Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Bekämpningsmedel i lantbruket

Genom att kombinera flera olika åtgärder för att bekämpa ogräs, svampsjukdomar och skadeinsekter kan du minska ditt beroende av kemiska växtskyddsmedel. Det kallas integrerat växtskydd och kan hjälpa till att förebygga problem. Exempel på åtgärder är att variera växtföljden eller anpassa din odlingsteknik.

Integrerat växtskydd på jordbruksverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid användning av bekämpningsmedel ska du vara noggrann med att se till att de medel du använder är godkända att användas och att användningsområdet stämmer överens med vad som står på produkten.

Du måste även ha kunskap om det krävs en anmälan eller en ansökan om tillstånd vid användningen. Det krävs till exempel tillstånd från Miljöförvaltningen för att få använda bekämpningsmedel inom ett vattenskyddsområde. Vid grundvattentäkterna (Rångedala, Dalsjöfors och Bredared) är det förbjudet att sprida bekämpningsmedel inom primärskyddszon.

Anmälan eller en ansökan om tillstånd

Spridning inom vattenskyddsområde

Du ska lämna in din ansökan i god tid, gärna två månader innan du planerar att sätta igång. Du får inte sprida bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde innan du fått ditt tillstånd. Du kan söka tillstånd för ett eller flera år i taget.

Är du osäker på om marken du vill sprida växtskyddsmedel på är inom vattenskyddsområde kan du använda kartskikten på Boras.se.

Fasta skyddsavstånd

Numera är det krav på att du vid spridning utomhus håller vissa fasta skyddsavstånd, exempelvis till öppna diken och vattendrag. Det är även krav på att du ska hålla vissa fasta skyddsavstånd vid exempelvis påfyllning och utvändig rengöring av sprutan. Du kan läsa mer om vilka avstånd det är som gäller i de nya föreskrifterna om växtskyddsmedel.

Du måste dokumentera spridningen

Om du yrkesmässigt använder växtskyddsmedel ska du dokumentera varje användning och ange vilka skyddsavstånd du hållit vid spridningen om den skett utomhus, vilka övriga försiktighetsåtgärder till skydd mot miljöpåverkan som du vidtagit vid spridningen samt i vilket syfte du använt växtskyddsmedlet. Tänk på att du måste dokumentera spridning även av klass 3-medel.

Om du yrkesmässigt sprider biocidprodukter ska du dokumentera de åtgärder som vidtas för att uppnå syftet med bekämpningen. Av dokumentationen ska framgå för vems räkning spridningen har skett, syftet med bekämpningen, biocidproduktens namn och registreringsnummer samt den mängd biocidprodukter som använts vid spridningen. Även tidpunkt och plats för spridningen och vilka försiktighetsåtgärder som har vidtagits för att skydda människors hälsa och miljö ska dokumenteras. Dokumentationen ska sparas i tre år.

Användningsbevis istället för behörighetsbevis

Om du ska använda växtskyddsmedel som tillhör klass 1 eller 2 måste du ha ett särskilt användningstillstånd. Tidigare kallades detta behörighetsbevis. Precis som tidigare måste du gå en särskild utbildning för att kunna få ett användningstillstånd. Du som har ett befintligt behörighetsbevis anses ha ett användningstillstånd.

Godkända sprutor för yrkesmässig spridning av växtskyddsmedel

Sprutor som används yrkesmässigt för spridning av växtskyddsmedel måste vara godkända av Jordbruksverket. För att kunna godkänna sprutan måste den vara funktionstestad. Sprutorna ska funktionstestas minst en gång vart tredje år. Funktionstest får bara utföras av testare som genomgått Jordbruksverkets funktionstestarutbildning och anmält sin verksamhet till Jordbruksverket. En lista över godkända funktionstestare finns på Jordbruksverkets webbplats. Observera att det bara är funktionstestare som gett sitt medgivande till webbpublicering som finns med på listan.

På Jordbruksverkets webbplats finns även en lista över de spruttyper som är undantagna från godkännandet.

Ansökan om godkännande av sprutan gör du till Jordbruksverket. Jordbruksverkets beslut om godkännande gäller i tre år.

Länkar för mer information

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Bekämpningsmedel i lantbruket

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender