Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rapport 1 2023

Projektet har sedan den 1 februari anställt en ny projektledare, Sara Florén. Jag kommer närmast från länsstyrelsen där jag har jobbat 5 år med frågor som rör förorenad mark och efterbehandling av förorenade områden. Jag brinner för samverkan och dialog och tycker det känns oerhört tillfredställande att mitt arbete bidrar till att lämna en mer giftfri miljö till nästa generation. Jag har i samråd med projektgruppen och intern organisation tagit beslutet att axla både projektledarrollen samt vara huvudmannens representant.

Sammanfattning

Under kvartal 1 har projektet gått in i en mer aktiv fas och konsultgrupperna jobbar på inom sina respektive utredningsområden. Referensundersökningen pågår i enlighet med plan. Avgående projektledaren Ilse Postma har under årets första veckor jobbat med budget och projektplan. Projektet har anställt Sara Florén som ny projektledare och de första tre månaderna har åtgått till att få en överblick över projektet, skriva ansökan om externa medel för undersökning av PFAS samt författandet av en kommunikationsplan. Det har genomförts regelbundna möten med konsultgruppen och med projektgruppen. Ett möte har genomförts med styrgruppen.

Referensprovtagning

En konsultgrupp genomför referensprovtagning av ytvatten och sediment. Provtagningen pågår under hela 2023. Syftet med referensundersökningarna är att få ett bättre underlag för att göra bedömningar av föroreningsspridning samt göra en översyn av tidigare framtagna riskbedömningar, identifiera behov av riskreduktion samt övergripande åtgärdsmål. Resultat från referensundersökningarna ska även användas som underlag under åtgärdsarbetet, för att bedöma uppfyllelsen av åtgärdsmålen och för framtagande av kontrollprogram under och efter åtgärd. Provtagning för referensundersökning påbörjades under januari och har därefter skett månadsvis enligt plan. Under januari månad var det mycket höga flöden i Viskan vilket gjorde att en sedimentfälla förlorade sitt fäste och flöt iväg. Fällan hittades och kunde ominstalleras på en ny plats strax nedströms, där flödet var mindre. Även flödesmätningen har fått justeras för januari då Viskan bräddade och en del av flödet gick i en bifåra. Konsulten har fått flödesdata från Borås Energi och Miljö gällande bifåran så datan som samlades in kan fortfarande användas efter justering.

Några resultat har hunnit komma och de tyder på att vattnet i sig innehåller låga eller mycket låga halter av förorenande ämnen. Sedimentfällematerialet har en högre föroreningsbelastning, främst av metaller. Detta var väntat då många av de föroreningar vi undersöker i vattendraget är partikelbundna. Än är det för tidigt att dra några slutsatser av de mätresultat vi fått utan dessa kommer först efter årsslutet, då vi har en mätserie som sträcker sig över ett helt kalenderår.

Projektledare Sara Florén tar vattenprov. Foto: Erika Geisler. Miljökonsulten Fredrik Albertsson förbereder mätning av ytvatten med multiinstrument. Foto: Sara Florén.

Projektledare Sara Florén tar vattenprov. Foto: Erika Geisler. Miljökonsulten Fredrik Albertsson förbereder mätning av ytvatten med multiinstrument. Foto: Sara Florén.

PFAS

Det har tidigare ställts krav från både länsstyrelsen och Naturvårdsverket att provtagning av PFAS ska ingå i projektet. PFAS är ett samlingsnamn för en stor grupp långlivade högfluorerade ämnen som finns vitt spridda i vår miljö. På grund av att ämnesgruppen har så många och varierande egenskaper har PFAS använts i många olika typer av produkter och industriella processer, bland annat inom textilindustrin. Av den anledningen är det av stor vikt att undersöka hur mycket av dessa ämnen vi har i både vattnet i Viskan och i dess sediment. Genom att analysera PFAS i sediment erhålls säkrare underlag gällande exempelvis hantering av sedimenten under åtgärdsfasen. Analys av PFAS kommer även att ske i ytvatten för att ta reda på vilka halter som idag förekommer, vilket är ett viktigt underlag för framtagande av miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Beroende på resultaten vi får fram av provtagningen så kan exempelvis sedimenten behöva behandlas på särskilda sätt vid hantering. En provtagningsplan för kompletterande provtagning avseende PFAS har tagits fram.

Det beslutades på projektgruppsmötet i februari att PFAS ska provtas i samband med att annan planerad provtagning sker, så som referensprovtagning och provtagning för sedimentkartering. En ansökan om kompletterande utredningsmedel togs fram. Kommunstyrelsen fattade beslut om att godkänna ansökan den 3 april. Beslut och ansökan expedierades till länsstyrelsen den 4 april. Nu inväntar vi att Naturvårdsverket via Länsstyrelsen ska fatta beslut om tilldelning av statsbidrag.

Batymetriska undersökningar

Under januri-mars har det genomförts batymetriska undersökningar. Undersökningarna drog delvis ut på tiden på grund av isläggning av Viskan, som medförde svårigheter för båt att tillträda vattendraget. I mitten av mars fick projektet ta del av rapport och de bilder som framställts.

Karta över Viskan från Bråt till Rydboholm.

Batymetrisk karta över undersökningsområdet i Viskan med dess sjöar. Röd färg betyder mindre djup, och ju mörkare färg desto större djup.

Undersökningen har utförts mellan Osdalsbron norr om Djupasjön ner till Rydboholms övre regleringsdamm. Hela sträckan har karterats med multibeamekolod och side-scan sonar medan sub-bottomprofiler generellt endast har använts i sjöarna. Botten bedöms i huvudsak bestå av sand ovanpå lera, med undantag för den sydligaste delen runt Rydboholm där bottnen har mer inslag av block och morän eller berg.

Bland de bilder som tagits fram kan man bland annat se hur höjdförhållanden ser ut i vattendraget samt olika slags föremål på botten, till exempel båtvrak, däck och ledningar. Detta är värdefull information inför framtida åtgärder, där man särskilt måste ta hänsyn till exempelvis ledningar i aktiv drift. De undersökningar som har gjorts ger viktig information till flera delar av projektet, bland annat används underlaget i arbetet med att ta fram en provtagningsplan för sedimentavgränsning samt utredning om sedimentlagrens mäktighet.

Kommunikationsplan

Projektledaren har tillsammans med kommunikatörer från Borås Stad tagit fram ett utkast till kommunikationsplan för den del av projektet som pågår nu. Viss hjälp har också projektledaren fått av det utkast till plan som tidigare tagits fram av Borås Energi och Miljö. Kommunikationsplanen har skickats till länsstyrelsen för påsyn och eventuella kompletteringsbehov.

I enlighet med kommunikationsplanen har projektledaren varit ute i fält och varit med vid ytvattenprovtagning. Jättehärligt att komma ut i fält och få se och lära. Fältdagen resulterade i flera nyheter både på sociala medier och på boras.se. På projektets hemsida kommer det att finnas mer material uppladdat.

Nyheterna hittar ni här:

Provtagning pågår i Viskan

Nu tar vi vattenprover i Viskan! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möten

Det har varit många möten i flera olika kontexter, vilket medför en ökad post i den ekonomiska redovisningen jämfört med prognosen. Nedan redovisas de av störst betydelse för projektet.

Avstämningsmöten konsultgrupp

Möten har skett vid fyra tillfällen under kvartal ett. Det har tidigare varit avstämningar varannan vecka med hela konsultgruppen, men vid senaste mötet bestämdes det att det ska ske månatliga avstämningar istället och det blir fler möten i mindre grupper. Så har också skett under mars månad där det genomförts sex möten i olika konstellationer. Konsultgrupper har även haft avstämningar sinsemellan när behov har uppstått. Förändringen har genomförts för att öka framdriften i projektet och minska den ekonomiska belastningen det medför att sammankalla fler personer än de som berörs till möten. Utvärdering av modellen kommer ske under kvartal två.

Projektgruppsmöten

Möten med projektgruppen sker månadsvis. Tre möten har genomförts under första kvartalet. Projektledaren har även haft möte med länsstyrelsen gällande budgetfrågor.

Styrgruppmöte

Ett möte med styrgruppen hölls 8 februari. På mötet diskuterades projektets framdrift samt hanteringen av PFAS- ansökan.

Ekonomisk redovisning

Av det ekonomiska utfallet för första kvartalet kan man konstatera att de stora posterna har varit kostnader inom arbetsområde referensundersökning och flödesmätning samt arbetsområde batymetri. Utfallet ligget i stort sett på den nivå som prognostiserades.

Kommande kvartal

Under kvartal två fortsätter provtagning för referensundersökning. En provtagningsplan för sedimentkartering tas fram och stäms av med länsstyrelsen. En workshop hålls tillsammans med konsulter och projektledare med målet att presentera en ny genomarbetad tidsplan samt revidering av projektets totala budget. Planen är att provtagning inom sedimentkartering samt PFAS kommer igång under slutet av perioden. Projektplan ska uppdateras och gås igenom med länsstyrelsen.

Tveka inte att höra av er om ni har tankar och frågor.

Sara Florén
Projektledare

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rapport 1 2023

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter