Meny

Meny

Skolskjuts och skolbusskort i grundskolan

Skolskjuts är resor för en elev mellan hemmet och skolan som kommunen anordnar för att eleven ska kunna uppfylla skolplikten. Skolskjutsen organiseras i form av linjetrafik med utdelade busskort, beställda bussar och taxi beroende på elevens adress och personliga behov. 

Skolskjuts omfattas inte av resor inom skolans verksamhet, till exempel bad, slöjd, studiebesök, skolresor eller lektioner som hålls på andra skolor eller orter. Skolskjuts är skjuts till och från skolan.

Elever som går i grundskola och förskoleklass kan ha rätt till skolskjuts. Skolskjuts anordnas i anslutning till skoldagens början och slut och inte till fritidsverksamhet.

Elevens rätt till skolskjuts beror på:

  • Avstånd mellan skolan och hemmet.
  • Vilka trafikförhållanden som råder.
  • Om eleven har en funktionsnedsättning.
  • Om det finns en annan särskild omständighet.

Elever i särskola, resursenheter och särskild undervisningsgrupp kan också beviljas skolskjuts. Skolskjutsenheten gör en bedömning i samråd med skolan, läkare och vårdnadshavare. Mer information finns på sidan om särskoleskjuts.länk till annan webbplats

Om du är intresserad av att veta mer kan du läsa i Borås Stads tillämpningsföreskrifter för skolskjutsPDF och Borås Stads regler för skolskjuts.PDF

Ansökan och beslut

Handläggningstiden för ansökning av skolskjuts och skolbusskort är upp till fyra veckor.
Beslutet skickas hem med posten.

l

Självservice

Ansökan om skolskjuts

Ansökan om skolskjuts växelvis boende


Om du flyttar eller byter skola, ska ny ansökan om skolskjuts göras utifrån de nya förutsättningarna.
Vid skolskjuts för växelvis boende eller särskilda skäl skall ny ansökan göras inför varje läsår.

Skolskjuts tilldelas elev som uppfyller Borås Stads regler PDFoch tillämpningsföreskrifter PDFgällande skolskjuts.

Beslut och hur eleven ska resa till och från skolan skickas ut till respektive elev i god tid innan skolstart.

Vårdnadshavare för elev i friskola eller annan kommunal skola kan tilldelas busskort efter ansökan enligt Borås Stads regler för skolskjuts.

Skolskjuts vid särskilda skäl
Ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl eller annan omständighet ska alltid styrkas med intyg från till exempel läkare, psykolog eller annan behörig personal.

Rätt till skolskjuts

Borås kommun erbjuder avgiftsfri skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskolans skolår 1-9 om avståndet mellan hemmet och anvisad skola är minst:

  • Förskoleklass: 2 km
  • Årskurs 1-3: 2 km
  • Årskurs 4-9: 3 km

Avståndet avser närmaste gång-och cykelväg.

Avståndet mellan elevens bostad och påstigningsplatsen ska heller inte överstiga:

  • Förskoleklass: 2 km
  • Årskurs 1-3: 2 km
  • Årskurs 4-9: 3 km

Elever och vårdnadshavare som valt en annan kommunal skola, fristående skola eller annan kommuns grundskola, än den skola där kommunen annars skulle ha placerat dem, har inte rätt till skolskjuts enligt 9 kap. 15 § och 10 kap. 25-27 §§ skollagen.

Om avståndskraven uppfylls beviljas dock busskort i den ordinarie linjetrafiken. Om det inte finns ordinarie linjetrafik eller om det finns andra omständigheter kan eleven få skolskjuts om det inte medför extra kostnader eller organisatoriska svårigheter för kommunen.

Senast ändrad: 2018-11-16 10.23

Ändrad av:

Dela sidan: Skolskjuts och skolbusskort i grundskolan

g q n C