Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fritids- och folkhälsonämnden, sammanträde

Nämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utöver detta finns också fritidsgårdar och mötesplatser som en viktig del. Nämnden styr över Fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Tid:
Plats: Borås Arena

Beslut och protokoll

Handlingar och ärendelista

Ärendelista

 1. Upprop och val av protokollsjusterare
 2. Godkännande av föredragningslista
 3. Allmänhetens frågestund
 4. Remiss: Scen för populärmusik
 5. Budget 2024 för Fritids- och folkhälsonämnden
 6. Taxor och avgifter 2024 för Fritids- och folkhälsonämnden
 7. Remiss: Förstudie om nytt konstmuseum
 8. Lokalbehovsplaner, planperiod 2025-2028
 9. Revidering av Fritids- och folkhälsonämndens bidragsformer 2024
 10. Borås Simarena
 11. Ansökan om riktat bidrag, verksamhetsbidrag 2024
 12. Ansökan om socialt riktat bidrag till föreningsverksamhet i utsatta områden 2024
 13. Ansökan om verksamhetsbidrag, sociala föreningar 2024
 14. Redovisning av anmälningsärenden
 15. Redovisning av delegationsbeslut
 16. Förvaltningschefen informerar
Entré till Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2022-12-15] Fritids- och folkhälsonämnden , sammanträde 2023-12-12 13.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol