Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Föroreningar i mark och byggnader

Förorenade områden omfattar mark, sediment och byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Det kan vara både naturliga ämnen och sådana som skapats av människor.

Vad finns i Borås Stad?

Förorenade områden i Borås Stad har inventerats översiktligt. Djupare inventeringar, i några fall undersökningar, har gjorts på nedlagda bensinstationer, nedlagda deponier, industriområden och i Viskans sediment. Sedimenten, bottenavlagringarna, i Viskan är kraftigt förorenade nedströms Borås. Utöver Viskans sediment finns det flera hundra mindre områden med olika typer av föroreningar som kan behöva någon form av efterbehandling.

Vid schaktarbeten i centrala Borås kan man förvänta att påträffa föroreningar från tidigare verksamheter eller i fyllnadsmassor. Grävning i misstänkt förorenad mark ska anmälas till Miljö- och konsumentnämnden.

Läs mer om hantering av schaktmassor.

Vem är ansvarig?

I miljöbalkens 10 kapitel anges de regler som gäller ansvaret för efterbehandling av föroreningar. Ansvarig för efterbehandling är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen (nedan kallat verksamhetsutövare).

Ansvaret är begränsat att gälla för åtgärder som har utförts eller verksamheter som bedrivits efter den 30 juni 1969. Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad fastighet är var och en efterbehandlingsansvarig som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 och vid förvärvet känt till föroreningarna eller då borde ha upptäckt dem.

Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige i rimlig omfattning ska utföra eller bekosta efterbehandlingsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller besvär uppstår för människors hälsa och miljön. Om flera verksamhetsutövare är ansvariga ska de svara solidariskt för kostnaderna.

Underrättelse och anmälan

Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta Miljö- och konsument­nämnden om det upptäcks en förorening på fastigheten.

Innan grävning sker i misstänkt förorenad mark, eller innan efterbehandling sker av marken eller byggnaderna ska en anmälan göras till Miljö- och konsument­nämnden.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan om efterbehandling av eller grävning i förorenad mark

Anmälan om sanering eller utbyte av kvicksilverförorenade avloppsrör

Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO)-blankett

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Föroreningar i mark och byggnader

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender