Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Borås Stadshus AB sammanträder kl 14.00. Kommunstyrelsen börjar direkt efter

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-12-18 protokoll.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2018-01-11 10.05

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-12-18 ärendelista.pdf Pdf, 259.6 kB. 259.6 kB 2017-12-13 12.55
Kommunstyrelsen 2017-12-18 handlingar.pdf Pdf, 81.7 MB. 81.7 MB 2017-12-13 12.56

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Revisionsrapport om informationssäkerhet (Kc2)

Stadsrevisionen har granskat informationssäkerheten i Borås Stad. Den sammantagna bedömningen är att den interna kontrollen avseende informationssäkerheten inte är tillräcklig. De brister som har identifierats i granskningen bedöms främst bero på att Borås Stad till stor del saknar uppdaterade policys och rutiner för informationssäkerhet.

Kommunstyrelsen instämmer i stort i de påpekanden som finns i revisionsrapporten, men pekar också på att en rad åtgärder vidtagits och kommer att vidtas. En informationssäkerhetsansvarig ska anställas som ska arbeta med de frågor som beskrivs i rapporten. Utbildningar i informationssäkerhet både har genomförts och planeras. Efterfrågade rutiner och styrdokument i informationssäkerhet kommer att tas fram.

Beslut: Kommunstyrelsen lämnar svaret på revisionsrapporten om informationssäkerhet till Revisionskontoret.

Nämndbudget 2018 för Kommunstyrelsen (Kc3)

Kommunbidraget för 2018 blir 117 000 000 kronor, vilket är en ökning med 3 150 000 kronor.

Kommunbidraget för kommungemensam verksamhet 2018 blir 114 miljoner kronor, vilket är en ökning med 2,95 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände nämndbudget 2018.

Attest- och utanordningsrätt 2018 (S1)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att lämna denna attesträtt för 2018:

 • För Stadsledningskansliet: förvaltningschefen utses till beslutsattestant för förvaltningens ansvarsområde. Till förvaltningschefen delegeras rätten att utse övriga attestanter enligt kommunens attestreglemente.
 • För Kommunstyrelsens hela verksamhetsområde: Kommunalråden var för sig utses till beslutsattestanter för Kommunstyrelsens hela verksamhetsområde.

Bemyndigande att underteckna handlingar (S2)

Beslut: Köpehandlingar, kontrakt, låne- och borgensförbindelser, fullmakter och andra liknande handlingar på styrelsens vägnar ska - efter kontrasignation av vederbörande tjänsteman - undertecknas av Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) eller, när han inte kan, av förste vice ordförande Annette Carlson (M) eller andre vice ordförande Tom Andersson (MP).

Om dessa inte skulle kunna undertecknar kommunalrådet Malin Carlsson (S) eller kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L).

Övriga av styrelsen eller dess kommunalrådsberedning eller av beredningsgrupp och ledningsgrupp utfärdade handlingar ska - efter kontrasignation av vederbörande tjänsteman - undertecknas av programansvarigt kommunalråd inom respektive ansvarsområde.

Undertecknande av handlingar för delegation för upptagande av lån (S3)

Beslut: Kommunstyrelsen bemyndigade ekonomichef Magnus Widén, finanschef Martin Jakobsson, budgetchef Roger Kardell, finanssekreterare Carina Andell, att två och två underteckna handlingar för upptagande av lån med mera som är beslutade med stöd av delegering i enlighet med av Kommunfullmäktige 2014 § 150 beslutade "Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern" för tiden intill 2018 års utgång.

Fullmakt för stadsjurister (S4)

Beslut: Kommunstyrelsen gav fullmakt åt stadsjuristerna Lars-Olof Danielsson, Louise Mattus Streiby, Åke Marmander och Karin Adamsson, eller den någon av dem sätter i sitt ställe, att vid alla domstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter iaktta, väcka, utföra, fullfölja och bevaka kommunens talan samt ta emot delgivningar och anta eller förkasta förlikningsförslag.

Fullmakten gäller till och med 2018 års utgång.

Fullmakt att företräda kommunen inför hyres- och arrendenämnden (S5)

Beslut: Kommunstyrelsen gav fullmakt åt förvaltningschef Anders Waldau, Lokalförsörjningsförvaltningen, eller den han i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar att väcka, utföra, fullfölja och bevaka kommunens talan inför hyres- och arrendenämnden till och med 2018 års utgång.

Ombud för Borås Stad på bolagsstämma för Borås Stadshus AB (S6)

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska välja Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög (S), eller den kommunfullmäktigeledamot han utser, till Borås Stads ombud på bolagsstämma för verksamhetsåret 2018 för Borås Stadshus AB.

Ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten (S7)

Beslut: Kommunstyrelsen besluta att utse Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) till ombud för Borås Stad vid bolagsstämmor och föreningsmöten med delägare i de aktiebolag och föreningar, i vilka kommunen är aktieägare. Ersättare för Ulf Olsson är någon av Kommunstyrelseledamöterna.

Beslutet gäller som längst till 2018 års utgång.

Kvittering av checkar och postväxlar m.m. (S8)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Borås Stads på bank- och plusgiro innestående medel samt på kommunen, dess nämnder och styrelser utställda checkar, postväxlar och postanvisningar ska kvitteras av:

 • Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande
 • Annette Carlson (M) Kommunstyrelsens förste vice ordförande
 • Tom Andersson (MP), Kommunstyrelsens andre vice ordförande,
 • Martin Jakobsson, finanschef
 • Keijo Tossavainen, redovisningschef
 • Ronny Gabrielsson, redovisningsspecialist
 • Carina Andell, finanssekreterare
 • Kerstin Jönsson, ekonom

I samtliga fall med kontrasignation av

 • Saeid Najafi, ekonom
 • Catharina Jacobson, ekonom
 • Jeanette Daag-Rezac, assistent

Beslutet gäller som längst till 2018 års utgång.

Handlingsplan för heltider i Borås Stad (Pf1)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och fackförbundet Kommunal har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än i dag. En handlingsplan för arbetet ska finnas och planen ska utgå från verksamhetens behov och resurser. Planen ska stämmas av årligen och arbetet ska ske i en partsammansatt grupp.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställde handlingsplan för heltider i Borås Stad.

Marknadsföringssamarbete med Gina Tricot Grand Prix Borås (K2)

Gina Tricot Grand Prix Borås firar tioårsjubileum 2018. Arrangören har med uthållighet och ambitiösa mål för tävlingarna skapat ett evenemang som vuxit sedan starten för tio år sedan. Idag tävlar Sveriges ryttarelit inom både hoppning och dressyr i Borås under fem dagar i februari.

Borås Grand Prix når hög uppmärksamhet i media, och har en hängiven publik, både på plats i Borås ridhus och via webbsändningarna, som vid 2017 års tävling nådde över 50 000 personer. Gina Tricot Grand Prix bidrar till Borås renommé som en stad med idrottsevenemang på hög, nationell nivå.

Beslut: Kommunstyrelsen träffar avtal med Borås Fältrittklubb om marknadsföringssamarbete för Gina Tricot Grand Prix 2018 på 150 000 kronor.

Motion om måltidsvärdar i förskolan (Ku1)

I en motion föreslår Falco Güldenpfennig (KD), Hans Gustavsson (KD), Ingela Hallgren (KD) och Else-Marie Lindgren (KD) att förskolan ska införa måltidsvärdar. Syftet är att minska klyftorna på arbetsmarknaden mellan inrikes- och utrikesfödda. Måltidvärdar ska avlasta pedagogerna från ansvaret för måltider, vilket enligt motionärerna tenderar att både minska stress och ge nya arbetstillfällen.

Kommunstyrelsen är i sak positiv till att nämnderna deltar i åtgärder som bidrar till att personer, som står långt från arbetsmarknaden, får möjlighet till praktikplatser och andra former av anställning, som underlättar för dem att komma in på arbetsmarknaden. När det gäller praktikplatser och andra former av korta anställningar i förskolan, anser Kommunstyrelsen att det är viktigt att det skapas goda förutsättningar för det pedagogiska arbetet. En betydelsefull del i detta är att barnens behov av kontinuitet och trygghet prioriteras. Därav är det inte alltid lämpligt att alltför många olika personer arbetar i verksamheten.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska förklara motionen besvarad.

Förvärv av fastighet i Gånghester (M1)

Fastigheten Gånghester 23:28 är en bebyggd bostadsfastighet, med en tomtarea om cirka 1 500 kvadratmeter alldeles söder om Gånghesterskolan. Fastighetens läge möjliggör en framtida utveckling och expansion av Gånghesterskolan.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen köper fastigheten Gånghester 23:28 för 2 775 000 kronor.

Medel för utbyggnad av Västra Viared industriområde (M3)

Det behövs ytterligare 78 miljoner kronor för färdigställande av Västra Viared industriområde. Orsaken till detta är tillkommande arealer och volymer som ska iordningställas, urgrävning, terrassering samt säkerställande av dagvatten till mosse, forcering av markberedningen, diken, kulvertar samt iordningställande av naturmark, planteringar och gångstråk.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige tilldelar 78 miljoner kronor för anläggningsarbeten för fortsatt utbyggnad av Västra Viared industriområde.

Begäran om nytt planuppdrag för området söder om Viaredsmotet (M4)

I samband med vägplan och byggnation av Rv27 ändrades infarterna till fastigheterna Vindbron 1, 2 och 3 och Viared 8:14. Avvikelserna från befintlig plan ansågs i vägplaneskedet för små varför man inte påkallade en planändring i detta läge. För att kunna ta över huvudmannaskapet efter vägplanen behöver detta regleras i en ny detaljplan. I samband med detta kommer även möjligheter till bland annat nya byggrätt och pendelparkering kunna ses över.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta en detaljplan för området söder om Viaredsmotet.

Försäljning av del av fastighet i Dalsjöfors (M5)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att kommunen säljer del av fastigheten Tummarp 1:116 inklusive byggnad för 700 000 kronor till Dalsjöfors Scoutkår.

Förfrågan om utökat tomträttsavtal för Norrmalm 1:4, för Borås Djurpark AB (M6)

Ärendet utgick.

Anslagsframställan för restaurering av Vattentornet (E5)

Beslut: Kommunstyrelsen godkände Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan för restaurering av Vattentornet.

Insamlingsstiftelse för djur i det vilda (E6)

Borås Djurpark AB har i en skrivelse till Kommunstyrelsen bett om att få upprätta en insamlingsstiftelse för bevarande av djur i det vilda. Kommunstyrelsen har i planerings- och uppföljningssamtal med bolaget framfört önskemål om att inte skapa en stiftelse då det bedöms som en mindre lämplig organisationsform, där bland annat ägarrollen är otydlig. Istället har överenskommits att bolaget skapar en fond inom befintlig bolagsorganisation.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ärendet om att få upprätta en insamlingsstiftelse avslutas utan vidare åtgärd, då bolaget efter samråd med ägaren valt att hantera insamlingsförfarandet inom befintlig bolagsorganisation.

Arrangörskap för SM-veckan vinter 2021 alternativt 2020 (E7)

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Borås Stad än en gång ansöker om att få arrangera en SM-vecka, denna gång avser det en vintervecka.

Nämnden anför att de två tidigare SM-sommarveckorna 2014 och 2017, har kännetecknats som succéarrangemang. Det turistekonomiska resultatet har legat på cirka 40-45 miljoner kronor och det massmediala värdet har uppgått till 84 miljoner kronor. Vid den senaste SM-veckan 2017 sände Sveriges television 90 timmar från Borås.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ansöka om att få arrangera SM-veckan vinter 2021 alternativt 2020. Erforderliga medel för arrangemanget kommer att avsättas i kommande budgetar.

Fastställande av ersättning för utförande av LSS daglig verksamhet enligt LOV (E8)

Beslut: Kommunstyrelsen fastställde Sociala omsorgsnämndens förslag till ersättning för utförande av LSS daglig verksamhet enligt LOV för 2018.

Timersättning till externa utförare inom hemtjänstvalet 2018 (E9)

Kommunstyrelsen ska fastställa timersättningen till privata utförare inom hemtjänstvalet för 2018. Ersättningarna för 2018 har beräknats på samma sätt som för 2017. Ersättningsnivåerna är olika beroende på hur avtalet med den enskilde utföraren ser ut när det gäller vilka insatser utföraren åtar sig. Om utföraren åtar sig att enbart utföra serviceinsatser blir ersättningen per timma lägre än om åtagandet innefattar både omvårdnads- och serviceinsatser.

Timersättning till privata utförare i de fall det endast gäller serviceinsatser är på 324 kronor per timme i tätort respektive 335 kronor per timme utanför tätort.

För privata utförare som utför både omsorgs- och servicetjänster blir ersättningen 403 kronor per timme i tätort och 415 kronor per timme utanför tätort.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställde timersättningen till utförare i enlighet med upprättat förslag.

Ersättning till fristående förskolor 2018 (E10)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättning för barn 1-2 år i fristående förskola är 90,43 kronor per timme. För 3-5 år är ersättningen 64,59 kronor per timme. Ersättningarna är en ökning med 4,8 procent jämfört med år 2017 och gäller från och med 1 januari 2018.

Ersättning till enskild pedagogisk omsorg 2018 (E11)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att ersättning till enskild pedagogisk omsorg fastställs att gälla från och med den 1 januari 2018.

Ersättning till fristående skolor, förskoleklass och fritidshem 2018 (E12)

Kommunstyrelsen beslutade att:

 • Grundskola: ersättningen per elev i årkurs 1-6 är 6 834 kronor per månad. Ersättningen för elev i årkurs 7-9 är 8 201 kronor per månad. Ersättningarna har ökat med 7,3 procent jämfört med år 2017.
 • Förskoleklass: ersättningen per elev är 3 314 kronor månad. Ersättningen har minskat med 0,9 procent jämfört med år 2017.
 • Fritidshem: ersättningen per elev är 2 462 kronor månad. Ersättningen har ökat med 4,8 procent jämfört med år 2017.

Mål om Islamiska skolan som huvudman för grundskola (E13)

Borås Stad har tidigare överklagat Skolinspektionen beslut om att godkänna Islamiska skolan som huvudman för grundskola, förskoleklass och fritidshem. I juni 2017 avslog Förvaltningsrätten överklagandet.

Kammarrätten har efter att Borås Stad överklagat förvaltningsrättens dom meddelat att de kommer att pröva ärendet. Kommunen har nu beretts tillfälle att yttra sig över det som Skolinspektionen respektive Islamiska skolan anfört till kammarrätten.

Borås Stad begär i överklagandet att ansökan ska avslås. Detta då Islamiska skolans eventuella etablering skulle motverka de satsningar på integration som görs inom kommunen och att segregationen mellan skolorna i kommunen skulle öka. Borås Stad menar även att effekterna av den aktuella friskoleetableringen ska bedömas som negativa för såväl eleverna som den del av skolväsendet som anordnas av Borås Stad enligt vad som avses i skollagen.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avge yttrande till kammarrätten enligt upprättat förslag.

Motion om tjänstegarantier i näringslivet (N2)

Annette Carlson (M) och LarsGunnar Comén (M) föreslår i en motion att Borås Stad ska införa tjänstegarantier i näringslivet. En tjänstegaranti kan ses som ett juridiskt icke-bindande löfte eller en försäkran mellan kommunen och näringslivet om att ett ärende ska behandlas inom en viss tid.

Kommunstyrelsen anser att tjänstegarantier mellan kommun och näringslivet är en intressant arbetsmodell för att påskynda och säkerställa en god ärendehantering. Förslaget kommer utredas närmare inom ramen för pågående arbete med kvalitetsundersökningen Insikt. Att arbeta med tjänstegarantier för näringslivet kan vara en tänkbar kvalitetshöjande åtgärd.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog att Kommunfullmäktige ska förklara motionen besvarad.

Granskningsyttrande över detaljplan för centrum, Vulkanus 15 och 16 (Sp1)

Detaljplanens syfte är att möjliggöra påbyggnad av bostäder i två plan ovan befintlig byggnad inom fastigheten Vulkanus 15 samt att ändra till användningen centrumändamål för befintlig byggnad. Fastigheten är belägen i Borås centrum. Påbyggnaden ska utföras med hög arkitektonisk kvalitet med hänsyn till den befintliga byggnadens karaktär.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte förslag till detaljplan Vulkanus 15 och 16.

Svar på remiss: Åtgärdsvalsstudie - Göteborg och Västsverige, omloppsnära uppställningsspår (Sp2)

Trafikverket har arbetat med en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) angående omloppsnära uppställning i Göteborg och Västsverige. Syftet med studien har varit att identifiera platser där det kopplat till framtida järnvägsstruktur och olika trafikeringsscenarior är lämpligt att lokalisera spår för omloppsnära uppställning.

Borås Stad har tagit del av materialet och förstår vikten av att studera problembilden och möjliga utvecklingssteg för att utreda behovet av nya uppställningsspår och depåer för persontåg som trafikerar Göteborg. Borås Stad lämnar även sina synpunkter på ÅVS.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avge skrivelse enligt upprättat förslag.

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-12-18 14.00

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol