Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Servicekontorets organisation

Förvaltningen är organiserad i följande avdelningar/enheter:

Affärsstöd; ekonomi, it, teknik och logistik

Avdelningen är Servicekontorets interna resurs som bland annat arbetar med:

 • förvaltningens övergripande budget och löpande ekonomi,
 • sköter och ansvarar för Servicekontorets IT och informationssäkerhet,
 • förvaltningens kontaktperson för upphandling,
 • förvaltar anläggningen Pantängen,
 • teknik- och logistikutveckling Pantängen.

Avdelningschef: Ann Malm, telefon: 033-35 74 78

Till avdelningen Affärsstöd hör även:

Redovisningsservice för Borås Stad

Enheten är Borås Stads kvalificerade resurs för redovisnings-och mervärdesskattefrågor.

Redovisningsservice arbetar bland annat med:

 • bokföring,
 • upprättande av kommunens och kommunkoncernens delårs- och årsbokslut,
 • kund- och leverantörsreskontra,
 • Stadskassan,
 • utveckling och samordning av kommunens redovisning,
 • systemförvaltning av kommunens ekonomisystem samt
 • erbjuder stöd och hjälp i redovisnings- och systemfrågor.

Redovisningschef: Nina Clareving, telefon 033-35 37 01

Dataservice

Avdelningen Dataservice är kommunens interna resurs för IT-leveranser inom IT-support, arbetsplatstjänst, tjänsteutveckling samt tjänsteleveranser.

Avdelningen är indelad i fyra enheter:

 • Kund
 • Support
 • Drift
 • Utveckling

Avdelningschef: Niclas Bodeklint, telefon: 033-35 30 73

Entreprenad

Avdelningen består av fyra arbetschefsområden som tillhandahåller tjänster till Borås Stads förvaltningar och bolag.

Område 1:

 • Gata, drift och projekt
 • Mätenheten
 • Trafikenheten
 • Asfaltsenheten
 • Pantängen städ/servering

Område 2:

 • Gata/VA-projekt
 • Drift VA-enheten
 • Spol- och slamenheten

Område 3:

 • Fastighetsenheten
 • Idrottsenheten
 • Byggenheten
 • Pantängen vaktmästeri

Område 4:

 • Park- och grönyteenheten
 • Åkerienheten
 • Markrenhållningsenheten/Vinterväghållning: snöröjning och halkbekämpning (se nedan)
 • Säkerhetssamordning

Område 5:

 • Kontorsservice, t.ex. tryckeri
 • Huvudväxel och reception Stadshuset
 • Stadshusservice, t.ex. Post och bud

I avdelningen ingår dessutom administration, Ramnaslätt; Servicekontorets anläggning för materialåtervinning av t.ex. asfalt och schaktmassor.

Vinterväghållning som sköts av Servicekontoret.

Avdelningschef: Martin Dahl, telefon: 033-35 75 04

Fordon Förråd Verkstad

Fordon Förråd Verkstad är kommunens interna resurs för handläggning och uthyrning av kommunens alla fordon, fordonsreparationer, förråd och uthyrning av material och maskiner samt mekaniska arbeten.

Avdelningen består av fyra enheter:

 • Fordonsverkstad
 • Förråd
 • Mekanisk verkstad
 • Fordonsenheten

Avdelningschef: Arne Stepanov, telefon 033-35 70 94

Personal- och Löneservice

Avdelningen Personal- och Löneservice är kommunens interna resurs för löne- och personaladministration.

Avdelningen är indelad i två enheter:

 • Löneservice
 • Stabsfunktioner Servicekontoret; HR/personal, nämndadministration, kvalitet och miljö samt kommunikation

Avdelningschef: Carina Andersson, telefon: 033-35 81 92

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Servicekontorets organisation

Facebooksymbol Twittersymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Sammanträdeskalender