Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Tillsyn av gårdar

Miljöförvaltningen prioriterar att regelbundet besöka alla gårdar som har fler än 30 djurenheter. Den här miljötillsynen finansieras genom att verksamheten betalar en årlig avgift. Hur ofta verksamheten får en tillsynsinsats bestäms av storleken på djurhållningen. Även avgiftens storlek beror på djurhållningens storlek.

I begreppet tillsyn ingår dels tillsynen för efterlevnaden av miljöbalken eller regler utfärdade med stöd av miljöbalken. Vid beräkning av tidsåtgång för tillsyn och prövning ingår förutom inspektion även bland annat förberedelser innan insatsen, arbete efter inspektion, telefonsamtal, samråd med övriga tillsynsmyndigheter, interna och externa kontakter med sakkunniga och registerhållning i allmänhet samt miljöövervakning.

Exempel på tillsynsinsatser kan vara inspektion på plats, granskning av rapporter och information till verksamheter.

Inspektion på mindre gårdar

Även gårdar med färre än 30 djurenheter kan få en tillsynsinsats, liksom gårdar med enbart växtodling. Verksamheter betalar då en timavgift för den enskilda insatsen.

Tillsynens omfattning

Med hjälp av miljöbalken har verksamheterna delats in enligt följande:

  • 0-29 djurenheter - miljötillsyn utförs men inte regelbundet
  • 30-99 djurenheter - normalt utförs tillsynsinsatser vart fjärde år
  • 100-400 djurenheter - normalt utförs tillsynsinsats vartannat år.

Tillståndspliktiga verksamheter med fler än 200 djurenheter svin eller fjäderfä samt gårdar med fler än 400 djurenheter (nöt, häst, får, getter med flera) får oftast en tillsynsinsats varje år.

Andra intervall i tillsynen kan förekomma, om Miljöförvaltningen anser att det är nödvändigt eller om det passar tillsynsplanen bättre.

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Tillsyn av gårdar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender