Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Avgifter för stöd och service

Du som har en funktionsnedsättning och får stöd och service från Borås Stad kan behöva betala en avgift. Det beror på vilken lag som styr de insatser du får. Kommunen kan ta ut en avgift för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). Insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är i princip avgiftsfria.

Här hittar du information om avgifter för:

Socialtjänstlagen

Avgifterna för insatser enligt socialtjänstlagen är desamma som avgifterna inom äldreomsorgen. Du kan läsa om dessa på Avgiftssidan för äldre.

Bostad med särskild service - psykiatriboende

Hyran är högst 6 480 kronor per månad. Hyran betalas till hyresvärden som är Lokalförsörjningsförvaltningen.

LSS

Insatser enligt LSS är i princip avgiftsfria, men kommunen har enligt lagen rätt att ta ut skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnadspris. Den enskilde ska betala sin egen matkostnad.

Bostad med särskild service för vuxna, gruppbostäder och servicebostäder

Personen betalar själv hyra och mat samt för aktiviteter på fritiden.

Hyran, högst 5 580 kronor per månad, betalas till hyresvärden som är Lokalförsörjningsförvaltningen.

Matavgift tas inte ut om den boende själv står för matinköp och matkostnad. Detta förekommer främst inom servicebostäderna.

Matavgifter debiteras vanligtvis månadsvis i efterskott enligt underlag från verksamheterna, till exempel gruppbostäder, korttidshem och elevhem.

Matavgift vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet varierar matavgiften med åldern:

Matavgift vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet, indelat efter ålder och typ av mål.

Ålder

0-7 år

8-15 år

16 år och äldre

Huvudmål:

25 kr

31 kr

33 kr

Frukost:

13 kr

17 kr

18 kr

Kvällsmål:

17 kr

22 kr

23 kr

Mellanmål 2 stycken:

16 kr

16 kr

16 kr


Dessa belopp används också för att beräkna reducering av matavgifter.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

För korttidstillsyn i anslutning till skoldagen gäller terminsavgift för mellanmål. Avgiften är 425 kronor för höstterminen och 475 kronor för vårterminen.

För korttidstillsyn under skollov varierar matavgiften med elevens ålder. Dessutom tas en avgift ut för resekostnader vid aktiviteter:

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år indelat i ålder , typ av måltid och resekostnad.

Ålder

13-15 år

16 år och äldre

2 stycken mellanmål

10 kr

10 kr

Lunch

20 kr

23 kr

Resor

10 kr per resa

10 kr per resa

Boende i familjehem eller på elevhem för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som bor utanför föräldrahemmet, oftast på grund av studier på annan ort, betalar matavgift enligt samma taxa som vid korttidsvistelse.

Boendekostnad tas ut från ungdomar över 19 år som har aktivitetsersättning eller motsvarande inkomster. Boendekostnaden följer Konsumentverkets beräkning för vad ungdomar med egen inkomst bör betala när de bor hemma. För 2016 beräknades boendekostnaden till 1 860 kronor per månad.

Avgift för boende på grund av studier på annan ort tas ut från höstterminen det år ungdomen har beviljats aktivitetsersättning. För höstterminen gäller avgift för fyra månader (september – december) och för vårterminen fem månader (januari – maj). För helårsplaceringar är juli månad avgiftsfri. Taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt LSS har beslutats av Borås Stad.

För barn under 18 år som får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av LSS kan kommunen ta ut skälig ersättning från föräldrarna. Beräkning sker på samma sätt som inom individ- och familjeomsorgen enligt Socialtjänstförordningen.

Taxa för boende i familjehem eller elevhem enligt LSS Pdf, 120.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hemsjukvård

Hemsjukvård kostar 250 kronor i månaden oavsett omfattning. Avgiften gäller insatser av sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Kommunal hälso- och sjukvård för barn och ungdomar till och med 19 år är avgiftsfri.

Har du frågor om avgifterna?

Kontakta en avgiftshandläggare om du vill fråga om avgifterna. Alla avgiftshandläggare jobbar på Vård- och äldreförvaltningen och du når dem via Borås Stads växel, telefon 033-35 70 00.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Avgifter för stöd och service

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender