Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Rapport 2 2023

Sammanfattning

Under kvartal 2 har projektet gått in i en intensiv fas och konsultgrupperna jobbar på inom sina respektive utredningsområden. Referensundersökningen pågår i enlighet med plan. ”Provtagningsplan för avgränsning av förorenade sediment och utredning av sedimentens tekniska egenskaper” har tillsammans med en provtagningsplan för utredning av förekomst av PFAS tagits fram och beslutats. Provtagning enligt fastställda planer har påbörjats.

Inriktningsbeslut har tagits i samråd länsstyrelsen att avskriva förbiledningsalternativet och istället fokusera på att ta fram en palett av nya åtgärdsalternativ. Ny tidplan och budget har tagits fram för hela projektet. Det har genomförts regelbundna möten med konsultgruppen och med projektgruppen. Ett möte har genomförts med referensgruppen.

Sedimentprovtagning

Provtagningsplanens syfte är att beskriva hur avgränsande undersökningar av förorenade sediment ska genomföras, inklusive utredning av sedimentens tekniska egenskaper. Resultaten från avgränsningen av förorenade sediment ska användas för yt- och volymberäkningar, som underlag vid val av efterbehandlingsåtgärd inom projektområdet. Undersökningarna av sedimentens tekniska egenskaper ska användas för utredning av olika åtgärdslösningar till exempel muddring och täckning, samt utgöra underlag för en preliminär avfallsklassning av sedimenten.

Provtagning enligt planen har påbörjats under juni och beräknas vara klar under hösten. För att underlätta fältarbetet samt för att kunna göra en bättre avgränsning av föroreningsnivåer genomförs fältarbetet i två steg. I den första omgången genomförs provtagning av de mer ytliga sedimenten. Efter en inledande utvärdering av fältarbetet och analysresultat beslutas den slutliga omfattningen av steg 2 – provtagning av djupare sediment samt av de moment som ska ge underlag till de tekniska utredningarna.

Sedimentprovtagning i fält från flotte med specialkonstruerad provtagningsutrustning för uttag av helt ostörda prover. Foto: Sweco miljökonsult 

Sedimentprovtagning i fält från flotte med specialkonstruerad provtagningsutrustning för uttag av helt ostörda prover. Foto: Sweco miljökonsult

Referensprovtagning

Referensprovtagning av ytvatten och sediment pågår sedan januari och ska hålla på under ett helt kalenderår. Syftet med referensundersökningarna är att få ett bättre underlag för att göra bedömningar av föroreningsspridning samt göra en översyn av tidigare framtagna riskbedömningar, identifierat behov av riskreduktion samt övergripande åtgärdsmål. Resultat från referensundersökningarna ska även användas som underlag under åtgärdsarbetet, för att bedöma uppfyllelsen av åtgärdsmålen och för framtagande av kontrollprogram under och efter åtgärd. Några resultat har hunnit komma och de tyder på att vattnet i sig innehåller låga eller mycket låga halter av förorenande ämnen. Sedimentfällematerialet har däremot en högre föroreningsbelastning, främst av metaller. Detta var väntat då många av de föroreningar vi undersöker i vattendraget är partikelbundna. Än är det för tidigt att dra några slutsatser av de mätresultat vi fått utan det kommer först efter årsslutet då vi har en mätserie som sträcker sig över ett helt kalenderår.

PFAS

Provtagningsplan för utredning av PFAS har tagits fram och provtagning samkörs med provtagning för sediment och referensundersökning. I samband med att provtagningsplanen godkändes av länsstyrelsen skickades även en ansökan om kompletterande utredningsmedel in till länsstyrelsen. Länsstyrelsen har i sin tur upprättat en ansökan om medel till Naturvårdsverket. Naturvårdsverket har tyvärr inte godkänt ansökan trots att det är Naturvårdsverket tillsammans med länsstyrelsen som ställt krav på projektet att PFAS ska utredas. Det formella beslutet har ännu inte kommit. Projektledningen förstår behovet och nödvändigheten i att provta för denna ämnesgrupp och det kommer ske trots att inga ytterligare medel tilldelas projektet. Vi har av den anledningen fått minska något på planens ambitionsnivå, och utredning av PFAS-förekomst sker framförallt för att kunna klassa muddermassorna rätt och för hantering av dessa på land samt för att få översiktlig kunskap om dagens belastning. Ytvattenprovtagning begränsas till inom och i direkt anslutning till åtgärdsområdet med syftet att få en baslinje. Omfattningen av sedimentprovtagning begränsas till att besvara frågan om PFAS kan innebära en utmaning vid framtida åtgärd.

Förbiledningsalternativet och utredning av nya åtgärdsalternativ

Det har inom projektorganisationen väckts frågetecken kring den juridiska och tekniska genomförbarheten av förbiledningsalternativet, som var det förordade åtgärdsalternativet enligt 2011 års riskvärdering. Detta åtgärdsalternativ går i korthet ut på att muddra alla delområden för kvittblivning av muddermassorna i Djupasjön och förbiledning av Viskan runt Djupasjön. Vid riskvärderingen såg man detta som framförallt ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ, samtidigt som resterande delar av åtgärdsområdet blev sanerat. I riskvärderingen vägdes inte frågan om teknisk och juridisk genomförbarhet in i bedömningen och det beslutades att alternativet skulle utredas mer djupgående senare, i den nu pågående fasen. Under projektets första utredningsår har åtgärdsalternativet varit föremål för närmare studier och bedömningar. Det kan av dessa utredningsinsatser konstateras att det finns mycket stora hinder för att genomföra alternativet. Bland de tyngre vägande argumenten mot ett genomförande finns:

 • Generellt förbud mot dumpning av avfall i hav, sjöar och vattendrag. Bedöms som svårt att få dispens. Kräver stort utredningsbehov för att visa att ingen risk för olägenhet föreligger.

 • Påverkan på miljökvalitetsnormer. Bedöms kräva omfattande utredningar samt tekniska och juridiska bedömningar för att visa att planerade åtgärder inte riskerar att påverka gränsvärdesnorm, miljökvalitetsnorm eller vara i strid med icke-försämringskravet.

 • Området för förbiledning hyser exceptionellt höga och unika naturvärden ur ett lokal, regionalt och nationellt perspektiv. Inom området lever upp till 80 arter av vilda pollinatörer, flera av dessa rödlistade vildbin. Naturvårdsverket har tillsammans med länsstyrelsen och Borås Stad avsatt miljontals kronor för att restaurera livsmiljöer för vilda pollinatörer och sammantaget bedöms det uteslutet att utnyttja delar av området för förbiledning.

Förutom dessa argument finns det flera andra saker som kan bli problematiska om ett genomförande av åtgärdsalternativet realiseras. Den sammanvägda bilden av områdets förutsättningar tillsammans med tekniska och juridiska hinder har gjort att projektet tillsammans med länsstyrelsen har tagit beslutet att avskriva åtgärdsalternativet. De medel som finns avsatt för utredning av förbiledningsalternativet kommer istället att användas för att utreda nya åtgärdsalternativ. Det kommer ske en översyn och uppdatering av åtgärdsutredningen, eftersom det har skett en stor teknikutveckling sedan senaste riskvärderingen gjordes och mer utredningar av åtgärdsområdet har genomförts. Huvudspåret är åtgärder för delområden enligt
bidragsansökan men behov av riskreduktion ses över som underlag för en ny riskvärdering. Vi kommer jobba på att ta fram flera olika åtgärdsalternativ där varierande grader av muddring och täckning utreds för de olika delområdena där vi har ett konstaterat naturvetenskapligt utpekat behov av riskreduktion.

Kommunikation

Projektledaren har varit och informerat om projektet på Viskans vattenråds föreningsstämma, som i år hölls på Södra Cell, Värö Bruk.

Det har varit en ett reportage om projektet i Borås Tidning.

Borås Tidning skriver om saneringen av Viskan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (betallänk)

Som vanligt hittar ni den mest uppdaterade informationen om projektet här på projektets sajt.

Möten

I projekt av den här digniteten så är möten en stor och viktig del av den interna kommunikationen inom projektet. Det är många korta avstämningar mellan olika funktioner i projektet och mera regelbundna möten i stora och små grupper. Nedan redovisas de av störst betydelse för projektet:

 • Avstämningsmöten konsultgrupp
  Avstämning med hela konsultgruppen har skett vid ett tillfälle under april. Den 4 maj genomfördes en workshop där alla uppdragsledare samt projektledningen medverkade. Under dagen arbetade vi främst med att synka ihop de olika deluppdragen och hantera outredda frågor. Resultat blev en ny gemensam tidplan som är något snävare i tid för att möta den övergripande tidsplaneringen från bidragsansökan.

  Det har skett många avstämningar i mindre grupper för att hantera specifika frågor. Nytt möte med hela gruppen är inplanerad till efter semestrarna.

 • Projektgruppsmöten
  Möten med projektgruppen sker månadsvis. Två ordinarie möten har genomförts under andra kvartalet samt ett extrainsatt möte för att diskutera riktningen framåt i projektet. Projektledaren har även haft möte med länsstyrelsen gällande budgetfrågor.
 • Referensgruppsmöte
  Ett informationsmöte med referensgruppen hölls 1 juni. På mötet informerades deltagarna om projektets framdrift de senaste sex månaderna, anledningen till att det tidigare förordade åtgärdsalternativet 4a utgår samt nya tänkbara åtgärdsalternativ. Länsstyrelsen informerade om nästa fas i projektet, det vill säga domstolsprocessen och behovet att upprätta nya avtal med finansiärerna kring denna del.
 • Andra viktiga möten
  Inledande möte har skett med Borås Energi och Miljö för att intensifiera samarbetet kring Sobackens tillståndsansökan och för laboratorieförsök med stabilisering och avvattning. En förhoppning är att vi inom projektet ska kunna använda restprodukter från Sobacken för stabilisering av muddermassor.

Ekonomisk redovisning

Av det ekonomiska utfallet för andra kvartalet kan man konstatera att de stora posterna har varit kostnader inom miljöutredningar, referensundersökning och avgränsning av förorenade sediment. Geoteknik och batymetri har även det belastat budgeten. Utfallet ligget något under den nivå som prognostiserades. Den övergripande budgeten ser i dagsläget ut att hålla.

Kommande kvartal

Projektet är inne i en mycket intensiv fas med provtagningar under kommande kvartal. De provtagningar som pågår är för referensundersökning, avgränsning av förorenade sediment, utredning av förekomst av PFAS, sedimentens tekniska egenskaper och för geoteknik. Det arbetas brett på många fronter för att möta den något mer restriktiva tidsplaneringen som tagits fram under kvartal två. Mycket av de tekniska utredningsuppdragen startar upp under hösten tillsammans med arbetet med olika typer av dokument, som riskvärdering, teknisk beskrivning, samrådsunderlag och miljökonsekvensbeskrivning.

Tveka inte att höra av er om ni har tankar och frågor.

Sara Florén
Projektledare

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Rapport 2 2023

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter