Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

IOP-Idéburet offentligt partnerskap

Torsdagen 29 september 2016 antog kommunfullmäktige reglerna för idéburet offentligt partnerskap (IOP).
IOP står för Idéburet offentligt partnerskap och är en partnerskapsmodell mellan den idéburna och den offentliga sektorn.

Samma regler

Avsikten med fullmäktiges beslut är att alla nämnder och förvaltningar ska ha samma regler att utgå från. Följande kriterier ska uppfyllas:

 1. Initiativ till dialog om en möjlig överenskommelse bör komma från det civila samhället.
 2. Den verksamhet som avses sker på initiativ av föreningen och inte i form av beställning från kommunen.
 3. Den föreslagna överenskommelsen om partnerskapet får inte konkurrera med annan likartad verksamhet på en befintlig marknad.
 4. Den verksamhet som avses utgör tillhandahållande av tjänster och kan tolkas som bidragande till den allmänna samhällsnyttan.

Det finns också ett antal punkter som ska finnas med i alla IOP-avtal:

 • bakgrundsförutsättningar för avtalet
 • värdegrund
 • insatser och åtaganden
 • mål
 • uppföljning
 • ekonomi
 • avtalstid
 • omförhandling, hävning och tvist

Nämnder och styrelser kan också utöver dessa punkter utforma avtalen utifrån sina respektive verksamheter.

Stödmaterial från Ök Borås

Checklista för en första bedömning av IOP i Borås

Mer information

Forums handledning om Idéburet offentligt partnerskap Länk till annan webbplats.

Sveriges kommuner och Landstings rapport: Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner, landsting och regioner. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Forum - Idéburna organisationer med social inriktning
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Forum har bedrivit sin övergripande verksamhet i över 20 år. Forum är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och vi samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: IOP-Idéburet offentligt partnerskap

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol