Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hur går skolplaceringen till?

Grundskoleförvaltningen skolplacerar barnen enligt vårdnadshavares önskemål så långt det är möjligt. Om många barn önskar plats i samma skola och skolplatserna inte räcker till måste vi göra urval. Alla barn som vill ha plats i kommunal skola och är folkbokförda i Borås Stad kommer att få en plats i någon av kommunens skolor.

Urval för placering i förskoleklass – årskurs 3

Om antalet platser i en skola är färre än antalet sökande används i första hand syskonförtur och i andra hand relativ närhet.

Urval för placering i årskurs 4 – årskurs 9

Om antalet platser i en skola är färre än antalet sökande används relativ närhet.

Syskonförtur

Syskonförtur gäller för placering i förskoleklass–årskurs 3. För att syskonförturen ska gälla ska barnet ha syskon med placering i årskurs F–5 på aktuell skola det läsår som barnet börjar på skolan. Syskonförturen gäller enbart till de tre närmaste skolorna från adressen barnet är folkbokfört på.

I ansökan måste vårdnadshavare aktivt ange att ni önskar syskonförtur för att syskonförturen ska gälla.

Med syskon menas biologiska syskon samt samtliga barn folkbokförda i samma hushåll oavsett vårdnadshavare.

Relativ närhet

Om många önskar plats i samma skola och skolplatserna inte räcker till, använder vi den relativa närhetsprincipen med målet att inget barn ska få orimligt långt till sin skola.

Så här räknar vi ut relativ närhet:

  • Vi mäter närmaste vägen där man kan gå eller cykla mellan barnets folkbokföringsadress och den önskade skolan.
  • Vi jämför avståndet till den önskade skolan med avståndet till den närmaste skolan med ledig plats. Avståndsskillnaden mellan dessa kallar vi relativ närhet. Vi ser alltså hur mycket en elev skulle förlora i väg på att inte få önskad skola.
  • Därefter jämförs den relativa närheten för samtliga barn som har sökt samma årskurs i samma skola. Det barn som skulle förlora mest på att anvisas till annan skola får platsen.

Exempel: Om två barn (Barn 1 och 2 i bilden) önskat samma skola (Skola A) och bara ett av dem kan få en plats, är det Barn 1 som har rätt till platsen. Det beror på att Barn 1 har längst relativt avstånd till den alternativa skolan (Skola B).

Skiss med två tecknade barn (barn 1 och barn 2) samt två tecknade skolor (önskad skola A samt alternativ skola B) . Bilden visar hur vi mäter relativ närhet.

Den matematiska uträkningen blir enligt följande: Barn 1: 1200 meter minus 400 meter = 800 meter (värdet för relativ närhet) Barn 2: 500 meter minus 300 meter = 200 meter (värdet för relativ närhet)


Hur går mätningen av skolavståndet till?

Kommunen använder Lantmäteriets digitala karta som innehåller alla vägar som finns i den nationella vägdatabasen. Uppe på denna har Grundskoleförvaltningen ytterligare ett kartlager där vi har lagt till cirka 3000 gång- och cykelvägar som saknas i den nationella vägdatabasen.

Inför varje skolval görs en översyn och eventuella förändringar. Det kan handla om nya vägar eller gång- och cykelbanor eller nya fastigheter.

Därefter hämtas en databas ut med avståndet från alla 32000 folkbokföringsadresser i kommunen till samtliga skolor.

Avståndet som mäts är den närmaste vägen man kan och får gå eller cykla. Det är endast motorväg och motortrafikled som undantas vid mätningen. Grundskoleförvaltningen gör i övrigt ingen bedömning om huruvuda skolvägen är trafikfarlig eller ej. Tekniska förvaltningen som organiserar och beslutar om skolskjuts kan bevilja skolskjuts ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Grundskoleförvaltningen kan inte garantera att varenda liten stig har identifierats som skulle kunna ha betydelse för skolplaceringen utan beslutet grundar sig på de data som är kända vid beslutstillfället. Om du undrar vilka vägar som beräknas från en viss adress är du välkommen att kontakta Placeringsenheten. Du måste då också ange vilken årskurs skolvalet gäller eftersom urvalet av skolor skiljer sig mellan årskurserna.

Hur går själva placeringsarbetet till?

Först räknar Grundskoleförvaltningen ut vilken skola varje elev har rätt att gå på. Det går till så att att vi utgår från att alla vi ha sin närmaste skola. Om en skola har fler elever än platser så flyttar vi de som förlorar minst på att istället gå till sin näst närmaste skola till denna. Vi upprepar detta tills alla elever har fått en plats och ingen skola är överfull. Varje elev har nu en placering på det vi kallar deras reserverade skola. Det är alltså den skola som eleven har rätt att gå på. Därefter tittar vi på de elever som har syskonförtur till någon eller några av sina tre närmaste skolor och så korrigerar placeringarna utifrån detta. Syskonförturen gäller endast skolvalet till förskoleklass.

Sedan registrerar vi alla skolvalen och lägger in de upp till tre alternativ ni har angett i skolvalet. Först placerar vi alla elever på sitt förstahandsval. En elev som inte gjort något skolval placeras på sin reserverade skola. Därefter "låser" vi alla elever som i första hand valt eller placerats på sin reserverade skola.

Vi tittar därefter på alla skolor som nu har fler elever än de har plats till och flyttar de elever som förlorar minst på att få sin reserverade skola till deras andrahandsval.

Återigen kontrollerar vi om elever då har hamnat på sin reserverade skola. I så fall "låser" vi dem där

Om det fortfarande finns skolor som har fler elever än vad som får plats upprepar vi vi detta och flyttar eleverna till tredjehandsvalet och är det därefter fortfarande fullt så flyttas de elever som förlorar minst på detta till sin reserverade skola.

Arbetet är ganska komplicerat och det krävs vanligen ett betydande antal genomgångar av stegen ovan innan alla placerats rätt.

Slutligen görs en kontoll om det finns elever på skolor som nu är fulla som kan få byta plats med varandra utan att det påverkar någon annans rätt till placering och byter dessa.

När placeringsarbetet är klart skrivs beslutet ut och skickas hem till elevens adress vecka 8.

Ytterligare en beräkning görs av vilka som, givet att de också uppfyller avståndskraven, har rätt till skolskjuts. Det är nämligen alla de antingen har placerats på sin reserverade skola eller på sin närmaste skola om den inte är densamma. Detta underlag ger vi till Tekniska förvaltningen som sedan prövar ansökningar om skolskjuts.

Bytesomgång nr 1 i slutet av mars

När skolvalet är genomfört kan du om du inte är nöjd med placeringen ansöka om att byta skola. Senaste datumet för detta och instuktioner står på baksidan av beslutet du får hem i vecka 8.

I bytesomgången räknas nya reserverade skolor ut beroende på var det finns lediga platser. Du har inte längre rätt till en plats på den skola som var reserverad i den första omgången av skolvalet. Vi får nämligen inte flytta på en elev som väl har fått sin skolplacering.

Det har hänt att elever och vårdnadsghavare har valt och fått en skola mycket långt från hemmet och sedan ångrat sig och vill byta till en skola nära hemmet och då går inte det längre! Så tänk mycket noga igenom ditt första skolval.

Bytesomgång nr 2 i slutat av april

Efter första bytesomgången görs ytterligare en. Därefter övergår placeringarna till ett löpande arbete där de som inte fått vad de önskat i sista bytesomgången läggs på bevakning fram till skolan börjar i augusti. Finns det möjlighet att byta under den tider hör vi av oss och försäkrar oss om det fortfarande är aktuellt med ett skolbyte.

När skolan väl har börjat gallrar vi alla ansökningar och vill du fortfarande byta skola måste du skicka in en ny ansökan efter skolstarten. Den bevakar vi till mitten av januari, varefter vi åter gallrar och så vidare. Anledningen till att vi gallrar varje terminsstart är att det blir ohanterbart att bevaka och ringa alla som står i kö. Det har nämligen visat sig att efter ett tag är många inte längre intresserade av att byta eftersom barnet fått nya skolkamrater och trivs bra.Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hur går skolplaceringen till?

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender