Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten, mötet sänds via webb.

Protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2020-08-24 protokoll.pdf Pdf, 810 kB. 810 kB 2020-09-09 08.44
Bilagor Kommunstyrelsens 2020-08-24 protokoll.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2020-09-09 08.47


Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden:

Förslag om komplettering av ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB (Kc1)

Bolagsledningen för Inkubatorn i Borås AB har genom åren inkluderat en viss andel entreprenörer vilka haft sin bas utanför Boråsregionen. Bolagsgruppen har uppmärksammat bolaget på att verksamhetens inriktning inte till fullo motsvarar fastställda ägardirektiv. Bolagsledningen har därför skickat in önskemål om en komplettering av ägardirektiven som motsvarar bolagets faktiska inriktning.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa reviderat ägardirektiv för Inkubatorn i Borås AB.

Budget 2021:1 för Kommunfullmäktige (Kc2)

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen.

Kommunbidraget till Kommunfullmäktiges verksamhet som inkluderar partistöd, förtroendemannautbildning och representation räknas upp med 200 000 kronor till 15 600 000 kronor inför 2021. Största delen av Kommunfullmäktiges budget omfattar kostnader för arvoden, partistöd och förtroendemannautbildning som årligen räknas upp, för 2021 med cirka 2 procent. Den totala uppräkningen av kommunbidraget är 1,3 procent vilket inte motsvarar beräknade kostnadsökningar.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställde budget 2021:1 för Kommunfullmäktige.

Budget 2021:1 för Kommunstyrelsen (Kc3)

Kommunstyrelsen leder förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnder och de kommunala bolagens verksamhet. Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomi, och särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- och uppföljningsfrågor samt strategiskt arbete.

Kommunbidraget för 2021 är satt till 128 650 000 kronor, en ökning med 2 050 000 kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställde budget 2021:1 för Kommunstyrelsen.

Avsägelse och fyllnadsval till Strategiska IT-frågor och Fairtrade City (Kc4)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att

  • Jan Idehed (C), entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Strategiska IT-frågor.
  • Håkan Torstensson (C), väljs till ledamot i Strategiska IT-frågor till och med den 31 december 2022.
  • Carina Kierdorf (V), entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Strategiska IT-frågor.
  • Oliver Öberg (M), entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Fairtrade City.

Strategiskt inriktningsdokument för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för barn och unga" (Kc5)

Ärendet utgick.

Ny förvaltningschef för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (Kc6)

Hans Abrahamsson har sedan 1 januari 2020 verkat som tillförordnad förvaltningschef på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Efter en samlad bedömning föreslås Hans Abrahamsson att erbjudas tjänsten som förvaltningschef för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att anställa Hans Abrahamsson som förvaltningschef för Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

Motion om äldres rätt att åldras med värdighet (Ku1)

Falco Güldenpfennig (KD) har föreslagit i en motion (2013-04-25) att det ska inrättas minst en äldrevårdcentral. När motionen skrevs var Träffpunkt Simonsland i planeringsstadiet men nu när verksamheten varit igång under några år kan man se att mycket av den verksamhet som motionären ansåg vara nödvändig för att möta en åldrande befolknings ökade behov pågår.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

Motion om att införa Lag om Valfrihetssystem för särskilda boenden för äldre och personer med funktionsnedsättning (Ku2)

Anne-Marie Ekström (L) har föreslagit i en motion (2013-04-25) att införa valfrihet i särskilt boende för äldre och personer med funktionsnedsättning. Kommunstyrelsen anser motionen besvarad då finns ett budgetuppdrag som innebär att Kommunstyrelsen ska utreda frågan.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

Motion om att värna äldres självbestämmande vid vårdplanering (Ku3)

Niklas Arvidsson (KD), Lisa Berglund (KD), Hans Gustavsson (KD), Else-Marie Lindgren (KD) och Magnus Sjödahl (KD) föreslår i en motion att Vård- och äldrenämnden ska säkerställa att äldre och/eller deras anhöriga ska få möjlighet att själva välja om vårdplanering ska ske via video eller genom ett traditionellt fysiskt möte.

Vård- och äldrenämnden har omorganiserat sin myndighetsutövning i syfte att uppnå bättre kontinuitet för brukarna/patienterna vilket innebär enklare beslutsvägar där planering via webb inte behöver genomföras i samma utsträckning som tidigare. Vård- och äldrenämnden arbetar också för att säkerställa att formen för planeringen är anpassad till den enskildes förutsättningar.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad.

Svar på remiss: Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten (Ku4)

Regeringskansliet har arbetat fram en promemoria som Borås Stad har bjudits in att lämna synpunkter på. Promemorians förslag handlar om hur akademisk frihet samt livslångt lärande ska förverkligas. Det saknas en principbestämmelse om akademisk frihet i lag i Sverige men flera andra länder har infört det. Enligt promemorian införs bestämmelsen eftersom den akademiska friheten hotas.

Det offentliga debattklimatet har blivit hårdare och mer polariserat. En enkät från Stadskontoret visar att 21 av 26 lärosäten anser att det finns en risk att forskare utsätts för trakasserier, våld och hot. Detta sker samtidigt som behovet av vetenskaplig grundad kunskap ökar.

Borås Stad anser att förslaget går i rätt riktning.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad tillstyrker förslaget.

Motion om att stärka skolbiblioteken (Ku5)

Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Ulf Sjösten (M) och Falco Güldenpfennig (KD) föreslår i en motion att Kulturnämnden ska ta fram en skolbiblioteksplan, en strategi för skolbiblioteksverksamheten och att budgeten förs över från Grundskolenämnden till Kulturnämnden.

Kulturnämnden har tillstyrkt motionen i sin helhet och lämnar en redovisning hur de arbetar med skolbiblioteksprogram och aktivitetsplaner.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga redovisningen till handlingarna.

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) - återrapportering av åtgärder (Ku6)

Sedan 2019 har stadens nämnder tagit fram egna åtgärdsplaner utifrån resultatet i undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken som gjordes 2017. Åtgärdsplanen för nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för 2019-2021 och den egna nämnden beslutar och äger sin egen plan. 14 nämnder och bolag har planerade åtgärder och/eller beslut om att arbeta med resultatet i Lupp.

Kommunstyrelsen ser positivt på att majoriteten av aktiviteterna i åtgärdsplanerna för Lupp är påbörjade och/eller avslutade. Ett utvecklingsområde inför slutrapporteringen och den kommande åtgärdsplanen är att se hur åtgärderna korrelerar med luppresultatet.

Beslut: Kommunstyrelsen lade ärendet till handlingarna.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 2020 (Ku7)

Kommunfullmäktige fattar beslut i ärenden som leder till att en annan nämnd får ett uppdrag. Dessa uppdrag skapas bland annat i motioner.

För att kunna följa uppdragens gång ska beredningsläget för uppdrag rapporteras till Kommunfullmäktige två gånger per år. I denna rapport finns 20 aktuella uppdrag.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga rapporten till handlingarna.

Rivning av Östergårdsskolan på Trandared (M1)

Lokalförsörjningsnämnden föreslår rivning av Östergårdsskolan. På fastigheten finns två byggnader, varav en varit gymnastiksal med matsal och den andra innehåller numera förskolelokaler med plats för 40 barn. Byggnaderna uppfördes 1963. Förskoleförvaltningen har nu sagt upp kontraktet och gick ur lokalerna i september 2019. Gymnastiksalen har varit stängd sedan många år och matsalen har varit tom sedan början på 2016. Husen är byggnadstekniskt mycket dåliga. För att säkerställa byggnaderna för framtiden skulle omfattande investeringar krävas som inte skulle vara ekonomiskt försvarbara.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Östergårdsskolan på fastigheten Runstaven 1 ska rivas. Rivningslov ska sökas av Lokalförsörjningsnämnden.

Bygge av flerbostadshus på Bergsbo efter markanvisning till Erik Larsson Bygg AB (M2)

Erik Larsson Bygg AB begärde i november 2019 markanvisning för del av Bergsäter 1:1, nedan kallat Söderhöjd, som är beläget i korsningen Söderhöjdsgatan/Söderåsgatan på Bergsbo. Bolaget vill uppföra 4-5 flerbostadshus med sammanlagt ca 40 bostäder.

Kommunstyrelsen tycker att den föreslagna exploateringen med fyra bostadshus är lite för stor för området och bör begränsas till två eller tre bostadshus, som anpassas väl efter terrängen.

Beslut: Kommunstyrelsen ingick markanvisningsavtal med Erik Larsson Bygg AB enligt upprättat förslag.

Kommunstyrelsen gav Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att planlägga del av Bergsäter 1:1 för bebyggelse, om möjligt i samma detaljplan som för övriga delar av Bergsäterskullen.

Begäran om rättelse av fel i köpeavtal för Bankdisken 4 (M3)

Börje Hedström och Eva-Britt Johansson begär att kommunen upprättar köpebrev och utan vederlag överlåter 2,63 % av kommunens fastigheter Bankbudet 5 och Bankgirot 1 till dem. Detta då kommunen skulle vara bunden till detta enligt tidigare köpeavtal.

Borås Stad menar att det saknas skyldighet att upprätta begärda köpeavtal.

Beslut: Kommunstyrelsen avslog Börje Hedström och Eva-Britt Johanssons begäran om att kommunen ska upprätta kompletterande köpeavtal för fastigheten Bankdisken 4.

Försäljning av del av fastigheten Rydboholm 1:342 till Viskaforshem AB (M4)

Borås Stad tecknade i februari 2018 ett markanvisningsavtal med Viskaforshem AB för planläggning och exploatering av ett område i Viskafors centrum, Pumpkällevägen/Fritslavägen. Viskaforshem AB vill bebygga området med ett trygghetsboende i tre våningar och med 30 hyreslägenheter.

Enligt köpeavtalet förvärvar Viskaforshem AB den del av fastigheten Rydboholm 1:342 som i detaljplanen utgörs av kvartersmark för bostäder/centrumverksamhet/vård/skola, och undantaget den del av kvartersmarken som utgörs av Fritslastigen. Området är cirka 3 300 kvadratmeter.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stad säljer 3 300 kvadratmeter av fastigheten Rydboholm 1:342 för 5 524 200 kronor till Viskaforshem AB.

Ansökan om tillstånd för uttag av vatten från Öresjö och Ärtingen (M5)

Borås Stad har genom tidigare domslut rätt att ta vatten från Öresjö respektive reservvattentäkten Ärtingen. Nu finns behov av att öka flödesnivåerna för uttag av såväl dricksvatten som industrivatten, och nya tillstånd för vattenverksamhet/uttag av vatten behöver därför sökas.

Beslut: Kommunstyrelsen ansöker om tillstånd enligt 11 kapitel Miljöbalken för uttag av vatten från Öresjö och Ärtingen hos Mark- och miljödomstolen.

Kommunstyrelsen gav fullmakt till advokat Tove Andersson samt jur.kand. Emelie Sandberg vid Setterwalls Advokatbyrås AB, eller den hon sätter i sitt ställe, att företräda staden i tillståndsprocessen. Fullmakten innefattar rätten att iaktta, väcka, utföra, fullfölja och bevaka kommuns talan samt ta emot delgivningar.

Årsredovisning 2019 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (E1)

Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2019 på +0,4 miljoner kronor jämfört med +2,3 miljoner kronor för 2018. Borås Stads kostnad 2019 till förbundet var 83,5 miljoner kronor.

Revisorerna bedömer att verksamheten i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att för sin del bevilja direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Ansvarsfrihet för Blå Stjärnans Djursjukhus (E2)

Djursjukhuset har under 2019 haft en omsättning på 42,6 miljoner kronor och redovisar ett resultat för året på 1,7 miljoner kronor. Under 2019 har 14 771 patienter behandlats jämfört med 15 132 patienter under föregående år. I enlighet med stiftelsens stadgar ska Kommunstyrelsen i Borås besluta om ansvarsfrihet.

Beslut: Kommunstyrelsen beviljade Styrelsen för Stiftelsen Svenska Blå Stjärnans Djursjukhus i Borås ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Ansökan om anläggningslån till Borås GIF för asfalterad aktivitetsyta (E3)

Borås GIF är en idrottsförening med två verksamhetsgrenar. Dels verksamheten med fotboll på Sjöbovallen och dels verksamheten på Knektås med skidor, orientering och mountainbike. På senare år har verksamheten på Knektås vuxit och samlar varje vecka flera hundra deltagare i alla åldrar. För att ytterligare kunna växa och utvecklas vill nu föreningen anlägga en asfalterad slinga som ska användas i första hand till rullskidor. Man vill också asfaltera en yta om 10x50 meter, anpassad för teknikträning, inlinehockey, rullstolsåkning med mera.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att Borås GIF ska beviljas ett anläggningslån på maximalt 1 100 000 kronor för asfaltering av aktivitetsytor vid sin anläggning Knektås.

Beslutet gäller under förutsättning att föreningen har alla erforderliga tillstånd från berörda myndigheter samt att föreningens finansieringsplan infrias. Föreningen har två år på sig efter beslutsdatum i Kommunfullmäktige att slutredovisa arbetet.

SM-veckan 2021: Avtal med Riksidrottsförbundet (E4)

Borås Stad står som värd för SM-veckan 2021. Aldrig tidigare har en vintervecka avgjorts så lång söderut som den gör i Borås.

De tidigare SM-veckorna 2014 och 2017 har utfallit väldigt positivt med stor medial bevakning och uppmärksamhet. I avtalet regleras genomförande, samverkan, organisation, ekonomi, Riksidrottsförbundets åtagande, värdstadens åtagande och rättigheter och andra praktiska delar för arrangemangets genomförande.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände föreliggande avtal med Riksidrottsförbundet om SM-veckan 2021.

Hantering av inköpskostnader med anledning av coronapandemin (E5)

Coronapandemin ställde krav på snabbt agerande för att säkra tillgången på skyddsutrustning, för att så få personer som möjligt skulle drabbas av covid-19. Krisledningsstaben gav i uppdrag till Koncerninköp och Servicekontoret att sköta inköp och logistik av skyddsutrustning.

Tillgången på skyddsutrustning har varit god i verksamheterna och är nu säkrad för detta år. Utgifterna är betydande och uppgår till 90-100 miljoner kronor för 2020, men det finns möjlighet att ansöka om medel från Socialstyrelsen för merkostnader för bland annat skyddsutrustning.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige besluta att inköpskostnader för skyddsutrustning i Borås Stad vid coronapandemin hanteras centralt av Kommunstyrelsen för hela stadens verksamheter.

Årsredovisningen 2019 för Stiftelsen LL Frimans Donation (E6)

Stiftelsen LL Frimans Donation har till ändamål att förvalta doktor LL Frimans donation. Den årliga avkastningen ska utdelas bland annat i form av gåvor och bidrag till hjälp för sjuka och gamla, dess rekreation och förströelse. Enligt stiftelsens stadgar är det Kommunfullmäktige som ska ta ställning till frågan om ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bevilja Styrelsen för Stiftelsen LL Frimans Donation ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

Årsredovisning 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (E7)

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019.

Revisorerna bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och att den interna kontrollen är tillräcklig. Det är dock angeläget att förbundets utveckling med att förbättra målformulering och måluppföljning fortsätter, liksom att direktionen genomför en egen riskanalys i det interna kontrollarbetet.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att för fullmäktiges del bevilja ansvarsfrihet för direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund för verksamhetsåret 2019.

Inhyrning av modul till Engelbrektskolan (E8)

Grundskolenämnden har fortsatt behov av utökade lokaler på Engelbrektskolan. För att möta behovet föreslås ett utbyte av befintlig modul.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om inhyrning av modul till Engelbrektskolan från den 1 januari 2021 med en avtalstid på 10 år och en årlig hyresnivå på 784 000 kronor. Detta under förutsättning att Grundskolenämnden godkänner avtalsförslaget.

Nybyggnad av Kristinegårdens förskola (E9)

Den befintliga Kristinegården är i behov av renovering då byggnaden har byggnadstekniska brister. Förskolan kommer att inrymma nio hemvister med plats för ca 120 barn.

Investeringsutgiften beräknas till 39 900 000 kronor och finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2020.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan för nybyggnad av Kristinegårdens förskola under förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget.

Planering av införande av Office365 (E10)

Ärendet utgick.

Kronängsparkens förskola, ny förskola på Norrby (E11)

Ärendet utgick.

Digital strategi 2020 (E12)

Det finns behov av ett styrdokument som vägledning i den framtida digitaliseringen och It-rådet har tagit fram Digital strategi. Den digitala strategin lyfter bland annat framtida utmaningar, öppenhet och transparens och hur digitala tjänster och kanaler kan underlätta för invånare.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att anta digital strategi 2020.

Nytt polishus - samrådsyttrande över detaljplan (Sp1)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt polishus, häkte och liknande funktioner, men också kontor i centrum. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke på dess centrala placering och då den blir väl synlig från både motorväg och resecentrum. Det ska också bli ett gångstråk mellan resecentrum och Boråshallen.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Bygge av flertal bostäder i Ekås - ansökan om planbesked för detaljplan (Sp2)

Fastighetsägaren till Sundshult 1:44 i Ekås har i oktober 2019 ansökt om planbesked för att göra det möjligt med bygge av ett flertal bostäder. Den samlade bedömningen är att förutsättningarna för bostäder i området är så pass goda att det kan ges positivt planbesked.

Beslut: Kommunstyrelsen gav positivt planbesked till Samhällsbyggnadsnämnden för Ekås, Sundshult 1:44. Kommunstyrelsen anser att planen bör utökas så att kommunala villatomter kan möjliggöras i anslutning till Ekås, Sundshult 1:44.

Remissyttrande: Vägledning för genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling (Sp3)

Svenska Institutet för Standarder har tagit fram ett förslag till standard för hur kommuner och regioner kan implementera Agenda 2030 i sin verksamhet.

Kommunstyrelsen svarar att det är svårt att standardisera implementeringen av Agenda 2030 eftersom målen i Agenda 2030 har ett väldigt brett fokus och kommunala organisationer arbetar på olika sätt. Borås Stad har inga planer på att införa ett ledningssystem för Agenda 2030, men det finns ändå en del att låta sig inspireras av i standarden.

För att lyckas standardisera införandet av Agenda 2030 behöver kommunerna ha en bra samverkan mellan de kommunala sektorerna. Vi hade gärna tagit del av information om hur en samverkan som kan förebygga eller lösa målkonflikter skulle kunna se ut, skriver Kommunstyrelsen.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte remissen och skickar svaret till SIS.

Utveckling av Borås Golfklubb till en multianläggning - ansökan om planbesked för detaljplan i Kråkered (Sp4)

Exploatören vill göra det möjligt att utveckla golfanläggningen för idrotts-, turist- och friluftsändamål i en multianläggning. Exploatören vill dessutom göra det möjligt att bygga cirka 150 bostäder utspridda över området. Multianläggningen ska skapa ett idrottscenter där en rad idrotter nämns; futsal, tennis, luftgevär, löpning etc. Hotell och konferens med bl.a. uthyrningsstugor, poolområde, bågskytte, disc/fotbollsgolf och restaurang nämns också. De bostäderna som finns med i idéskissen är stadsvillor innehållande lägenheter, småhus, parhus samt förskola.

Kommunstyrelsen tycker att det är positivt med en utveckling av golfanläggningen men områdets lokalisering gör det svårt att nå platsen med hållbara färdmedel. Kommunstyrelsen framhåller också att förslaget med bostäderna inte ligger i linje med översiktsplanen eftersom området inte finns i ett utvecklingsstråk eller serviceort.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte ansökan om planbesked.

Uppdrag för bostäder med särskilt stöd i Fristad, Gånghester och Dalsjöfors (Sp5)

Arbetsgruppen för lokalisering av kommunal verksamhet har tomter för bostäder med särskilt stöd (LSS-bostäder). Tomterna är belägna i Fristad, Gånghester och Dalsjöfors. Borås Stad är markägare till alla tomterna idag.

Beslut: Kommunstyrelsen ställde sig bakom lokaliseringarna för LSS-bostäder och beslutade att

  • Ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att söka förhandsbesked för LSS-bostad på fastigheten Sölebo 2:1. (Fristad)
  • Ge Lokalförsörjningsnämnden i uppdrag att söka förhandsbesked för LSS-bostad på fastigheten Häljasjö 1:102. (Gånghester)
  • Ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta detaljplan för fastigheten Gårda 6:1. (Dalsjöfors)

Villatomter i Sandhult - yttrande över ansökan om planbesked (Sp6)

Förslaget avser villatomter i anslutning till befintlig och tillkommande villabebyggelse. Det utökar området med fler villor och skapar en sammanhängande bebyggelse. Området är lokaliserat strax söder om Sandhult (Råddehult 1:) vid fotbollsplanen.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planbeskedet.

Bostäder i centrala Dalsjöfors - granskning av detaljplan (Sp7)

Syftet med förslaget är att komplettera centrala Dalsjöfors med fler bostäder i form av radhus och flerbostadshus, samt ge möjlighet till fortsatt småskalig kontor- och serviceverksamhet. Detaljplanen ger möjlighet för ca 44 bostäder inom detaljplaneområdet.

Planområdet ligger utmed Storgatan (Gårda 8:1) där översiktsplanen föreslår tät bebyggelse med blandning av bostäder och centrumfunktioner.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planbeskedet.

Mottagningsstationer för elförsörjning - samrådssvar för detaljplan (Sp8)

Planens syfte är att möjliggöra en ändamålsenlig fastig­hetsbildning för byggande av mottagningsstationer för elförsörjningen i Borås. Stationerna ska utformas med hög arkitektonisk kvalitet för att passa in bland den framtida bebyggelsestrukturen i området.

Planområdet ligger utmed väg 180, Bäckeskogsgatan, strax väst om ackumulatortanken och Bäckeskogsrondellen. Området är cirka 44 000 kvadratmeter stort. Planområdet ryms helt inom fastigheten Pantängen 12 som ägs av Borås Stad.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Uppdelning av fastighet på norra Sjöbo - samrådssvar för detaljplan (Sp9)

Planens syfte är att upphäva bestämmelser om fastighetsindelning för fastigheten Mörkhättan 11, på norra Sjöbo. Genom att upphäva bestämmelsen tillåts Mörkhättan 11 att delas i två fastigheter och det blir möjligt att bygga två mindre byggnader istället för en större.

Området ligger utmed Vattenverksgatan på Sjöbo. Planområdets storlek är 1334 kvadratmeter och ägs av Tomtarvid i Borås AB.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Flerbostadsbebyggelse på södra Sjöbo - samrådssvar för detaljplan (Sp10)

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ny flerbo­stadsbebyggelse och park på befintlig industrimark. Husen är placerade för få ett möte med gaturummet med trädplante­ring emellan. Den nya bebyggelsen i området ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet.

Planområdet ligger på södra Sjöbo mellan Klintegatan och Johannelundsgatan och omfattar fastigheterna Mjölskivlingen 9, 10, 12 och 16 samt del av Torpa-Sjöbo 2:1.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Ny, trafiksäkrare korsning vid Sobacken (Sp11)

Borås Stad har framfört en önskan om att anlägga en trafiksäkrare typ av korsning vid Sobacken. Trafikverket har sett på möjligheten och rekommenderar att bygga planskild korsning av typ F, med en tvåspannsbro över väg 41 med gång-och cykelbana för oskyddade trafikanter. Kostnaden är uppskattad till ca 30 miljoner kronor för projektering, entreprenad och byggherrekostnader.

Borås Stad anser att ett avtal som reglerar kostnaderna mellan ingående parter ska tas fram.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget.

Förslag till nya hastighetsföreskrifter för väg 41 (Sp12)

Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 41. Väg 41 sträcker sig från Hallands länsgräns till Borås, totalt ca 56 km varav 38 km föreslås få ändrad hastighet.

Vägen kommer att bli mötesfri 2+1-väg mellan Sundholmen och Björketorp samt mellan Fritsla och Kråkered. Sundholmen-Björketorp beräknas vara klar år 2023 och Fritsla-Kråkered år 2025. Båda etapperna dimensioneras för 100 km/tim.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget.

Högre bostadshus vid Knalletorget i centrum - samrådsyttrande över detaljplan (Sp13)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett högre bostadshus på 19-24 våningar alternativt fem våningar eller lägre. Syftet är vidare att skapa nya lokalytor i centrum och mer liv på Knalletorget. För att ansluta bättre till Stadsbron och för att förhindra översvämningar ska torgets södra del höjas.

Förslaget ligger i kantzonen av kvartersstaden (Morfeus 5 och 7) och Knalletorget är en viktig plats som entré in till stadskärnan från resecentrum. Det är därför mycket viktigt att den arkitektoniska kvaliteten på föreslagen byggnad är hög.

Kommunstyrelsen tycker att det bör tillkomma bestämmelser i planförslaget om att bostäder inte tillåts i markplan samt att 3D-fastighetsbildning för utskjutande balkonger möjliggörs. Vidare bör de ytor för uteserveringar som i nuvarande förslag ligger på kvartersmark istället ligga på allmän platsmark.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget med vissa omarbetningar.

Remiss: Revidering energi- och klimatstrategi (Sp14)

Kommunstyrelsen har fått revideringen av energi- och klimatstrategin på remiss. Energi- och klimatstrategin är enkel att ta till sig och föredömligt kort. Det skulle dock underlätta för läsaren om en liten introduktion fanns med i strategin. Kommunstyrelsen lämnar sina synpunkter på remissen.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte förslag till Energi- och klimatstrategin.

Svar på initiativärende om att klargöra situationen kring distributionscentralen (Ki1)

Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har tidigare lämnat in ett initiativärende om att de vill få situationen kring distributionscentralen klargjord.

Beslut: Kommunstyrelsen lade den skriftliga redogörelsen till handlingarna.

Initiativärende: Strategi kring rutnätsstaden (Sp15)

Sverigedemokraterna föreslår i ett initiativärende att Kommunstyrelsen ska uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att ta fram ett sammanhängande program över rutnätsstaden Borås och dess utveckling. På detta sätt, menar Sverigedemokraterna, kan man tillvarata kulturhistoriska aspekter och bereda vision för stadskärnans framtid.

Beslut: Kommunstyrelsen avslog initiativärendet.

Initiativärende: Partiöverskridande överläggningar om kollektivtrafikutredningen (Sp16)

Moderaterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet skriver i ett initiativärende att de vill att det skyndsamt ska kallas till partiöverskridande överläggningar för att inleda arbetet med utredningen om kollektivtrafikens dragning genom centrum.

Beslut: Kommunstyrelsen biföll initiativärendet.

Handlingar och ärendelista 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Anmälningsärenden 2020-08-24.pdf Pdf, 22.8 MB. 22.8 MB 2020-08-14 15.52
Delegationsbeslut 2020-08-24.pdf Pdf, 12.6 MB. 12.6 MB 2020-08-14 15.54
Kommunstyrelsen 2020-08-24 handlingar.pdf Pdf, 73 MB. 73 MB 2020-08-21 12.38


Initiativärenden

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KS200824 Initiativärende Kollektivtrafikutredning M KD V.docx Word, 121.2 kB. 121.2 kB 2020-08-19 13.47
Initiativärende - Strategi kring rutnätsstaden.pdf Pdf, 498.8 kB. 498.8 kB 2020-08-24 13.14


Alternativa förslag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KU6 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 222.1 kB. 222.1 kB 2020-08-24 13.08
M3 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 50.6 kB. 50.6 kB 2020-08-24 13.08
E10 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 53.6 kB. 53.6 kB 2020-08-24 13.08
E11 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 47.2 kB. 47.2 kB 2020-08-24 13.08
E12 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 91.7 kB. 91.7 kB 2020-08-24 13.08
SP13 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 53.5 kB. 53.5 kB 2020-08-24 13.09
SP14 Alternativt förslag SD.pdf Pdf, 49.2 kB. 49.2 kB 2020-08-24 13.09
KS200824KC2 V.docx Word, 41.5 kB. 41.5 kB 2020-08-24 13.44
KS200824KC3 V.docx Word, 41.6 kB. 41.6 kB 2020-08-24 13.45
KS200824KU2 V.docx Word, 42 kB. 42 kB 2020-08-24 13.45
KS200824E10.docx Word, 42.1 kB. 42.1 kB 2020-08-24 13.43
KS200824E12 V.docx Word, 42 kB. 42 kB 2020-08-24 13.44
2020-08-24 Alt förslag M Kc5 - socialt hållbart Borås.docx Word, 739.4 kB. 739.4 kB 2020-08-24 13.46
2020-08-24 Alt förslag KD KU1.docx Word, 44 kB. 44 kB 2020-08-24 13.46
2020-08-24 Alt förslag M+KD KU2.docx Word, 44 kB. 44 kB 2020-08-24 13.46
2020-08-24 Alt förslag M+KD KU3.docx Word, 43.3 kB. 43.3 kB 2020-08-24 13.46


Protokollsanteckningar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
KC3 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 209.1 kB. 209.1 kB 2020-08-24 13.11
KC6 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 214.7 kB. 214.7 kB 2020-08-24 13.11
KU5 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 599.3 kB. 599.3 kB 2020-08-24 13.12
E9 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 214.5 kB. 214.5 kB 2020-08-24 13.10
SP10 Protokollsanteckning SD.pdf Pdf, 216.5 kB. 216.5 kB 2020-08-24 13.11
2020-08-24 Protokollsanteckning M + KD KC3.docx Word, 94.1 kB. 94.1 kB 2020-08-24 13.48
2020-08-24 Protokollsanteckning E11.docx Word, 93.1 kB. 93.1 kB 2020-08-24 13.48
Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2019-12-18] Kommunstyrelsen , sammanträde 2020-08-24 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol