Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Att tänka på vid sanering av PCB

Sanering av byggnadsdelar som innehåller PCB omfattas av miljöbalkens hänsynsregler. Det är fastighetsägarens ansvar att ta reda på om byggnaden innehåller PCB. Fastighetsägaren har ansvar för att saneringen genomförs på bästa sätt med hänsyn till miljön och människors hälsa.

Innan sanering av PCB påbörjas ska en anmälan göras till Miljöförvaltningen i god tid innan den påbörjas, dock senast tre veckor före.

Ett råd till fastighetsägare inför upphandling är att anlita fogentreprenörer som arbetar enligt branschföreningen SFR:s rekommenderade metoder vid sanering. Fråga också efter referenser från tidigare saneringsarbeten.

Fog- och Brandskyddsföretagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Saneringsplan ska redovisas för varje fastighet och byggnad. Planen ska innehålla en beskrivning av den saneringsmetod som kommer att användas, de försiktighetsmått som planeras göras vid saneringen och tidplan.

Följande försiktighetsmått bör iakttas vid sanering

 • Sanering av PCB ska göras av kompetent saneringsfirma,
 • hyresgäster ska informeras om saneringen,
 • en kraftig dammsugare avsedd för ändamålet ska användas för att förhindra spridning av PCB-haltigt damm,
 • spill vid saneringen ska avlägsnas efter varje arbetsdag och lämnas som farligt avfall,
 • marken intill byggnaden ska skyddas genom täckning,
 • fönster och ventilationsöppningar ska skyddas och vara förseglade under saneringen,
 • balkonger ska inte vara tillgängliga under saneringen.

En sanering som sprider PCB är sämre än ingen sanering alls.

 • Gör en egen kontrollplan för att kontrollera att hela saneringsarbetet blir genomfört med god kvalitet.
 • Gör kontroller av saneringsarbetet på plats.
 • Begär redovisning av saneringsföretagets egenkontroll och av avfallsmängder och transportdokument.
 • Kontrollera att transportör som anlitas har tillstånd från Länsstyrelsen för transport av PCB-haltigt avfall.

Farligt avfall

Allt avfall i samband med sanering av PCB ska samlas upp i slutet emballage med tydlig märkning om att innehållet är förorenat med PCB. Allt PCB-haltigt material/avfall är farligt avfall och ska förvaras skilt från annat avfall enligt Avfallsförordningen (SFS 2020:614). Även oljekondensatorer utan PCB är farligt avfall. El-avfall ska enligt förordningen lämnas i sin helhet utan ingrepp i de elektriska komponenterna till förbehandling på godkänd förbehandlingsanläggning.

Efter sanering ska en slutrapport skickas till Miljöförvaltningen. Rapporten ska innehålla uppgifter om vem som utfört saneringen, saneringsmetod, sanerad mängd, hur det tagits om hand och transportdokument.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Att tänka på vid sanering av PCB

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender