Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Brottsförebyggande rådet

Det lokala brottsförebyggande rådet består av representanter från många av stadens förvaltningar, Bostäder i Borås, polisen, räddningstjänsten och Borås TME.

Rådet har som huvudsaklig uppgift att arbeta strategiskt med övergripande planering, utformning och uppföljning av det brottsförebyggande arbetet. Forumet syftar till att gemensamt identifiera behov, ta ställning till, och initiera olika trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärder. En viktig uppgift är att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Borås Stad och se till att lagen om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete efterlevs.

Lagen om kommuners ansvar för det brottsförebyggande arbetet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samverkansområden

De olika samverksansgrupperna som står för det operativa arbetet kan delas in i följande områden:

Lokal samverkan

Fritids- och folkhälsonämnden samordnar grupperna nedan inom ramen för lokal samverkan:

  • Lokala områdesnätverk
  • Lokala nätverk för barn och unga 10-16 år
  • Ortsråd

Nätverken/ortsråden utgår från geografiska områden och syftar till att öka inflytandet, tryggheten och samhörigheten hos invånarna i Borås Stad. Ett par konkreta insatser vi gör är bland annat trygghetsvandringar och grannsamverkan.

Lokal samverkan

Barn och unga i riskzon

Individ- och familjeomsorgsnämnden samordnar arbetet kring barn och unga i riskzon. Arbetet har ett individuellt perspektiv och bygger på samverkan med berörda aktörer för att gemensamt förhindra och hjälpa barn och unga som hamnat i riskzonen, exempelvis genom insatser som integrerat team.

Trygg och säker vård- och omsorg

Vård- och äldrenämnden har en förebyggande enhet, vilken blivit en bärande och viktig samordningsfunktion i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet för äldre och för personer med funktionsnedsättning.

Arbete och utbildning

Arbetslivsnämnden samordnar arbetet inom arbete och utbildning med såväl generella insatser som feriearbete och trygghetsskapande arbetsmarknadsinsatser som exempelvis stadsdelsvärdarna.

Trygga miljöer

Tekniska nämnden har uppdraget att samordna arbetet med den fysiska miljön ur ett trygghetsperspektiv. Det senaste året har bland annat Tekniska förvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetat fram en handbok för trygghet i offentlig miljö. Här ingår även Borås rent och snyggt.

Trygghet i offentlig miljö

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Brottsförebyggande rådet

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter