Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Fortsätt att följa nationella råd och rekommendationer

Skolsköterska

Skolsköterskorna i grundskolan arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande.

Hälsofrämjande arbete

Hälsofrämjande arbete syftar till att stärka eller bibehålla elevers hälsa. Skolsköterskans hälsosamtal är exempel på hälsofrämjande arbete. Elevhälsans medicinska insats kan ytterligare bidra till hälsofrämjande arbete genom att:

 • stärka elevers delaktighet och självkänsla
 • bidra vid utbildningsinsatser om kost, fysisk aktivitet och sömn
 • sammanställa avidentifierad information från hälsosamtalen som underlag till hälsofrämjande utveckling
 • kan delta i skolans hälsofrämjande arbete
 • kan delta i skolans arbete för en god lärandemiljö och en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö

  Elevhälsans medicinska insats ska:
 • erbjuda hälsobesök enligt basprogrammet, minst 3 hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller
 • erbjuda vaccinationer enligt Nationella vaccinationsprogrammet
 • erbjuda hälsobesök för nyanlända elever
 • erbjuda vaccinationsplanering samt erbjuda vaccinationer till nyanlända efter individuellt vaccinationsprogram
 • erbjuda uppföljande hälsosamtal i hälsofrämjande syfte

Förebyggande arbete

Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa. Detta görs genom att utifrån information från hälsosamtalen:

 • tidigt upptäcka tecken på psykisk ohälsa eller inlärningssvårigheter
 • arbeta mot användning av tobak, alkohol och narkotika
 • undervisa om hälsosamma levnadsvanor
 • uppmärksamma elever som är extra sårbara för olika belastningar
 • vid hälsobesöken identifiera problem eller symtom hos elever som kan innebära att de är i behov av stöd/särskilt stöd
 • uppmärksamma elever med olika former av hälsoproblem, till exempel avvikelser i tillväxt och hälsa
 • erbjuda uppföljande kontroller i förebyggande syfte
 • uppmärksamma elever med tecken på psykisk ohälsa utifrån hälsosamtalen och i andra möten med eleverna
 • bidra med medicinsk kunskap i elevhälsoteamet och i skolan
 • ge elever och vårdnadshavare kunskap, råd och stöd i egenvård

Åtgärdande arbete

 • göra bedömningar och utredningar vid olika former av skolrelaterade hälsoproblem och inlärningssvårigheter
 • erbjuda enkla sjukvårdsinsatser och bedömningar vid smärre olyckor under skoldagen
 • föra patientjournal
 • planera och vara behjälplig vid skolläkarmottagning

Samverkan

 • samverka med övrig elevhälsopersonal och vårdnadshavare för att undanröja hinder för varje elevs lärande
 • samarbeta med andra vårdgivare utifrån behov
 • remittera till andra vårdgivare
 • samverkan med externa aktörer

Om du vill nå en skolsköterska

Alla Borås Stads grundskolor har tillgång till skolsköterska. Du når skolsköterskan via ditt barns skola.

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Skolsköterska

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol