Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Egenkontroll vid miljöfarlig verksamhet

Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet ska regelbundet planera och kontrollera sin verksamhet.

Egenkontrollen motverkar och förebygger problem för människors hälsa eller påverkan på miljön. En väl fungerande egenkontroll ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan en allvarlig skada inträffar.

Omfattningen av egenkontrollen beror på den enskilda verksamhetens art, storlek och påverkan.

Vem ansvarar för egenkontrollen?

Den som driver en verksamhet eller den gör en åtgärd har ansvaret för att miljöbalkens och myndigheternas krav följs.

Egenkontrollen innefattar den organisation, de rutiner (till exempel för drift, skötsel och underhåll), åtgärder och liknande som är förutsättning för att följa lagen. Om verksamheten är stor, komplex eller förknippad med en stor risk för människors hälsa eller miljön, behöver egenkontrollen vara mer omfattande än om verksamheten är liten, enkel eller innebär en liten risk.

Vad ska egenkontrollen innehålla?

De flesta verksamheter genomför redan en större eller mindre egenkontroll av sin verksamhet utan att reflektera över det. I många fall saknas dock en gemensam dokumentation eller sammanställning för det och vissa rutiner är kanske inte nedtecknade. Nedan ges ett antal förslag till vad en egenkontroll kan omfatta. Egenkontrollen anpassas till varje enskild verksamhet och din egenkontroll kan innehålla fler eller färre punkter.

  • En sammanställning över de bestämmelser och myndighetsbeslut som berör verksamheten bör finnas. Företaget ska ha tillgång till samtliga bestämmelser och beslut i sammanställningen.
  • En fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret inom miljöområdet.
  • Personalen ska ha tillräcklig kompetens och kunskap om verksamhetens hälso- och miljöpåverkan och hur denna kan minskas.
  • Dokumentation som visar att egenkontrollen utförs.
  • Rutiner för regelbunden kontroll av utsläpp till luft, vatten, mark eller annat som kan påverka människa eller miljö.
  • Rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning och liknande för drift och kontroll hålls i gott skick så att påverkan på miljön minimeras.
  • Rutiner för att fortlöpande och systematiskt identifiera och bedöma riskerna med verksamheten från hälso- och miljösynpunkt. Rutiner vid driftstörningar och hur dessa ska hanteras.
  • Förteckning över de kemiska produkter och biotekniska organismer som hanteras inom verksamheten och kan innebära risker ur hälso- och miljösynpunkt. Förteckningen ska innefatta produktens namn, omfattning och användning av produkten samt produktens klassificering med avseende på hälso- och miljöfarlighet.

Tillsyn av miljöfarlig verksamhet Länsstyrelsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Miljösanktionsavgift

En tillståndspliktig verksamhet kan bli skyldig att betala en miljösanktionsavgift om man brister i sin egenkontroll. Avgiften betalas till Svenska staten.

Miljösanktionsavgift

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Egenkontroll vid miljöfarlig verksamhet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender