Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Ekonomibyggnad

En ekonomibyggnad kan till exempel vara magasinsbyggnader, ladugårdar och garage för jordbruksmaskiner.

Ekonomibyggnader är som regel befriade från bygglov. Om du planerar en åtgärd som innebär att byggnaden tas i anspråk eller inreds för annat ändamål än det som är angivet måste du dock ansöka om bygglov.

Ny verksamhet eller ny användning

Om det finns en detaljplan måste du ha ett bygglov för att få uppföra, flytta, bygga till eller göra någon annan ändring av ekonomibyggnader.

Anläggningar som exempelvis mejerier, slakterier, konserveringsfabriker, sågverk och växthus räknas inte som ekonomibyggnader. De anses vara självständiga förädlingsindustrier.

Tänk på

Din planerade byggnation kan ligga inom ett strandskyddat område. Då behöver duansöka om dispens.

Strandskydd

Om din fastighet ligger inom ett område för kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö kan det påverka bedömningen av bygglov.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Ekonomibyggnad

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender