Meny

Meny

Skolpsykolog

Skolpsykologen har ett särskilt ansvar för elever i behov av särskilt stöd ur ett psykologiskt perspektiv samt att bistå rektor i skolutvecklingsarbetet. Arbetet inriktas huvudsakligen på att stödja det pedagogiska arbetet genom att anlägga det psykologiska perspektivet vid val av arbetsformer och arbetssätt i skolan.

Om du vill nå en skolpsykolog

Alla Borås Stads grundskolor har tillgång till skolpsykolog. För att komma i kontakt med en skolpsykolog, vänd dig till ditt barn skola.

Skolpsykologen arbetar med

 • Förebyggande arbete
 • Utredning och bedömning
 • Verksamhetsutveckling
 • Åtgärdandeoch stödjande insatser
 • Samverkan internt och externt

Förebyggande arbete

 • Kunskapsförmedling inom olika områden till föräldrar och personal.
 • Handledning och konsultation till personal utifrån ett psykologiskt perspektiv.

Utredning och bedömning

 • Inlärningssvårigheter och skolrelaterad problematik, emotionella svårigheter och beteendestörningar med mera.
 • Diagnosticerande av utvecklingsstörning.

Verksamhetsutveckling

 • Fortbildning av personal.
 • Konsultation till ledningspersonal.

Åtgärdande och stödjande insatser

 • Föreslå åtgärder och insatser.
 • Bistå personal vid svåra samtal.
 • Stödsamtal till elever, föräldrar och personal om skolrelaterade frågor.

Behov av omfattande behandlingsinsatser remitteras till specialistnivå.

Samverkan internt och externt

 • Tvärprofessionellt samarbete inom elevhälsoteamet.
 • Remittering till specialistnivå.
 • Kunskapsutbyte och samarbete kring gemensamma frågor.

Senast ändrad: 2016-11-24 10.58

Ändrad av:

Dela sidan: Skolpsykolog

g q n C