Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Observera! Sammanträdet är inte öppet för allmänheten men sänds via webben.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-04-27 protokoll.pdf Pdf, 582.4 kB. 582.4 kB 2020-09-09 10.34

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Redovisning av inneliggande initiativärenden 2020 (Kc1)

Stadsledningskansliet redovisar inneliggande initiativärenden (ärenden som är under beredning och håller på att besvaras) till och med den 16 mars 2020.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ärendet läggs till handlingarna.

Svar på revisionsrapport – Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder (Kc2)

Stadsrevisionen har granskat Borås Stads ”Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder”. Bedömningen är att Kommunstyrelsens styrning och uppföljning delvis är ändamålsenlig, men att styrdokumentet med riktlinjerna delvis behöver ses över och förtydligas.

Kommunstyrelsen kommer att beakta Stadsrevisionens bedömningar och synpunkter när ”Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet” revideras.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att svaret på revisionsrapporten – Styrning och uppföljning av privata utförare i tekniska nämnder – godkänns och skickas till Stadsrevisionen.

Rekrytering av förvaltningschef till Tekniska förvaltningen (Kc3)

Magnus Palm föreslås bli erbjuden tjänsten som förvaltningschef för Tekniska förvaltningen. Magnus är idag förvaltningschef på Tekniska förvaltningen i Marks kommun.

Tre personer har intervjuats till tjänsten och tre grupper deltog i intervjuerna:

 • Grupp 1: Tekniska nämndens presidium, kommunalråd, stadsdirektör och personalchef
 • Grupp 2: Tekniska förvaltningens ledningsgrupp
 • Grupp 3: Fackliga företrädare

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Magnus Palm anställs som förvaltningschef för Tekniska förvaltningen.

Initiativärende: krav på redogörelse om anmälan av bisysslor (Kc4)

Allianspartierna skriver i ett initiativärende om rapporteringen i media om anställda i kommunen med chefsbefattningar som inte anmält bisyssla till arbetsgivaren. Allianspartierna föreslår Kommunstyrelsen att styrelsen ska begära en återrapportering om åtgärder.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att till kommande Kommunstyrelsesammanträde, den 11 maj 2020, begära en återrapportering om vilka åtgärder förvaltningsorganisationen har vidtagit.

Initiativärende: Politiskt ledarskap (Kc5)

Med anledning om frågan om oanmälda bisysslor föreslår Sverigedemokraterna i ett initiativärende att Kommunstyrelsen uppdrar stadsdirektören att, tillsammans med berörda förvaltningar, tillse att anställning(arna) hos den/de tjänstemän som agerat förtroendeskadligt upphör, i enlighet med initiativärendets intentioner.

Beslut: Kommunstyrelsen avslog initiativärendet.

Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete 2019 (Ku1)

Brottsförebyggande rådet har under 2019 arbetat enligt de prioriteringar som anges i Samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås.

Under året har en trygghetmätning (lägg till länk) för hela staden genomförts. Trygghetsskapande insatser i den fysiska miljön har fortsatt och två nya rutiner för trygghetsvandringar och trygga skolgårdar har tagits fram. Effektiv samordning för trygghet (EST) har i samverkan med polisen och AB Bostäder utökats till att även omfatta Norrby.

Medborgarlöftet, som är löfte signerat av polisen, staden och Ab Bostäder, gäller 2019-2020 och avser trygghetsstärkande insatser på Norrby. Samverkan kring barn och unga har utifrån identifierade behov förstärkts, både kring barn och unga i riskzon och för att bygga stödjande miljöer kring barn och unga utifrån lokala behov och förutsättningar.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga informationen till handlingarna.

Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020 (Ku2)

Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020 ska revideras i år för beslut i Kommunfullmäktige till hösten. Nuvarande program bygger på den nationella ANDT-strategin 2016-2020 som också ska revideras under 2020. För att den nya nationella ANDT-strategin ska kunna ligga som grund till ett nytt reviderat drogpolitiskt program i Borås Stad föreslås en förlängning av det nuvarande programmet med ett år.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa Borås Stads Drogpolitiska program att gälla till 2021.

Drogpolitisk handlingsplan 2020 (Ku3)

Drogpolitiska ledningsgruppen har tagit fram en drogpolitisk handlingsplan för 2020, som disponeras utifrån de tre målområden som finns i det drogpolitiska programmet:

 • tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
 • antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska
 • personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.

Prioriterade utvecklingsområden i Drogpolitisk handlingsplan 2020 är förebyggande insatser mot cannabisanvändning, utveckling av kunskapshöjande insatser till vårdnadshavare och vuxna som möter barn och unga i sitt dagliga arbete samt stärka insatserna i samband med kritiska datum.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga ärendet till handlingarna.

Uppföljning av drogpolitisk handlingsplan 2019 (Ku4)

Enligt uppföljningen av den drogpolitiska handlingsplanen för 2019 framgår det att arbetet generellt går enligt plan. Några saker har dock inte genomförts, bland annat tillsyn av rökfria skolgårdar och ANDT-rutiner för grundskola och öppen ungdomsverksamhet har ännu inte antagits, men överförs som en prioriterad insats våren 2020.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga ärendet till handlingarna.

Områdesutveckling för jämlik hälsa (Ku5)

Fritids- och folkhälsonämnden redovisar arbetet med områdesutveckling för jämlik hälsa. Syftet är att skapa en överblick och få en samlad bild av det lokala folkhälsoarbetet på Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Målet för folkhälsoarbete är att minska skillnader i hälsa och främja en god och jämlik hälsa. Hälsan är ojämnt fördelad i Borås och förutsättningarna i de tre prioriterade områdena är sämre än i andra områden i staden.

Områdesutveckling för jämlik hälsa beskriver

 • områdenas förutsättningar
 • pågående folkhälsoarbete
 • hur arbetet ska bedrivas framåt

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lägga ärendet till handlingarna.

Exploateringsavtal för Åkermyntan, Rosendalsgatan, på Bergsäter (M1)

Detaljplan för Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl. beräknas kunna antas av Samhällsbyggnadsnämnden i maj 2020. Två likställda exploateringsavtal har upprättats för att reglera detaljplanens genomförande. Ett avtal ingås med Borås Åkermyntan 5 Fastighets AB som äger det södra området och ett avtal ingås med Magnolia Projekt 542 AB (Magnolia) så som ägare enligt köp av större delen av det norra området.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att teckna exploateringsavtal med Borås Åkermyntan 5 Fastighets AB enligt upprättat förslag, samt att teckna exploateringsavtal med Magnolia Projekt 542 AB enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsen delegerade till avdelningschef för mark- och exploatering att fatta beslut om försäljning av mark enligt de villkor som anges under rubrik 3.5 Option i exploateringsavtalet med Magnolia Projekt 542 AB.

Markanvisning för trygghetsbostäder vid Brämhults torg (M2)

Borås Pastorat har begärt markanvisning för del av Källbäcksryd 1:366 vid Brämhults torg. Området är beläget mellan Brämhults församlingshem och Prästliden och marken används idag som parkeringsplats. Pastoratet vill i anslutning till församlingshemmet uppföra ett flerbostadshus med cirka 30 trygghetsbostäder, i form av hyresrätter.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ingå markanvisningsavtal med Borås Pastorat enligt upprättat förslag. Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att planlägga del av Källbäcksryd 1:366 för bebyggelse.

Mötesplats, fritidsgård och förskola i samma lokaler i Hultahus (E1)

Borås Stad har på Hulta torg sedan tidigare förskola, mötesplats och fritidsgård. Dessa verksamheter är idag uppdelade i två olika byggnader fördelat på tre olika lokaler på Hulta Torg 2 och 4. Detta förslag innebär en om- och tillbyggnad av fastigheten Hultahus 5 på adressen Hulta Torg 2.

Ombyggnaden kommer innebära att Hulta torg 2 och Hulta torg 4 byggs ihop med en gemensam entré för förskolan. Byggnaden kommer att vara i två plan; bottenplan med mötesplats och fritidsgård samt plan 2 innehållande fritidsgård och förskola. Efter ombyggnationen kommer förskolan ha ökat sin kapacitet med cirka 40 barn. Fritidsgård och mötesplats kommer att vara samlokaliserade och kunna dela på vissa gemensamma ytor i helt nyrenoverade lokaler.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag till nytt hyresavtal för Hultahus 5 på Hulta Torg 2 för Förskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden. Avtalet gäller från och med 1 januari 2022 med en avtalstid på 30 år och en årlig hyresnivå på 2 600 910 kronor per år. Beslutet fattas under förutsättning att Förskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden godkänner avtalsförslaget.

Anslagsframställan för utbyggnad av kök i Trandaredskolan (E2)

Trandaredskolans tillagningskök är gammalt och har inte de ytor som krävs för att förvara råvaror och inte den kapacitet och arbetsmiljö som är nödvändig. För att få ett bra flöde och få plats med ny utrustning som klarar dagens behov behöver köket byggas ut.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag, under förutsättning att Grundskolenämnden godkänner projekteringsframställan, att projektera för utbyggnad av kök i Trandaredskolan.

Remissyttrande: Ansökan om godkännande för utökning av befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet i Borås (E3)

Thorengruppen AB:s ansökan avser utökning vid gymnasieskolan Yrkesgymnasiet Borås med följande utbildningar från och med läsåret 2021/22:

 • Bygg och anläggningsprogrammet med inriktning måleri 6 platser,
 • Handels-och administrationsprogrammet med inriktning Handel och service 6 platser,
 • Hantverksprogrammet med inriktning Frisör, barberare och hår- och makeupstylist 6 platser samt
 • Vård och omsorgsprogrammet 6 platser.

Borås Stad yttrar sig över ansökan: Enligt befolkningsprognosen ökar antalet 16-åringar inom de kommande fem åren. Borås Stad har för avsikt att möta ökat elevantal och tillgodose elevernas förstahandsval i högre utsträckning genom en större och mer flexibel organisation inom befintliga gymnasieskolor samt genom att planera för en ny gymnasieskola.

Nya fristående aktörer skulle kunna riskera genomförandet av förändringar och leda till negativa ekonomiska och organisatoriska konsekvenser för Borås Stad.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände yttrande över ansökan från Thorengruppen AB om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Yrkesgymnasiet Borås från och med läsåret 2021/22.

Svar på initiativärende om fördelning av extra statsbidrag (E4)

Ida Legnemark (V) har tidigare i år föreslagit i ett initiativärende att Kommunstyrelsen ska fatta beslut om fördelning av extra statsbidrag i syfte att stoppa nedskärningar i välfärden i Borås Stad.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 att den preliminära tilldelningen för Borås del, 57 miljoner kronor (mnkr) i ökade generella statsbidrag ska användas till utökade kommunbidrag 2020 med ambitionen att tillskottet ska vara en generell nivåhöjning även 2021 enligt nedan:

 • Förskolenämnden 4,0 mnkr
 • Grundskolenämnden 7,0 mnkr
 • Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,0 mnkr
 • Individ- och familjeomsorgsnämnden 11,0 mnkr
 • Sociala omsorgsnämnden 11,0 mnkr
 • Vård- och äldrenämnden 4,0 mnkr
 • Central välfärdsbuffert 15,0 mnkr

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att initiativärendet är besvarat.

Stöd till Borås näringsliv (E5)

Borås Stads näringsliv är drabbat av effekterna av coronapandemin. Borås Stad får många samtal från företag som upplever stora problem. Regering och riksdag har sjösatt ett antal åtgärder för att mildra krisen, men fler insatser behövs. Borås Stad har genomfört en rad insatser för att stödja näringslivet.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige godkänna vidtagna åtgärder gällande elevluncher från 30 mars 2020 samt bevilja Kommunstyrelsen ett utökat kommunbidrag med 15 000 000 kronor för finansiering av elevluncher.

Vidare föreslås Kommunfullmäktige besluta att:

 • Ingen årlig avgift för kontroll av livsmedelsverksamheter tas ut av företag i Borås Stad för år 2020.
 • Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i Borås Stad för år 2020.
 • Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås Stad för uteservering och torghandel för år 2020.

Beslut om ansökningar om medel för lokal utveckling 2020 (Sp1)

Det har kommit in 21 ansökningar till vårens ansökningsomgång för medel för lokal utveckling. Delegationen för medel för lokal utveckling har tillsammans med handläggaren gått igenom ansökningarna och fattat beslut om vilka som ska få bidrag.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att 10 ansökningar beviljas bidrag, 5 ansökningar beviljas delvis bidrag och 6 ansökningar ges avslag.

Detaljplaneuppdrag för Erikslundskolan (Sp2)

Behovet av elevplatser i staden är stort. Erikslundskolans upptagningsområde visar på ökat behov, samtidigt som skolan ligger i en framtida expansiv del av staden.

Avsikten är att befintlig byggnad rivs och en ny i fler våningar byggs på samma plats. Skolans kapacitet behöver utökas för både årskurs F-6 (från 1 till 2-paralleller) och årskurs 7-9 (från 3 till 5-paralleller). Det kommer också att skapas fler elevplatser för grundsärskola.

Beslut: Kommunstyrelsen uppmanade Samhällsbyggnadsnämnden att ge planuppdrag för Erikslundskolan (del av Lundby 1:1). Uppdraget finns prioriterat i verksamhetsplanen för 2020.

Granskningsyttrande över detaljplan för del av Bergsäter, Åkermyntan 5 m.fl (Sp3)

Detaljplanen möjliggör för byggnation av flerfamiljshus och radhus i ett kvarter som idag används för industriändamål. Planen innehåller även möjligheten att bygga förskola och vårdboende, samt i viss mån centrumverksamheter och kontor. Totalt sett finns möjligheten att bygga upp emot 530 nya bostäder. Planområdet omfattar hela kvarteret Åkermyntan och delar av de angränsande naturmarkerna.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget. Detaljplanen får inte antas innan bankgarantier har inlämnats, i enlighet med exploateringsavtalen.

Avtal om samverkan mellan kommuner i Sjuhärad inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet (Sp4)

Miljö- och konsumentnämnden har godkänt ett avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt livsmedelsområdet mellan kommuner i Sjuhärad. Avtalet skickas nu vidare till fullmäktige för beslut.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna avtal om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner i Sjuhärad.

Borås Stads remissyttrande över utredningen: Mer biogas! För ett hållbart Sverige (Sp5)

Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att kartlägga hur biogasens nytta som resusrs kan tas till vara på bästa sätt. Syftet är att biogas ska kunna bidra till att nå Sveriges energi- och klimatpolitiska mål på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som hänsyn tas till värdet av de nyttor som produktion av biogas bidrar med för att nå andra samhällsmål.

Borås Stad har svarat på remissen och säger bland annat att man ser mycket positivt på de förslag som lagts fram i utredningen, både avseende att tydliga målsättningar kring en ökad biogasproduktion bör sättas upp och avseende de ekonomiska styrmedel och stöd som föreslås.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka remissvaret till Infrastrukturdepartementet.

Samrådsyttrande: ny järnväg mellan Göteborg-Borås (Sp6)

Borås Stad ställer sig bakom Trafikverkets ställningstagande kring ytterligare tillkommande stationer. Borås Stad anser att stationer i Mölndal, Landvetters flygplats och Borås är de stationer som bidrar till störst nytta.

Borås Stad ställer sig även bakom den formulering som är framtagen inom den politiska samrådsgruppen för Göteborg-Borås:

”En tidig byggstart är prioriterat. Den anläggning som är beslutad och finansierad i gällande nationell plan 2018-2029 ska planläggas. Detta innebär att lokaliseringsutredningen Göteborg-Borås ska drivas i enlighet med Trafikverkets positionspapper daterat 2018-10-05, där korridorer utformas och prövas utifrån stationsorterna Mölndal, Landvetter flygplats och Borås.

Vid korridorvalet öster om Mölnlycke bör en framtida station vid Landvetter södra, på bibana alternativt huvudspår, inte omöjliggöras. För att skapa tydlighet i vad som ska planläggas och säkerställa förutsättningar för av Trafikverket redovisad tidplan, ska eventuellt tillkommande station vid Landvetter södra planläggas och finansieras separat.”

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka remissyttrandet samt Miljöförvaltningens bilaga till Trafikverket.

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-04-27 Anmälningsärenden.pdf Pdf, 17.6 MB. 17.6 MB 2020-04-17 14.58
Kommunstyrelsen 2020-04-27 Delegationsbeslut.pdf Pdf, 525.2 kB. 525.2 kB 2020-04-17 14.59
Kommunstyrelsen 2020-04-27 handlingar Del 1.pdf Pdf, 92.4 MB. 92.4 MB 2020-04-23 13.21
Kommunstyrelsen 2020-04-27 handlingar Del 2.pdf Pdf, 73.9 MB. 73.9 MB 2020-04-17 15.02


Alternativa förslag


Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-04-27 Initiativärende M+KD Om anmälan av bisysslor.pdf Pdf, 594.8 kB. 594.8 kB 2020-04-27 13.25
Initiativärende Politiskt ledarskap SD.pdf Pdf, 405.8 kB. 405.8 kB 2020-04-27 13.57


Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-04-27 Protokollsanteckning KC1.docx Word, 92.6 kB. 92.6 kB 2020-04-27 13.34
2020-04-27 Protokollsanteckning M + KD KU2.docx Word, 91.6 kB. 91.6 kB 2020-04-27 13.34
2020-04-27 Protokollsanteckning E1.docx Word, 93.5 kB. 93.5 kB 2020-04-27 13.34
KU4 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 587.1 kB. 587.1 kB 2020-04-27 13.59
E2 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 709.1 kB. 709.1 kB 2020-04-27 13.57
E3 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 217.5 kB. 217.5 kB 2020-04-27 13.59
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2020-04-27 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol