Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel är en kemisk eller biologisk produkt som är avsedd att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Bekämpningsmedel delas in i växtskyddsmedel (till exempel ogräsmedel och medel mot skadeinsekter på gröda) och biocider (till exempel mygg- och fästingpreparat, råttgift och båtbottenfärger).

För att ett bekämpningsmedel ska få säljas och användas måste det vara godkänt av Kemikalieinspektionen. I bekämpningsmedelsregistret finns uppgifter om godkända och tidigare godkända bekämpningsmedel.

Bekämpningsmedel, Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bekämpningsmedel som tillhör klass 1 och 2 får endast användas av den som har gått Länsstyrelsens behörighetsutbildning och fått godkänt på utbildningens kunskapsprov. Kunskapen anses bibehållen i fem år. Därefter måste du genomgå fortbildning och avlägga nytt kunskapsprov för att anses ha aktuella kunskaper. Jordbruksverket kan medge dispens från kunskapskravet.

Vid spridning av kemiska bekämpningsmedel gäller Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2015:2 och NFS 2015:3. Skyddsföreskrifter för vattenskyddsområden gäller parallellt med föreskrifterna där du också hittar blanketter för jord- och skogsbruk.

Förbud mot kemiska växtskyddsmedel i känsliga områden

Regeringen har beslutat att från och med 1 oktober blir det förbjudet att använda kemiska växtskyddsmedel på vissa platser som skolgårdar, hemträdgårdar och kolonilotter.

Lagändringen syftar till att minska människors, särskilt barn och gravidas, exponering av kemiska bekämpningsmedel som kan påverka deras hälsa. Lagändringen påverkar både privatpersoner och yrkesverksamheter.

Förbudet innebär att det blir förbjudet att använda växtskyddsmedel inom följande områden;

  • på skolgårdar eller gårdar till förskolor eller på lekplatser som allmänheten har tillträde till,
  • i parker eller trädgårdar eller andra områden som i första hand är avsedda att vara rekreationsområden som allmänheten har tillträde till,
  • inom koloniträdgårdsområden eller i växthus som inte används yrkesmässigt,
  • på tomtmark för bostadshus eller på krukväxter i hemträdgårdsmiljö,
  • på växter inomhus utom i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande.

På Kemikalieinspektionens webbplats finns mer information om vilka växtskyddsmedel som är godkända att använda i trädgårdar och parker efter 1 oktober. Dessa medel har en begränsad risk för människors hälsa och miljön.

Högre krav på växtskyddsmedel som får användas i trädgårdar, Kemikalieinspektionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bekämpningsmedel

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender