Borås Stads logotyp

Meny

Meny

Coronaviruset och covid-19

Borås Stads samlade information samt frågor och svar om coronaviruset och covid-19.

Föroreningar i mark och byggnader

Förorenade områden omfattar mark, sediment och byggnader där halten av något ämne är så hög att den kan orsaka en risk för människors hälsa eller för miljön. Det kan vara både naturliga ämnen och sådana som skapats av människor.

Vad finns i Borås Stad?

Förorenade områden i Borås Stad har inventerats översiktligt. Djupare inventeringar, i några fall undersökningar, har gjorts på nedlagda bensinstationer, nedlagda deponier, industriområden och i Viskans sediment. Sedimenten, bottenavlagringarna, i Viskan är kraftigt förorenade nedströms Borås. Utöver Viskans sediment finns det flera hundra mindre områden med olika typer av föroreningar som kan behöva någon form av efterbehandling.

Vem är ansvarig?

I miljöbalkens 10 kapitel anges de regler som gäller ansvaret för efterbehandling av föroreningar. Ansvarig för efterbehandling är den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en åtgärd som har bidragit till föroreningen (nedan kallat verksamhetsutövare).

Ansvaret är begränsat att gälla för åtgärder som har utförts eller verksamheter som bedrivits efter den 30 juni 1969. Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad fastighet är var och en efterbehandlingsansvarig som förvärvat fastigheten efter den 1 januari 1999 och vid förvärvet känt till föroreningarna eller då borde ha upptäckt dem.

Efterbehandlingsansvaret innebär att den ansvarige i rimlig omfattning ska utföra eller bekosta efterbehandlingsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller besvär uppstår för människors hälsa och miljön. Om flera verksamhetsutövare är ansvariga ska de svara solidariskt för kostnaderna.

Underrättelse och anmälan

Den som äger eller brukar en fastighet ska genast underrätta Miljö- och konsument­nämnden om det upptäcks en förorening på fastigheten.

Innan efterbehandlingar sker av marken eller byggnaderna ska en anmälan göras till Miljö- och konsument­nämnden.

l

Självservice

Anmälan om efterbehandling av eller grävning i förorenad mark

Anmälan om sanering eller utbyte av kvicksilverförorenade avloppsrör

Metodik för Inventering av Förorenade Områden (MIFO)-blankett

Senast ändrad: 2019-11-20 15.13