Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

PCB i byggnader

PCB (polyklorerade bifenyler) är grupp miljö- och hälsofarliga ämnen som är svårnedbrytbara och finns därför kvar i miljön under lång tid. PCB kommer in i djur och människor genom födan, via lungorna från luften, foster kan få PCB från modern genom navelsträngsblodet och modersmjölk. Ämnet kan, på ett negativt sätt, bland annat påverka levande organismers immunförsvar och förmåga att föröka sig.

PCB har tidigare använts i många olika produkter, bland annat mjukgörare i fogmassor, förseglingsmassor i isolerrutor, golvmassor (särskilt till halkskyddade golv, acrydurgolv) och som isolator i kondensatorer. Arochlor, Chlophen och Kanechlor är exempel på varunamn som ger en fingervisning om att PCB finns närvarande. Ämnet förbjöds under 1970-talet.

Inventering och sanering av fog- och golvmassor

Från den 1 mars 2007 gäller förordningen SFS 2007:19 om PCB. Det innebär att alla byggnader som är byggda eller renoverade från 1956 till 1973 ska inventeras på förekomst av PCB (en- och tvåbostadshus är undantagna). Vid halter som uppgår till 500 mg/kg eller mer krävs sanering. Vid lägre halter - halter mellan 50 och 500 mg/kg - ska sanering genomföras i samband med renovering eller rivning.

Förordning (2007:19) om PCB m.m., Sveriges riksdag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Fastighetsägaren är ansvarig för inventering och sanering.
  • Saneringen ska anmälas till Miljöförvaltningen minst tre veckor innan arbetet påbörjas. Förvaltningen granskar och svarar på anmälan.
  • Fastighetsägaren ska se till att saneringsföretaget tar del av förvaltningens svar på anmälan och följer försiktighetsmåtten i beslutet vid saneringen.
  • När saneringen är klar ska en slutrapport skickas in till Miljöförvaltningen.

Om en byggnad innehåller fog- eller golvmassor med PCB-halt över 500 mg/kg ska dessa fastigheter saneras.

Byggnader som är uppförda/renoverade från 1956 till 1969 (ej industribyggnader) ska enligt förordningen vara sanerade sedan 30 juni 2014.

Industribyggnader uppförda/renoverade 1956 till 1973 samt övriga byggnader uppförda/renoverade 1970 till 1973 ska enligt förordningen vara sanerade sedan 30 juni 2016.

Mer om PCB i byggnader på följande webbplatser

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Redovisning av inventering

Redovisning av handlingsplan

Anmälan om sanering

Slutredovisning av sanering

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: PCB i byggnader

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender