Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Hiss

Samhällsbyggnadsnämnden sköter tillsynen av hissar och motordrivna anordningar som inte räknas som delar i en produktionsprocess. Med det menas hissar och motordrivna anordningar i bostäder, affärs- och kontorshus och de flesta industrier.

Motordriven anordning

En motordriven anordning kan vara en hiss, rulltrappa, rullramp, motordriven port eller liknande anordning, persontransportanordning monterad i tak, linbana, bergsbana och släplift (H14 3:18).

Samhällsbyggnadsnämnden handlägger och beslutar i ärenden som anges i och styrs av:

 • Boverkets föreskrifter och allmänna råd om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
  (H14; BFS 2011:12 med ändringar till och med BFS 2012:11)
 • Plan- och bygglagen
  (PBL; SFS 2010:900)
 • Plan- och byggförordningen
  (PBF; SFS 2011:338)
 • Förordning om handikappanpassning av vissa byggnader
  (SFS 2011:339)
 • Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser
  (BFS 2011:13 med ändringar till och med 2013:9)
 • Lag om skydd mot olyckor
  (SFS 2003:778 med ändringar till och med 2014:688).

Tredjepartskontroll 

Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet. Ofta är det dock ett ackrediterat företag (en så kallad tredjepartskontroll) som genomför årliga besiktningar. De ackrediterade företagen får besluta om att anordningen får användas under viss tid om det kan ske utan risk för säkerheten hos den som använder anordningen.

Om bristerna innebär att en person kan vara i fara ska Samhällsbyggnadsnämnden besluta om den får användas eller inte. Avvikelser från lagar och regler beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden.  

Användningsförbud för motordrivna anordningar 

En motordriven anordning får inte användas

 • om ett kontrollorgan har bedömt att anordningen inte uppfyller krav på skydd för säkerhet och hälsa (PBF 5:12)
 • om anordningen inte har kontrollerats inom föreskriven tid (PBF 5:13)
 • om den som äger eller ansvarar för anordningen inte kan visa upp protokoll på att anordningen uppfyller krav på skydd för säkerhet och hälsa (PBF 5:14).

Byggsanktionsavgifter, åtgärdsföreläggande och vite

Om en motordriven anordning används trots användningsförbudet kan ägaren eller den som ansvarar för anordningen bli skyldig att betala en byggsanktionsavgift på 2 prisbasbelopp (88 800 kronor) (PBF 9:5).

För anmälningspliktiga åtgärder som avser installation eller väsentlig ändring av hiss, kan ägaren eller den som ansvarar för anordningen bli skyldig att betala byggsanktionsavgift med 0,25 prisbasbelopp (11 100 kronor) för påbörjad åtgärd utan startbesked (PBF 9:13) respektive 0,05 prisbasbelopp (2 220 kronor) för att ta en hiss i bruk före slutbesked (PBF 9:24). 

Övrig information 

Den besiktningskylt som intygar att den motordrivna anordningen får användas, ska vara fastsatt på anordningen och vara väl synlig för användarna (H14 3:34).

Besiktningsintervall

Tabellen nedan beskriver besiktningsintervall‌et för olika typer av anordningar.

Typ av anordning

Besiktningsintervall

Anmärkning

Hiss

1,5 respektive 1-2 år

Beroende på modell

Rulltrappa, rullramp

1,5 respektive 1 år

Beroende på modell

Motordriven port/liknande anordning

2, respektive 2-4 år

Beroende på modell

Persontransportanordning monterad i tak

2 år


Linbana/bergbana

1, respektive 2-3 år

Beroende på modell

Släplift

1-8 år

Beroende på modell och kontroll


Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Hiss

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender