Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Sturegatan 38

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Årsredovisning 2022 för Fritids- och folkhälsonämnden
 5. Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete
 6. Information om nämndens arbetsmiljöansvar
 7. Uppföljning intern kontrollplan 2022 för Fritids- och folkhälsonämnden
 8. Ut i skogen ska vi gå - ett utredningsuppdrag till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 30
 9. Aktivitetsdagar - strategi 2023
 10. Samrådet för Överenskommelsen
 11. Utlåning av lokaler på mötesplatser
 12. Hyres- och föreningsdriftsavtal med Borås Fältrittklubb
 13. Ansökan om socialt riktat stöd till föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2023; Norrby IF
 14. Boråsförslag: Skate/kickbike-park i Borås
 15. Boråsförslag: Snorkelled i Viskan vid Sandwalls plats
 16. Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och folkhälsonämnden 2022
 17. Redovisning av anmälningsärenden
 18. Redovisning av delegationsbeslut
 19. Förvaltningschefen informerar
Entré till Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-15] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2023-02-21 08.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol