Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Borås Stadshus AB sammanträder klockan 14.00. Kommunstyrelsens möte börjar direkt efter.

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Beslut och protokoll  

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-12-04 protokoll.pdf Pdf, 2.9 MB. 2.9 MB 2017-12-19 11.41

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-12-04 föredragningslista.pdf Pdf, 241.8 kB. 241.8 kB 2017-11-24 14.57
Kommunstyrelsen 2017-12-04 handlingar.pdf Pdf, 68 MB. 68 MB 2017-11-29 15.37

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Yttrande om betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (Kc2)

Borås Stad är positiv till det nya regelverk som tagits fram på Regeringens uppdrag. Det handlar om att utvidga och förenkla möjligheterna till avtalssamverkan, även myndighetsutövning.

I yttrandet skriver Borås Stad att dagens möjligheter till avtalssamverkan (med gemensam nämnd) i vissa lägen är att föredra, men att utredningens förslag kan vara att föredra på andra, mindre, områden.

Man påpekar också vikten av att ta hänsyn till det nya förslaget i samband med översynen av upphandlingsreglerna.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade översända upprättat förslag till yttrande på betänkandet SOU 2017:77 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan.

Yttrande till Förvaltningsrätten angående mark- och entreprenadverksamhet (Kc3)

Kommunfullmäktige beslutade den 17 augusti i år att Servicenämnden inte längre ska erbjuda mark- och entreprenadtjänster till vägsamfälligheter, bostadsrättföreningar och Svenska kyrkan där dessa aktörer är direkta beställare av tjänsterna. Vissa undantag görs, bland annat för akuta VA-arbeten.

Efter att en kommuninvånare överklagat beslutet, har förvaltningsrätten anmodat Borås Stad att yttra sig. Staden bestrider yrkandet och vill att rätten lämnar överklagandet utan bifall.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar godkänna vidtagna åtgärder.

Polisutbildning till Borås (PF1)

Högskolan i Borås har ansökt om att en polisutbildning förläggs i Borås. Borås Stad stödjer kandidaturen i en skrivelse som bifogats denna ansökan. Man skriver bland annat att såväl Högskolan som staden är särskilt väl lämpade för utbildningen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att lägga ärendet till handlingarna.

Tillsättning av förvaltningschef för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen (PF2)

Christer Samuelsson, i dag stadsdelsdirektör i Göteborgs stad, beslutas bli ny chef vid Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Fem personer intervjuades och beslutet fattades i enighet. Ledningsgrupp, facklig grupp och presidium var eniga i sitt val.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att anställa Christer Samuelsson som förvaltningschef med placering på Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Försäljning av fastighet i Viared Västra (M1)

Kommunstyrelsen föreslår att Borås Stad säljer 73 800 kvm av fastigheten Viared 14:19 till NSF II Sweden 9 AB för knappt 41 miljoner kronor. Köparens avsikt är att bygga ett logistikcenter.

Marken säljs grovplanerad, och inom fastigheten finns ett område avsett för eventuell järnvägstrafik. Köparen ges rätten att fram till 2019-06-30 förhandla om köp av ytterligare mark i anslutning till den aktuella.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta sälja 73 800 kvm av Viared 14:19 för 40 959 000 kronor till NSF II Sweden 9 AB.

Försäljning av fastighet i Viared Norra (M2)

Kommunstyrelsen föreslår att Borås Stad säljer Vattnet 1 för 2 529 690 kronor till Tomtarvid i Borås AB. Marken säljs grovplanerad. Köparens avsikt är att uppföra byggnad för lager och kontor samt showroom.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta sälja Vattnet 1 för 2 529 690 kronor till Tomtarvid i Borås AB.

Kulturskolan flyttar in i Hässlehus (E3)

Med en filial till Kulturskolan ska Hässlehus, som i dag innehåller bland annat bibliotek och fritidsgård, utvecklas som mötesplats och samtidigt skapa ett tryggare torg.

Förslaget som också innehåller ombyggnad av befintliga ytor och andra åtgärder, innebär att biltrafiken stängs av på vägen som passerar utanför.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att godkänna förhyrningen av fastigheten Hässlehus 9, Våglängdsgatan 5 enligt bifogat hyresförslag, preliminärt från 2019-01-01 till 2033-12-31, till en årlig kostnad om 2 715 912 kronor, förutsatt att berörda nämnder säger ja.

Yttrande till förvaltningsrätten om Borås Kristna skola (E4)

Kommunen beslutade 12 december 2016 om bidragsbelopp till grundskola, förskoleklass med flera för år 2017. Borås Kristna skola överklagade beslutet senare samma månad till förvaltningsrätten, och Borås yttrade sig i sin tur till förvaltningsrätten.

I oktober i år yttrade sig åter Borås Kristna skola till förvaltningsrätten, vilket föranledde Borås Stad att åter yttra sig till förvaltningsrätten med begäran att talan avslås. Frågorna rör tillämpad resursfördelningsmodell och lokalkostnader.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att i efterhand godkänna inskickat yttrande till förvaltningsrätten i Jönköping.

Utbyggnad av Skatehallen (E5)

Kommunstyrelsen godkänner det förslag till utbyggnad av Skatehallen som Lokalförsörjningsnämnden gjort på önskemål från Fritids- och folkhälsonämnden.

Den planerade utbyggnaden ger större yta åt befintlig verksamhet och innebär att Borås klätterklubb kommer att få plats i hallen och att säkerheten i lokalen förbättras. Hallen kommer att förlängas med tolv meter mot Viskan, i nordvästlig riktning.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende tillbyggnad av Skatehallen godkänns.

Överklagande till förvaltningsrätten om Lärande i Sverige (E6)

Borås Stad överklagade i oktober Skolinspektionens beslut att godkänna Lärande i Sverige AB som huvudman för Fordons- och transportprogrammet med inriktning Personbil och inriktning Transport. (Skolinspektion avstyrkte samtidigt motsvarande ansökan avseende Handels- och administrationsprogrammet).

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att i efterhands godkänna inskickat överklagande till förvaltningsrätten i Stockholm.

Utökad finansieringsram för projektet Energi- och miljöcenter samt ägartillskott (E7)

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beviljar en utökad investeringsram för Energi- och Miljöcenter, EMC, med 500 miljoner kronor. Bakgrunden är att Borås Energi och Miljö begärt en utökad investeringsbudget på just 500 miljoner kronor eftersom man befarar att EMC, med kraftvärmeverk och avloppsreningsverk på Sobacken, blir en halv miljard dyrare är planerat.

Dessutom avsätts en riskpott på 150 miljoner kronor för de risker till ytterligare fördyringar som bolaget tidigare aviserat. Som en konsekvens av detta, samt av försämrade marknadsutsikter för exempelvis elpriser, föreslår Kommunstyrelsen också att Borås Stad ger ett aktieägartillskott till Borås Stadshus AB med 450 miljoner kronor.

Ägartillskottet görs också för att bibehålla bolagets ekonomiska ställning och för att behålla konkurrenskraftiga priser och långsiktigt stötta fjärrvärmen i Borås.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att:

 • Borås Energi & Miljö AB godkänns utökad investeringsram för EMC-projektet med 500 000 000 kronor. Därutöver godkänns en riskpott på 150 000 000 kronor att ianspråktaga för ytterligare eventuella oförutsedda kostnader.
 • Borås Stad ger Borås Stadshus AB ett aktieägartillskott på 450 000 000 kronor.
 • Borås Energi och Miljö AB: s lånefinansiering ska ske genom Borås Stad och internbanken.
 • Borås Energi och Miljö AB ges en ökad limit för upplåning till EMC-projektet med ytterligare 200 000 000 kronor.
 • Kommunfullmäktige bemyndigar Kommunstyrelsen att nyupplåna, d v s öka kommunens skulder, för förmedling till kommunens bolag med 200 000 000 kronor utöver tidigare fattade beslut.
 • Stadsledningskansliets utredning ”Uppsiktspliktsärende avseende fördyringar vid nytt energi- och miljöcenter (EMC) på Sobacken” läggs till handlingarna.

Översyn av Borås Stads internationella engagemang avseende avfall och energi (E8)

Borås Energi och Miljö AB föreslår Kommunstyrelsen att genomföra en översyn av Borås Stads internationella engagemang avseende avfallshantering och energiomvandling. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att Boras Waste Recovery AB avvecklas, och att Borås Stads internationella engagemang flyttas till Stadsledningskansliet, Kommunstyrelsen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att ansvaret för Borås Stads internationella engagemang avseende avfallshantering och energiomvandling – ”Waste Recovery” – flyttas till Stadsledningskansliet, Kommunstyrelsen; Ägardirektivet för Borås Energi och Miljö AB ändras, att fastställas på ordinarie bolagsstämma i mars 2018, innebärande att internationell verksamhet inte längre ingår i uppdraget; Borås Energi och Miljö AB: s dotterbolag Boras Waste Recovery AB avvecklas, att fastställas på ordinarie bolagsstämma i mars 2018.

Ombyggnad av Viskastrandsgymnasiet (E9)

Investeringskostnaden för ombyggnaden av Viskastrandsgymnasiet beräknas bli 4,8 miljoner kronor högre än beloppet i 2017 års investeringsbudget. Orsaker är bland annat förhöjda fuktkvoter på flera håll, byggtekniska omständigheter och svagt intresse från entreprenörer.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Godkänna ytterligare anslag om 4 810 000 kronor utöver de 24 000 000 kronor som redan godkänts i budget 2017 avseende ombyggnation av Viskastrandsgymnasiet, Viskastrandsgatan 10, Viskastrand 2, under förutsättnings att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget.

Ombyggnad av Sven Eriksongymnasiet (E10)

Sven Eriksonsgymnasiet behöver nya lokaler och läromiljöer för den pedagogiska verksamhet man vill bedriva. Man behöver grupprum, fler studieplatser och fler lärosalar. Man behöver också ny entré, ny större matsal och nytt låssystem.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar godkänna anslagsfrasmställan avseende ombyggnation av Sven Eriksongymnasiet, 501 50 Borås, Tekniska elemenarskolan 1 till en investeringsutgift om 36 530 000 kronor, under förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget.

Revidering av Grönområdesplan (SP1)

Borås Stads grönområdesplan har som mål att se till att kommunens invånare har god tillgång till grönområden också när Borås växer och förtätas. Därmed är den också ett viktigt verktyg vid olika planarbeten i kommunen.

Nu har planen från 2014 reviderats, vilket i huvudsak innebär att listan över åtgärder har kompletterats. Revideringen har sedan varit ute på remiss. Bland de föreslagna åtgärderna märks:

 • Naturvärdesinventering av Ymerterrängen
 • Kortare promenadslinga utmed Viskan i Svaneholm
 • Elbelyst gångväg mellan Sjöbo och Kypegården
 • Skapa en kort barnvandringsled, ”Trollstigen”, som binder samman Sjöbo med Viskan
 • Skapa en långled om cirka 2 mil som förbinder Kransmossen med Hedvigsborg, Transås badplats, Älmås naturreservat och Gånghester, med mera.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Revidering av Grönområdesplan antas.

Beslut om ansökan om medel för lokal utveckling (SP2)

Röda Korset i Dalsjöfors får 97 300 kronor ur Medel för lokal utveckling. Det beslutade Kommunstyrelsen den 17 oktober. Pengarna skall gå till en elparcykel Trident Pegasus, som Röda Korset tror skulle skapa mycket glädje på möteplatsen Dalträffen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade: Bifalla 97 300 kronor till Röda Korset i Dalsjöfors.

Revidering av avfallsplanen (SP3)

Arbetet med att ta fram en ny avfallsplan blir mer omfattande och tidskrävande än tidigare. Därför föreslår Kommunstyrelsen att Borås Stads avfallsplan förlängs till och med år 2019, i väntan på arbetet med en ny, som kan bli giltig från 2020 och ett antal år framöver. Stadsledningskansliet, Borås Energi och Miljö AB och Miljöförvaltningen har påbörjat en översyn av detta kommande arbete.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Borås Stads Avfallsplan förlängs att gälla till och med år 2019.

Verksamhetsplan för detaljplanering 2018 (SP4)

Det finns en större efterfrågan på detaljplaner än vad som är möjligt att tillgodose under året. Så har det också ofta varit. Det är därför viktigt att prioritera planer av stor strategisk vikt, och planer där viljan är stark att komma till skott.

Kommunstyrelsen tillstyrker remissen på Verksamhetsplan för detaljplanering 2018 under förutsättning att ett antal uppdrag läggs bland de prioriterade:

 • Ny mottagningsstation (el) (ej lägesbestämd)
 • Kyrka vid Hulta Torg
 • Viared (nordväst om Frälsegårdsrondellen)
 • Kristineberg, Gissberget inklusive förskola
 • Eventuell ny förskola Byttorp (lokaliseringsutredning pågår)

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrker remissen under förutsättning att namngivna uppdrag läggs in bland de prioriterade uppdragen som påbörjas under 2018.

Avtal Sverigeförhandlingen (SP5)

Borås Stad träffade 2016 en överenskommelse med Sverigeförhandlingen om Götalandsbanan avseende ett centralt eller centrumnära stationsläge och det bostadsåtagande Borås Stad gör om 12 500 bostäder fram till 2035.
Överenskommelsen godkändes i september 2016 som grund för ett fortsatt arbete i syfte att upprätta ett slutgiltigt avtal, att godkännas av Kommunfullmäktige, vilket nu skett.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: Godkänna avtal med Sverigeförhandlingen avseende utbyggnad av ny höghastighetsjärnväg s k Götalandsbanan.

Parterna är överens om att stationen i Borås ska placeras centralt eller centrumnära. För Borås är ett centralt stationsläge bäst. Det innebär ett läge avgränsat av rutnätsstaden, nuvarande resecentrum och motorvägen. Ett centrumnära läge för stationen skulle kunna innebära en placering direkt söder om motorvägen, på Lusharpan eller något öster ut, så att stationsområdet kan länkas samman med nuvarande centrum på ett naturligt sätt. Genom avtalet får Borås Stad ett avgörande inflytande över placering av den kommande stationen.

Borås Stad förbinder sig å sin sida att bygga 12 500 nya bostäder fram till 2035.

Yttrande över granskningshandling för Centrum, Saturnus 14 (SP6)

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att i två till tre plan bygga bostäder på befintlig byggnad inom fastigheten Saturnus 14, och att ändra samt användningen till centrum, skola och vård för den befintliga byggnaden (i dag ”handelsändamål”).

Området ligger i Borås stads centrum och innefattar Kvarngatan i norr, Österlånggatan i öster och Bryggaregatan i väster.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.

Svar på remiss, Västtågsutredningen Västra Götalandsregionen (SP7)

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen har utrett förutsättningarna för nya järnvägsstationer, och rekommenderar ny station i Sjömarken, och ser möjliga stationer i Gånghester, Målsryd och/eller Aplared.

Beslut: Borås Stad anser att nya järnvägsstationer i Sjömarken, Gånghester, Målsryd och Aplared inte är aktuella under de trafikeringsförutsättningar utredningen redovisar. Om turtätheten på järnvägen skulle motsvara dagens sammanlagda buss- och tågtrafik eller vara bättre så kan stationer vara intressanta i Sjömarken. Även stationer i Gånghester, Målsryd och Aplared kan vara intressanta att studera vidare, om trafikeringen och tillgängligheten till orterna och till Dalsjöfors kan upprätthållas.

Borås Stad är beredd att fortsätta diskutera när det är lämpligt att lyfta spårbunden kollektivtrafik då Borås förväntas växa ytterligare.

Samordnad upphandling av Borås Stads försäkringar

Beslut: Borås Stad tecknar försäkringsavtal med Länsförsäkringar med flera.

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-12-04 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol