Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Berg- och grustäkter, krossning

Täktverksamhet är brytning av naturmaterial som till exempel berg, grus, sand, morän, matjord, lera eller torv. Täkter prövas enligt samma bestämmelser som gäller för övriga miljöfarliga verksamheter.

Kross- och sorteringsverk

I samband med täktverksamhet behöver man ofta använda kross- och/eller sorteringsverk. Innan man ställer upp sådant verk måste man göra en anmälan till Miljö- och konsumentnämnden. Det behövs dock inte om det redan ingår i tillståndet för täkten.

Allmänna hänsynsregler

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller och ska följas även om tillstånd inte behövs. Viktigt att tänka på är bland annat att ta hänsyn till grannar till exempel vad gäller damm och buller, att förvara oljor och kemikalier på ett säkert sätt och att begränsa skadorna på naturen så mycket som möjligt.

För att sätta upp kross- eller sorteringsverk ska alltid en anmälan lämnas. Det gäller även i eller vid en husbehovstäkt.

Tillsyn

Miljö- och konsumentnämnden är tillsynsmyndighet och kontrollerar att täkten sköts. Nämnden tar ut en avgift för tillsyn och handläggning.

Miljörapport

Senast den 31 mars varje år ska en miljörapport för verksamheten skickas in till Miljö- och konsumentnämnden om verksamheten är tillståndspliktig. Miljörapporten ska avspegla föregående års verksamhet och redovisa bland annat hur man tillgodoser kraven och hänsynsreglerna i miljöbalken.

Om inte miljörapporten kommer in i tid är nämnden skyldig att besluta om en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor. Avgiften tillfaller Svenska staten.

Täktavgift

Den som har ett täkttillstånd betalar en årlig avgift för täktverksamheten. Den baseras på den mängd material man får bryta, så länge tillståndet gäller och oavsett om täkten är i drift eller inte. Avgiften betalas till staten.

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan om kross-, asfalt-, eller oljegrusverk

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Berg- och grustäkter, krossning

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender