Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kommunstyrelsen, sammanträde

Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling i stort och måste kunna överblicka kommunens verksamhet och ekonomi både på lång och kort sikt. Kommunstyrelsen leder och samordnar även förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet.

Tid:
Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset

Sammanträdet är öppet för allmänheten och sänds även via webb.

Beslut och protokoll

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-10-23 protokoll.pdf Pdf, 802.9 kB. 802.9 kB 2018-06-27 07.45

 

Handlingar och ärendelista

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommunstyrelsen 2017-10-23 ärendelista.pdf Pdf, 336.4 kB. 336.4 kB 2017-10-18 10.37
Kommunstyrelsen 2017-10-23 handlingar.pdf Pdf, 47 MB. 47 MB 2017-10-24 12.47

Sammanfattning av beslut

Här kan du ta del av en sammanfattning av mötets beslutsärenden.

Borgerlig vigselförrättare (Kc2)

Det behövs fler borgerliga vigselförrättare. Ellen Juntti har ansökt om förordnande som borgerlig vigselförrättare.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte att Ellen Juntti får uppdraget som borgerlig vigselförrättare.

Stämningsansökan från Lerbäcks samfällighetsförening (Kc3)

Lerbäcks samfällighetsförening har lämnat en stämningsansökan till kommunen, där förningen yrkar skadestånd med 812 000 kronor, samt ersättning för sina rättegångskostnader. Föreningen anser att kommunen har ansvar för en försumligt utförd slamtömning av dess reningsverk och att det lett till att en ansluten infiltrationsbädd blivit förstörd och behövt grävas om.

Ett förslag till svar har tagits fram, där kommunen bestrider skadeståndsansvar. Grunderna för bestridandet är att slamtömningen av privat reningsverk har utförts av självständig entreprenör med eget ansvar samt att det inte heller finns något samband mellan angiven skada och påstådd försumlighet.

Beslut: Kommunstyrelsen bestrider stämningsansökan enligt upprättat förslag.

Revisionsrapport om kvaliteten i förskolan och pedagogisk omsorg (Kc4)

Utifrån Revisionens rapport har Förskolenämnden i ett tidigare svar beskrivit att:

  • ny modell för systematiskt kvalitetsarbete håller på att arbetas fram,
  • ny fördelningsmodell tas fram,
  • utveckling av uppsökande verksamhet ska ske, samt att
  • strategier för rekrytering och kompetensförsörjning ska fastställas.

I denna redovisning till Kommunstyrelsen konkretiseras svaren samt anges med tidsplan.

Beslut: Kommunstyrelsen konstaterade att Förskolenämnden tagit Stadsrevisionens kritik på stort allvar och att nämnden arbetar med åtgärderna på ett bra sätt.

Personval till Stiftelsen Blå Stjärnans djursjukhus (Kc5)

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att Monika Hermansson Friedman (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Stiftelsen Blå Stjärnans djursjukhus i Borås. Wivi Roswall (M) väljs till ledamot i Stiftelsen Blå Stjärnans djursjukhus i Borås till och med den 31 december 2018.

Motion om Förskolebrevet (Ku2)

Falco Güldenpfennig, Hans Gustavsson, Ingela Hallgren, Karl-Gustav Drotz och Else-Marie Lindgren (alla KD) föreslår i en motion att alla förskolor implementerar Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy som tagits fram av företaget Tre ska bli noll.

Kommunstyrelsen delar Förskolenämndens uppfattning att verksamheten ska styras av lagar och förordningar och inte på externa aktörers initiativ. Däremot kan material, som till exempel det Förskolebrevet erbjuder, användas för att ytterligare förbättra det arbete som redan pågår i enlighet med gällande lagar och förordningar. Förvaltningsledningen uppmuntrar förskolechefer att använda sig av Förskolebrevets material, riktlinjer och policy i sitt arbete med likabehandlingsplan, samt att ta upp frågorna på föräldramöte. Kommunstyrelsen anser därmed att intentionerna i motionen är uppfyllda och att motionen därmed är besvarad.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att förklara motionen besvarad.

Rapportering av ej verkställda gynnande biståndsbeslut enligt SoL och LSS (Ku3)

Till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Stadsrevisionen ska Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden rapportera alla gynnande beslut om bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som inte verkställts inom tre månader från dagen för beslut. Sociala omsorgsnämnden ska rapportera alla gynnande beslut enligt 9 § LSS som ej verkställts inom tre månader från beslutsdatum.

För varje beslut ska anges tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt skälen till varför det dröjt. Rapportering ska ske en gång per kvartal. Rapporterna gäller denna gång det andra kvartalet 2017.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att lägga rapporterna till handlingarna.

Redovisning av kvalitetsrapport ”Undervisning och resultat 2016” (Ku4)

Kommunstyrelsen har tagit del av Förskole-, Grundskole- och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndernas redovisningar och konstaterar att nämnderna arbetar med ett flertal åtgärder, med syfte att utveckla och förbättra i verksamheterna. Detta, tillsammans med de extra medel som Kommunfullmäktige tilldelat nämnderna i budget 2017, förväntas bidra till ökad måluppfyllelse och kvalitet.

Utöver detta pågår även grundskolans och gymnasieskolans arbete med åtgärder relaterat till Skolinspektionens förelägganden.

Kommunstyrelsen framhåller här vikten av att nämnderna systematiskt analyserar och följer upp effekterna av de åtgärder som vidtas.

Beslut: Kommunstyrelsen konstaterade att nämnderna arbetar med ett flertal åtgärder för att förbättra i verksamheterna. Kommunstyrelsen godkände nämndernas rapporter.

Försäljning av tomt i Viared (M1)

81 Företagspark Viared AB vill köpa cirka 10 900 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19. Köpeskillingen är på 5 177 500 kronor. Marken säljs grovplanerad. Överlåtelsen villkoras av att köparen senast den 31 oktober 2017 påbörjar byggnation på området. På platsen ska köparen etablera en företagspark med lokaler där flera verksamheter kan rymmas.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att sälja 10 900 kvadratmeter av fastigheten Viared 14:19 för 5 177 500 kronor till 81 Företagspark Viared AB.

Begäran om marktilldelning för kvarteret Astern, Ulysses och Venus (M2)

Mjöbäck Entreprenad AB, Järngrinden AB och Cernera Fastigheter AB har i en gemensam skrivelse till Kommunstyrelsen begärt marktilldelning i kvarteret Venus och Ulysses. Sedan tidigare finns även ansökningar om marktilldelning för det angränsande kvarteret Astern som väntar på svar.

Området norr om stadsmotorvägen mellan Brodalsmotet och Annelundsmotet är attraktivt och mycket intressant att utveckla. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar därför med ett planprogram för hur kvarteren Astern, Ulysses och Venus ska utvecklas. Innan planprogramsarbetet kommit längre går det inte att ta ställning till enskilda markanvisningsförfrågningar men i avvaktan på detta bör alla inkomna ansökningar besvaras.

Beslut: Svarsbrev avges enligt upprättat förslag.

Försäljning av del av fastigheten Kyllared 1:4 (M3)

Borås Elnät vill köpa ett cirka 4 300 kvadratmeter stort område längs Dammgatan vid Kyllared för att där uppföra en ny mottagningsstation. Den planerade tomtmarken är lämplig då den ligger ganska centralt i Brämhults- och Svensgärdeområdet. Ett köpeavtal har träffats som innebär att kommunen säljer cirka 4 300 kvadratmeter av fastigheten Kyllared 1:4 för en köpeskilling om 1 720 000 kronor. Betalning och tillträde sker den 1 november 2017.

Beslut: Kommunen sålde cirka 4 300 kvadratmeter av fastigheten Kyllared 1:4 för 1 720 000 kronor till Borås Elnät AB.

Försäljningspris för tomträttsfastigheter, småhus, för år 2018 (M4)

Försäljningspriset för tomträtterna och de kvarvarande arrendetomterna inom fritidshusområdena Bosnäs och Viared föreslås till följande:

  • Bosnäs, byggrätt 100 kvadratmeter, 333 600 kronor
  • Bosnäs, byggrätt 60 kvadratmeter, 291 900 kronor
  • Viareds sommarstad, 267 600 kronor

Beslut: Kommunen justerade från 1 januari 2018 försäljningspriset vid friköp av tomträttsfastigheter, småhus, samt arrendetomter inom Bosnäs och Viared sommarstad till att beräknas efter ovan angivna priser.

Delårsrapport januari-augusti 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen (E3)

För hela kommunkoncernen redovisas per augusti ett sammanställt resultat på 432 miljoner kronor efter finansnetto. Utifrån nämndernas och bolagens prognoser uppskattas årsresultat för koncernen till 392 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport januari-augusti 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen.

Kommunfullmäktige föreslogs utöka Lokalförsörjningsnämndens kommunbidrag med 14 miljoner kronor för kostnader kopplade till evakueringslokaler.

Fullmäktige föreslogs också minska Miljö- och konsumentnämndens kommunbidrag med 2,75 miljoner kronor beroende på att verksamheten vid Orangeriet avslutades den 31 maj 2017.

Fördelning av riktade statsbidrag till förskola och fritidshem 2018 (E4)

Borås Stad kommer under 2018 liksom tidigare år att få riktade statsbidrag till förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet för inkomstbortfall med anledning av maxtaxan, och för kvalitetssäkrande åtgärder.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att fördela statsbidraget på detta vis:

  • Grundskolenämnden 5 442 668 kronor
  • Förskolenämnden 27 701 632 kronor

Ombyggnation av scenteknik på Borås Stadsteater (E5)

Lokalförsörjningsnämnden begär, under förutsättning att Kulturnämnden tillstyrker förslaget, ett investeringsanslag på 72 000 000 kronor för ombyggnation av scentekniken på Borås Stadsteater. I investeringsbudget 2017 finns motsvarande belopp upptaget.

Beslut: Kommunstyrelsen beviljade Lokalförsörjningsnämnden ett investeringsanslag på 72 000 000 kronor för ombyggnation av scenteknik på Borås Stadsteater.

Nybyggnad av Gånghester förskola (E6)

Gånghester förskola kommer att byggas i princip identisk som Sagans förskola på Norrmalm. Det kommer att bli en suterrängbyggnad i två plan, ha sex avdelningar med 120 platser och ha ett eget tillagningskök.

Beslut: Kommunstyrelsen godkände projekteringsframställan avseende nybyggnation av Gånghester förskola, under förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, samt uppdrog Lokalförsörjningsnämnden att gå vidare med projektering.

Behov av lokaler för evakuering av skolor (E7)

En stor mängd av Borås Stads skolor ska renoveras- och eller byggas om. Detta innebär evakueringsbehov under en längre tid (10-15 år) och därför har Lokalförsörjningsnämnden tillsammans med Grundskoleförvaltningen tagit fram en långsiktig lösning. Lösningen är en komplett skola med plats för 500 elever. Lokalen som ska hyras för detta är fastigheten Kyllared 1:101, Vävlagargatan/Kyllaredsmotet.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att godkänna Lokalförsörjningsnämndens förslag om att förhyra lokal i fastigheten Kyllared 1:101, Vävlagargatan/Kyllaredsmotet under perioden 15 juni 2018 till den 31 december 2033, förutsatt att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget.

Initiativärende: Extern oberoende utredning av nytt Energi- och miljöcenter (E9)

Liberalerna föreslår i ett initiativärende att det tillsätts en oberoende extern utredning med anledning av de fördyringar som aviserats vid Borås Energi och Miljö AB: s EMC-projekt.

Kommunstyrelsen bedömer att det utöver den interna utredningen finns skäl att tillsätta en extern utredning.

Beslut: Kommunstyrelsen tillsätter en extern utredning för att utreda avvikelsen i EMC-projektet. Utredningen ska ge svar på frågan: Vad är den korrekta investeringsutgiften för EMC-projektet? Utredningen ska inkludera en granskning av upphandlingsprocessen och hur styrning och ledning av bolaget skett, en granskning av ägarstyrningen i projektet samt en riskanalys.

Revidering av internationell policy (N1)

Internationella policyn säger att det internationella arbetet ska bidra till ett konkurrenskraftigt, attraktivt Borås och hållbar tillväxt för kommunen, näringslivet och medborgarna.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslog Kommunfullmäktige att anta Borås Stads Internationella policy att gälla för alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag. Policyn ska revideras senast 2021.

Samrådsyttrande över detaljplan för Norrmalm (Sp1)

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för cirka 100 bostäder på Norrmalm i blandade upplåtelseformer med både hyres- och bostadsrätter. Planområdet är uppdelat i två delar med en del placerad i det gröna släppet där Ynglingagatan går ut i Folkungagatan, område 1. Den andra delen är placerad i hörnet av Ynglingagatan och Kråkekärrsgatan.

Kommunstyrelsen ser positivt på en utökning av antalet bostäder på Norrmalm med en blandning av både bostadsrätter och hyresrätter. Eftersom den nya bebyggelsen innebär en förlust av naturmark är det viktigt, likt planen beskriver, att den naturmark som tas bort kompenseras inom planområdet. För att bevara områdets karaktär är det angeläget att säkerhetsställa att utformningen av den nya bebyggelsen passar väl in i den nuvarande.

Beslut: Kommunstyrelsen tillstyrkte planförslaget.

Kompletterande yttrande över detaljplan för Tosseryd (Sp2)

Trafikverket har inkommit med nya synpunkter på planförslaget och med anledning av detta har Kommunstyrelsen kompletterat sitt yttrande.

I Trafikverkets kompletterande yttrande framgår att det pågår ett projekt för fjärrstyrning utmed Älvsborgsbanan. Det innebär att flera järnvägsövergångar ses över och att vissa kommer stängas av säkerhetsskäl, däribland övergången vid Etikettfabriken som idag är den som ligger närmast Tosseryd.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att en ny planskild järnvägsövergång behöver utredas och kostnadsbedömas i det fortsatta planarbetet. En eventuell ny järnvägsövergång ska ingå i exploateringsavtalet och planområdet kan då behöva ses över.

Planbesked för detaljplan för Kristineberg (Sp3)

RHL Gisseberget AB har ansökt om planbesked för detaljplan för fastigheten Gisseberget 1 på Kristineberg. Sökande vill bygga flerbostadshus.

Beslut: Kommunstyrelsen är positiv till att Samhällsbyggnadsnämnden prövar möjligheten att ändra detaljplanen.

Delårsrapport januari-augusti 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen 

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Budgetuppföljning t.o.m augusti 2017 för Kommunfullmäktige.pdf Pdf, 155.7 kB. 155.7 kB 2017-10-12 12.40
Budgetuppföljning t.o.m augusti 2017 för Kommunstyrelsen.pdf Pdf, 447.5 kB. 447.5 kB 2017-10-12 12.40
Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017 från Arbetslivsnämnden.pdf Pdf, 232.6 kB. 232.6 kB 2017-10-12 12.41
Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017 från Fritids-och folkhälsonämnden.pdf Pdf, 439.2 kB. 439.2 kB 2017-10-12 12.41
Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017 från Grundskolenämnden.pdf Pdf, 316.9 kB. 316.9 kB 2017-10-12 12.41
Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017 från Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.pdf Pdf, 503.7 kB. 503.7 kB 2017-10-12 12.42
Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017 från Individ- och familjeomsorgsnämnden.pdf Pdf, 455 kB. 455 kB 2017-10-12 12.42
Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017 från Kulturnämnden.pdf Pdf, 9.7 MB. 9.7 MB 2017-10-12 12.42
Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017 från Lokalförsörjningsnämnden.pdf Pdf, 7.5 MB. 7.5 MB 2017-10-12 12.43
Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017 från Revisorskollegiet.pdf Pdf, 177.6 kB. 177.6 kB 2017-10-12 12.43
Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017 från Samhällsbyggnadsnämnden.pdf Pdf, 304.9 kB. 304.9 kB 2017-10-12 12.43
Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017 från Servicenämnden.pdf Pdf, 576.8 kB. 576.8 kB 2017-10-12 12.43
Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017 från Sociala omsorgsnämnden.pdf Pdf, 391.1 kB. 391.1 kB 2017-10-12 12.43
Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017 från Tekniska nämnden.pdf Pdf, 437.7 kB. 437.7 kB 2017-10-12 12.44
Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017 från Vård- och äldrenämnden.pdf Pdf, 365 kB. 365 kB 2017-10-12 12.44
Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017 från Överförmyndarnämnden.pdf Pdf, 1006.4 kB. 1006.4 kB 2017-10-12 12.44
Budgtetuppföljning t.o.m. augusti 2017 för Förskolenämnden.pdf Pdf, 404.5 kB. 404.5 kB 2017-10-18 15.43
Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2017 för Miljö- och konsumentnämnden.pdf Pdf, 293.8 kB. 293.8 kB 2017-10-18 15.44

Beslutsärenden

Anmälningsärenden

Kommunstyrelsen sammanträder
Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: [2016-12-12] Kommunstyrelsen , sammanträde 2017-10-23 09.30

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol