Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Skolkurator

Skolkuratorerna i grundskolan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande.

Skolkuratorn arbetar hälsofrämjande genom att:

 • tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i arbetet med att utforma pedagogiska strategier
 • delta i skolans analysarbete i det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) för att bidra till en hälsofrämjande skolutveckling
 • delta i skolans arbete för en god lärmiljö främst utifrån det psykosociala perspektivet
 • bidra med kunskap om risk-och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
 • bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
 • ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete.

Skolkuratorn arbetar förebyggande genom att:

 • tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa eller inlärningssvårigheter
 • bidra med att systematiskt identifiera riskfaktorer som påverkar inlärning och psykisk ohälsa samt bidra med åtgärdsförslag på individ-, grupp- och organisationsnivå
 • delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund, likabehandling och frånvaro
 • bidra med kunskap genom föreläsningar och grupparbeten med personal och elever
 • ge handledning och konsultation till skolpersonal i psykosociala frågeställningar

Skolkuratorn arbetar åtgärdande genom att:

 • kartlägga och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever eller på gruppnivå som underlag inför till exempel:
  - beslut om stöd och särskilt stöd
  - vid upprättande om åtgärdsprogram eller handlingsplan
  - inför elevernas mottagande i anpassad skola
 • ge stöd till elever på individ- och gruppnivå

Skolkuratorn samverkar med:

 • personal inom skolenheten
 • vårdnadshavare
 • externa aktörer och vårdgivare utifrån behov

Om du vill nå en skolkurator

Alla Borås Stads grundskolor har tillgång till skolkurator. Du når skolkuratorn via ditt barns skola. Du hittar kontaktuppgifter på skolans hemsida.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolkurator

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender