Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Borås Stadshus AB sammanträder kl 14.00. Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-02-19 protokoll.pdf Pdf, 1024 kB. 1024 kB 2018-03-14 08.49

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2018-02-19 ärendelista.pdf Pdf, 251.3 kB. 251.3 kB 2018-02-14 10.03
Kommunstyrelsen 2018-02-19 handlingar Del 1 Kc 1 a-KU 5.pdf Pdf, 49.3 MB. 49.3 MB 2018-02-14 10.08
Kommunstyrelsen 2018-02-19 handlingar Del 2 KU 6-CKS 1a.pdf Pdf, 74.8 MB. 74.8 MB 2018-02-19 08.12

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten 2018-2020 (Kc2)

Samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås 2018-2020, ska ligga till grund för det operativa brottsförebyggande arbetet i Borås och verka för en minskad brottslighet och ökad trygghet.

Samverkansöverenskommelsen avser en treårig överenskommelse, vilken bygger på gemensamma kraftsamlingar inom följande områden:

  • förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemutveckling och kriminalitet och/eller radikalisering som leder till våldsbejakad extremism.
  • skapa trygga offentliga miljöer.
  • gemensamma kraftsamlingar i de områden där behoven är som störst.

Samverkansöverenskommelsen undertecknas av Kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad och av Lokalpolisområdeschef Borås.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten 2018-2020.

Instruktioner till valda ombud inför 2018 års bolagsstämmor (Kc3)

Förslag till instruktioner till valda ombud inför 2018 års bolagsstämmor har tagits fram.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att fastställa instruktioner till valda ombud inför 2018 års bolagsstämmor.

Remiss: Bastjänstgöring för läkare (Kc4)

I en promemoria från Socialdepartementet finns förslag för att skapa ett sammanhållet utbildningssystem för läkare, från student till specialist. Bakgrunden är förslagen om en ny sexårig läkarutbildning och ett avskaffande av allmäntjänstgöringen. Förslagen innebär att läkarexamen direkt ska leda till läkarlegitimation utan krav på ytterligare praktisk tjänstgöring dessförinnan.

Borås Stad delar i stort det som är formulerat i promemorian men skickar med några synpunkter.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte remissen ”Bastjänstgöring för läkare” med synpunkter, samt skickar svaret till Socialdepartementet.

Revisionsrapport om projektstyrning i Sjuhärads kommunalförbund (Kc5)

De förtroendevalda revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har granskat kommunalförbundens projektstyrning och bedömer att den inte är helt ändamålsenlig. Direktionen behöver bland annat förtydliga vad de vill uppnå i Sjuhärad, och sätta upp mätbara mål utifrån målbilden.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga ärendet till handlingarna.

Nytt ägardirektiv för de kommunala bolagen (Kc6)

Ett nytt gemensamt ägardirektiv för de kommunala bolagen i Borås Stad är ett led i den förstärkta ägarstyrningen av stadens bolag. Det nya gemensamma ägardirektivet för Borås Stads bolag tydliggör stadens ägaridé, ägarroll och styrprocess. Därutöver anger ägardirektivet gemensamma riktlinjer, direktiv och principer för stadens bolag inom olika områden.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna nytt gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag, anta justerat reglemente för Kommunstyrelsen samt att anta nya ägardirektiv 15 av bolagen.

Kommunfullmäktige föreslås ge Kommunstyrelsen mandat att uppdra åt Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag. Mandatet innefattar dock inte Kommunstyrelsens uppdrag att godkänna bolagens finansiering. Kommunstyrelsen ska fortsatt ägna sig åt ägarstyrningen över Borås Stadshus AB.

Årsredovisning 2017 för Kommunstyrelsen

Kommunchefen informerade om Kommunstyrelsens årsredovinsing för 2017.

Beslut: Informationen lades till handlingarna.

Motion om att bli Sveriges bästa hbtq-kommun (Pf1)

Hanna Bernholdsson (MP) och Tom Andersson (MP) föreslår i en motion att Borås Stad ska jobba för att bli Sveriges bästa hbtq-kommun.

Det finns ett antal motioner inom området mänskliga rättigheter som är under beredning. Kommunstyrelsen anser att det finns ett behov av att kartlägga allt gott arbete som bedrivs inom Mänskliga rättigheter samt att ta fram ett förslag på Borås Stad fortsatta arbete med att stärka Mänskliga rättigheter.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förklara motionen är besvarad. Kommunfullmäktige föreslogs också ge Kommunstyrelsen ett uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheter.

Vision E-hälsa 2025 (Ku1)

Kommunstyrelsen har tidigare svarat till SKL om överenskommelsen mellan staten och SKL om Vision e-hälsa 2025 där man beskrev att Borås Stad har inför 2016 beslutat att öka sin satsning på digitalisering i enlighet med visionen för e-hälsa. Det innebär att Borås Stads tjänster med hjälp av modern teknik görs mer tillgängliga och lätthanterliga – ett arbete som nu påbörjats.

Berörda nämnder arbetar kontinuerligt med digitala lösningar i sin verksamhet. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till berörda nämnders förslag att samverka kring en gemensam strategi för digitalisering och Vision e-hälsa 2025.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att skicka svar på skrivelse om gemensam strategi för digitalisering och Vision e-hälsa 2025 för Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden.

Motion om FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar (Ku2)

Ida Legnemark (V) föreslår i en motion att en handbok kopplad till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning tas fram för förtroendevalda och anställda.

Det finns ett antal motioner inom området mänskliga rättigheter som är under beredning. Kommunstyrelsen anser att det finns ett behov av att kartlägga allt gott arbete som bedrivs inom mänskliga rättigheter samt att ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheterna.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad. Kommunfullmäktige föreslogs ge Kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheter.

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar (Ku3)

Ett förslag till inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götalandsregionen har tagits fram. Kommunstyrelsen anser att det är positivt med ett inriktningsdokument för att ge ökad jämlikhet för ungdomar och är tydligt för region och kommun på lokal nivå att utgå ifrån.

Beslut: Kommunstyrelsen antog inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022.

Samarbetsavtal för nutrition och förbrukningsartiklar för blås- och tarmdysfunktion (Ku4)

Kommunerna i Västra Götaland har sedan år 2000 ett samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen kring inkontinenshjälpmedel och distributionen av dessa hjälpmedel. En partsgemensam grupp har under det senaste året tagit fram ett nytt förslag på samarbetsavtal.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände samarbetsavtal för nutrition och förbrukningsartiklar för blås- och tarmdysfunktion.

Riktlinjer för hemtjänst (Ku5)

Vård- och äldrenämnden har tagit fram förslag till nya riktlinjer för hemtjänst.

Nytt i riktlinjerna är bland annat att det vid den individuella bedömningen görs en beräkning av den ekonomiska brytpunkten för beviljade insatser i ordinärt boende och den jämförs med kostnaden för plats på vård- och omsorgsboende. Brukare med varaktigt behov av insatser i ordinärt boende och där kostnaden motsvarar eller överstiger kostnaden för plats på vård- och omsorgsboende, får information om möjligheten att ansöka om plats på vård- och omsorgsboende och erbjuds en plats.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att anta riktlinjer för hemtjänst. Riktlinjerna gäller till och med 2019-12-31. Vård- och äldrenämnden ansvarar för att besluta om riktlinjer och andra styrdokument för hemtjänsten.

Riktlinjer för bistånd till vård- och omsorgsboende (Ku6)

I budget 2017 fick Vård- och äldrenämnden i uppdrag att se över riktlinjer för vård- och omsorgsboende och har tagit fram ett förslag. Riktlinjen utgår från socialtjänstlagens intentioner och vänder sig till personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning har svårt att klara sin dagliga livsföring, behöver hjälp och stöd och inte kan få det tillgodosett på annat sätt. Riktlinjen syftar till att uppnå likvärdiga bedömningar.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna riktlinjer för vård- och omsorgsboende att gälla till och med 2019-12-31.

Överenskommelse om munhälsa och uppsökande tandvård (Ku7)

Ett förslag till överenskommelse som beskriver regionens och kommunens gemensamma ansvar för samverkan om uppsökande och nödvändig tandvård har tagits fram.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om munhälsa.

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (Ku8)

Överenskommelsen och riktlinjen beskriver en in- och utskrivningsprocess för personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård behöver insatser från kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst eller öppenvårdens hälso- och sjukvård. I den nya processen ska planeringen inför utskrivning påbörjas redan vid inskrivning.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med tillhörande riktlinjer samt förslag till reglering av betalningsansvar för tiden 2018-01-01 till 2018-09-24.

Förslag för en stärkt minoritetspolitik (Ku9)

I ett remissyttrande till Kulturdepartementet svarar Borås Stad på ett förslag till en stärkt minoritetspolitik. Borås Stad har en hög ambition gällande våra nationella minoriteter, och har som Finsk förvaltningskommun och en av fem utvecklingskommuner för Romsk inkludering ett särskilt ansvar. Slutbetänkandet ligger i linje med det som Borås Stad tidigare svarat kring delbetänkandet om stärkt minoritetspolitik.

Ett förtydligande om att Finlandssvenskar i Sverige inte är en egen minoritetsgrupp är bra. Ytterligare skärpningar och utökat åtagande inom språkstadgan är viktig för att få levande minoritetsspråk, att dessutom förtydliga statens roll i språkutvecklingen, och ge möjligheter till kurser på folkhögskole- och högskole-/universitetsnivå kan ge en viktig revitalisering av språken.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte betänkandet.

Motion om att göra Borås Stad till en Mänskliga rättigheter-stad (Ku10)

Ida Legnemark (V) föreslår i en motion att Borås Stad ska inleda ett arbete utifrån den plattform som SKL antagit för att bli en Mänskliga rättigheter-kommun.

Flera nämnder har svarat att MR-arbete görs på många sätt redan idag och att Borås är en stad där mänskliga rättigheter har en framträdande roll. Kommunstyrelsen anser att det finns ett behov av att kartlägga allt gott arbete som bedrivs inom mänskliga rättigheter och att ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka de mänskliga rättigheterna.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad. Kommunstyrelsen föreslog också att styrelsen får ett uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheter.

Försäljning av fastighet på Nordskogen (M1)

En privatperson vill köpa 1 000 kvadratmeter av fastigheten Hevea 6 som ligger utmed Södra däckvägen på Nordskogen. Köparens avsikt med köpet är att uppföra en byggnad för taxiverksamhet.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att sälja 1 000 kvadratmeter av fastigheten Hevea 6 för 274 000 kronor.

Friköpande av mark från Viared 11:1, Sjövik (M2)

Ägarna till bostadsfastigheten Viared 11:2 har begärt att 900 kvadratmeter av Viared 11:1 ska överföras till deras fastighet Viared 11:2. Det aktuella markområdet har enligt ett arrendekontrakt från 1967 arrenderats av ägarna. Arrendekontraktet hade en löptid på 49 år och har nu löpt ut.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att inte sälja eller överföra område från Viared 11:1 och fastslår samtidigt att kommunen äger aktuellt området och att tidigare arrende inom Viared 11:1 har upphört.

Motion om att rusta upp Östermalmsparken (E3)

Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och Karl-Gustav Drotz (KD) föreslår i en motion att Östermalmsparken ska rustas upp.

Tekniska nämnden, som är verksamhetsansvarig, anser att motionen att rusta upp parken går i linje med Tekniska nämndens intentioner att förbättra och utveckla befintliga parkområden i Borås. Parken är bland annat i behov av en tydligare entré, bättre belysning och nyplanteringar.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Motion om bemannad parklek (E4)

Marie Fridén (M) och Oliver Öberg (M) tycker i en motion att Stadsparkens lekplats ska ha parklek med bemanning året runt.

Kommunstyrelsen konstaterar att de tre remissinstanserna Tekniska nämnden, Förskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden i grunden är positiva till åtgärder som främjar ökad rörelse och aktivitet bland barn och unga. Fritids- och folkhälsonämnden pekar på att samverkan med de idéburna organisationerna kan vara en lösning. Kommunstyrelsen välkomnar sådana initiativ som sker på frivillighetsbasis och bygger på ett underifrånperspektiv. Det är bättre än att Kommunfullmäktige ger formella uppdrag.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad.

Motion om jämlikhetsutredning (E5)

Anders Österberg (S) föreslår i en motion att Kommunstyrelsen tillsätter en jämlikhetsutredning som kommer med förslag om hur vi kan motverka skillnader och ökade klyftor.

Det finns ett antal motioner inom området mänskliga rättigheter som är under beredning. Kommunstyrelsen anser att det finns ett behov av att kartlägga allt gott arbete som bedrivs inom mänskliga rättigheter samt att ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka de mänskliga rättigheterna.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad.

Kommunstyrelsen föreslog också att styrelsen får ett uppdrag att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka mänskliga rättigheter.

Borgen för Borås Stadshus AB (E6)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att Borås Stadshus AB beviljas kommunal borgen om 195 050 000 kronor, varav 194 800 000 kronor är en omsättning av befintlig borgen.

Taxa för mat inom omsorgen 2018 (E7)

Taxan för mat inom omsorgen för äldre och personer med funktionsnedsättning har reviderats och gäller från den 1 mars 2018.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställde taxa för mat inom omsorgen om äldre personer med funktionsnedsättning.

Nämndbudget 2018 (E8)

Beslut: Kommunstyrelsen godkände nämndernas förslag till budgetar 2018 med de i ärendet angivna förutsättningarna. Ackumulerade resultat kommer att beslutas i samband med behandlingen av årsredovisning 2017.

Utökat kommunbidrag till Grundskolenämnden (E9)

Grundskolenämnden har begärt ett utökat kommunbidrag med 20 miljoner kronor. När nämnden tog fram sin budget har ett flertal utmaningar och behov analyserats och nämnden bedömer att det finns ett behov av ytterligare resursförstärkning i budget 2018.

Normalt får inte nämnderna utökade kommunbidrag löpande under ett verksamhetsår. Anledningen till att ändå bevilja nämnden en större budget är att ge verksamheten arbetsro för att ta sig an de utmaningar som finns, bland annat med att säkerställa kvaliteten efter skolinspektionens granskningar av Borås Stads skolor.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att bevilja Grundskolenämnden ett utökat kommunbidrag med 20 miljoner kronor. Nämndens nya kommunbidrag för 2018 blir då 1 407 800 000 kronor.

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Uppföljning 2017 (E10)

Kommunstyrelsen redovisar resultatet av den interna kontrollen för 2017. Den innehåller bland att kontroll av leverantörsfakturor, representationsutbildning och upphandling. Till varje område finns riskbilder, hur kontrollen görs samt eventuella åtgärder.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände uppföljning av intern kontroll 2017.

Letter of intent med franska staden Bourg-en-Bresse (N1)

Ärendet utgick.

Detaljplan för Bergsäter, Backadalen (Sp2)

Planområdet är beläget i stadsdelen Bergsäter, cirka 1,8 kilometer från Borås centrum. Området ligger vid Bergsätergatan, utmed Backadalsstigen.

Planens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder och en förskola. Detaljplanen ska även göra det möjligt att i framtiden använda planområdet till annan skolverksamhet eller vårdboende.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte detaljplaneförslaget.

Detaljplan för Sörmarken, Särmarksliden (Sp3)

Planens syfte är att möjliggöra för bostäder, LSS-boende och lekplats på Sörmarken. Planområdet ligger Borås utkant där Sörmarksliden slutar i en vändplats och Kransmossens friluftsområde tar vid.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslås besluta: Tillstyrka planförslaget.

Stadstrafikens bussar genom centrum och storhållplatser (Sp4)

Arbetet med att utreda hur stadstrafikens bussar på bästa sätt ska passera centrum och lokaliseringen av en central bytespunkt har pågått i många år. För att göra en objektiv bedömning anlitades en konsult för att jämföra fyra av olika alternativ. Slutsatserna från utredningsarbetet och den remissomgång som gjorts är att det finns punkter i centrum där framkomligheten för busstrafiken och trafiksäkerheten måste förbättras.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att det är av stor vikt att Tekniska nämnden snarast får till en trafiksäkerhetshöjande ombyggnad och tillgänghetsanpassning av Södra torget.

Kommunstyrelsen anser att Krokshallstorgets hållplats behöver anpassas för ökade flöden av resenärer. Vidare anser Kommunstyrelsen att Nybron ska ersättas. Det kommer att förbättra framkomligheten för alla trafikslag i centrum. Dessa åtgärder utesluter inte att bussarna trafikerar Allégatan och Lilla Brogatan.

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2017-12-28] Kommunstyrelsen , sammanträde 2018-02-19 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol