Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Störande fågelhäckning

Med våren kommer klagomål på måsar och duvor som häckar på tak och vid byggnader runt om i Borås in till Miljöförvaltningen. Förvaltningen vill påminna dig som är fastighetsägare om vad som kan göras för att undvika att häckningen blir en olägenhet. Det är fastighetsägarens ansvar att minska risken för störande häckningar på fastigheten. Nedtill står några exempel på åtgärder som minskar risken för häckande fåglar på byggnader.

Råd till fastighetsägare

  • Blockera lämpliga sittplatser med nät, vajrar, trådar med mera. Gör platta taksektioner och hängrännor otillgängliga för fåglarnas häckning genom att till exempel spänna upp nät eller trådar.
  • Rensa tak och hängrännor från gamla bon. Försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheten. Fiskmåsar återvänder gärna till tidigare boplatser år efter år. Det gör att problemet med störande häckning ökar med åren om du inte försvårar för fåglarna att bygga sina bon.
  • Uppsättning av roterande störande skyltar (störande reflexer/färger som effekt). Duvor kan skrämmas bort med hjälp av rovfågelsattrapper, vettar, som sätts upp på fastighetens tak. Dessa kan köpas i jaktaffärer.
  • Se till att sopkärl är väl förslutna så att fåglar inte kommer åt innehållet. Håll rent kring avfallstunnor och eventuella komposter så att de inte drar till sig fåglar eller råttor.

Att skjuta fåglarna är ingen långsiktig lösning. Fiskmåsen är dessutom fredad i hela landet under häckningssäsong, 1 april - 31 juli. Jaktförordningen (1987:905) reglerar skyddsjakten i Sverige. Innan åtgärder vidtas bör man kontrollera att åtgärderna inte strider mot jaktlagstiftningen. För att få jaga inom tätbebyggt område krävs särskilt tillstånd av Polisen.

Mer effektivt är att försvåra för fåglarna att bygga bon på fastigheten och se till att de inte hittar mat i bostadsområdet. Samarbete gärna med andra fastighetsägare i området för att få en större effekt och för att undvika att fåglarna bara flyttar över till grannfastigheten. Som fastighetsägare kan du även vända dig till företag som arbetar med skadedjursbekämpning för att få hjälp med borivning.

Information till boende

Det är olämpligt att mata fåglar från balkonger eller i direkt anslutning till fastigheten under vår/sommar/höst. Även om det är småfåglar som matas, så lockas måsar, duvor och även råttor dit av tillgången på mat. Om småfåglar ska matas bör det ske till exempel med en utplacerad fågelfröautomat eller genom upphängda talgbollar gömda i buskage en bit ifrån fastigheten.

Ansvar vid klagomål

Om Miljöförvaltningen, vid ett klagomål på störning från fåglar, bedömer att det finns en risk eller olägenhet för människors hälsa kan du som fastighetsägare bli förelagd att vidta åtgärder för att förhindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter. Förvaltningen tar då ut en avgift för det handläggningstid som läggs ner på ärendet i form av telefonsamtal, inspektioner, skrivelser med mera.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Störande fågelhäckning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender