Meny

Meny

Skolsköterska

Skolsköterska har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett medicinskt perspektiv samt att bistå rektor i skolutvecklingsarbetet.

Arbetet inriktas huvudsakligen på att genomföra skolhälsovårdens basprogram. Det handlar också om att stödja det pedagogiska arbetet genom att anlägga det medicinska perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan samt vid elevens val av framtida utbildningsväg. Skolläkare ska finnas.

Läs mer om elevhälsan i den folderPDF som delas ut till eleverna i grundskolan.

Om du vill nå en skolsköterska

Alla Borås Stads grundskolor har tillgång till skolsköterska. Du når skolsköterskan via ditt barns skola.

Skolsköterskan arbetar med

 • Borås Stads basprogram för skolhälsovården som erbjuds alla elever.
 • Förebygga ohälsa och främja elevernas välbefinnande. Det gäller den fysiska, psykiska och sociala hälsan, och görs genom ett flertal åtgärder.
 • Samverkar internt och externt.
 • Samtal.
 • Akut omhändertagande och enklare sjukvårdsinsatser.

Borås Stads basprogram för skolhälsovården som erbjuds alla elever

 • Hälsobesök
 • Vaccinationer
 • Kontrollelever (uppföljningar av ryggar, allergier, fysisk-och psykisk hälsa med mera)
 • Hälsoupplysning
 • Träffar med samtliga elev unders deras skoltid

Förebygga ohälsa och främja elevernas välbefinnande

 • Hälsoundervisning enskilt och i grupp i olika årskurser
 • Deltagande i temadagar/veckor kring hälsa
 • Kartläggning av elevernas behov utifrån hälsa och livsstilsfrågor
 • Handledning / konsultation / rådgivning utifrån ett medicinskt perspektiv

Samverkan internt och externt

 • Tvärprofessionellt samarbete inom elevhälsoteamet
 • Samverkan med externa aktörer som arbetar med barn och ungdomar, till exempel,
 • Barn och Ungdomspsykiatrin (BUP), Individ- och familjeomsorgen (IFO), Specialpedagogiskt kompetenscentrum (SPKC), Barn- och ungdomsmedicinsk specialistmottagning (BUM), fritid, polis med flera.
 • Samverkan med pedagoger och övrig personal på enheten.

Samtal

 • Enskilt och i grupp om hälso- och livsstilsfrågor

Akut omhändertagande och enklare sjukvårdsinsatser.

 • Akuta insatser vid skador och olycksfall
 • Sjukvårdsinsatser när det gäller att utesluta något fysiskt bakom en elevs symptom till exempel huvudvärk, magont, eksem eller liknande.
 • Skolläkarmottagning.
 • Remittering till olika vårdinstanser.

Senast ändrad: 2018-06-11 11.18

Ändrad av:

Dela sidan: Skolsköterska

g q n C