kartläggning och därefter börjar planera och bygga seniorbostäder. De nya riktlinjerna för bostadsförsörjning är uppe för antagande i Kommunfullmäktige i juni och bedöms svara upp för det som motionären eftersträvar.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Svar på motion: Bygg framtidens Borås (SP5)

Ida Legnemark (V) har i en motion föreslagit att Borås Stad ska genomföra en bostadsförsörjningsanalys för att ta reda på hur stort behovet av nya hyresrätter är och föreslå åtgärder för att bygga fler. De nya riktlinjerna för bostadsförsörjning är uppe för antagande av Kommunfullmäktige i juni och bedöms svara upp för det som motionären eftersträvar.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

Riktlinjer för bostadsförsörjning (SP6)

Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning har varit på remiss 11 januari-1 mars 2019. Del 1 blir ett av Borås Stads styrdokument, del 2 och 3 blir bilagor. I del 1 har det övergripande målet justerats till 600 bostäder per år, vilket innebär en höjning med cirka 20 procent.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade föreslå Kommunfullmäktige besluta att anta Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning del 1.

Yttrande över samråd 2 för detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera (SP7)

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex avdelningar och bostäder ovanpå och att utveckla Kronängsparken till en stor och sammanhållen park.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att tillstyrka planförslaget.

Svar på motion: Fri parkering för en levande stadskärna (SP8)

Eike Jünke (M), Olle Engström (M) och Annette Carlson (M) har i en motion föreslagit att Borås kommuns Parkerings AB ges i uppgift att utreda frågan om fri parkering under två timmar i stadskärnan. Motionärerna menar att detta skulle stimulera handeln och gynna näringslivet. Kommunstyrelsen hänvisar i frågan till den parkeringsstrategi som Borås Stad ska besluta om, och som nu arbetas fram tillsammans med Borås kommuns Parkering AB med förväntad remissrunda under hösten 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Svar på motion: Tidsbegränsad fri parkering i Borås Stad (SP9)

Falco Güldenpfennig (KD) har i en motion föreslagit att Borås Stad inför gratis parkering under två timmar i stadskärnan för att locka fler besökare. Kommunstyrelsen hänvisar i frågan till den parkeringsstrategi som Borås Stad ska besluta om, och som nu arbetas fram tillsammans med Borås kommuns Parkering AB med förväntad remissrunda under hösten 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Svar på motion: Släpp parkeringen fri – det är sommar (SP10)

Hans Gustavsson (KD) har i en motion föreslagit att parkeringsplatsen utanför Djurparken ska vara avgiftsfri året om. Kommunstyrelsen hänvisar i frågan till den parkeringsstrategi som Borås Stad ska besluta om, och som nu arbetas fram tillsammans med Borås kommuns Parkering AB med förväntad remissrunda under hösten 2019.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad.

Miljörapport för Borås Stad 2018 (SP11)

Kommunstyrelsen har gått igenom ”Miljörapport – Borås Stad 2018” punkt för punkt och vill särskilt betona att följande gäller alla förvaltningar och kommunala bolag ”Miljöarbetet och miljöhänsyn integreras i alla verksamheter och beslut som fattas i kommunkoncernen”.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att lägga rapporten till handlingarna, och uppmana berörda nämnder och bolag att rätta sig efter påpekandena.

Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser för Stadsledningskansliet (CKS1)

Majoriteten av remissinstanserna ser positivt på att fastställa Borås Stads plan för extraordinära händelser. Några av remissinstanserna har betonat att det är viktigt att de förvaltningsspecifika krisberedskapsplanerna dels ska anpassas till den centrala planen men att de även anpassas till de specifika kraven i respektive verksamhet vilket har tillförts i den centrala planen. Dessutom behöver det klargöras vem som ansvarar för information om en extraordinär händelse eller allvarlig samhällsstörning till icke kommunala verksamheter, såsom skola och äldreomsorg.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att besluta att fastställa Borås Stads plan för extraordinära händelser.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2018-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2019-06-03 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol