Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad
Logotyp för Borås Stad

Kyl- och frysanläggningar

Kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning innehåller olika typer av köldmedia. De utgörs ofta av fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen vilka kan bidra till den globala uppvärmningen eller skada atmosfärens ozonskiktet om de släpps ut i luften.

För att minska utsläppen av köldmedia finns regler för vilka köldmedier som får användas samt hur installation och kontroll av utrustning som innehåller köldmedia ska gå till. Det finns regler som är gemensamma för alla EU-länder (EU:s förordning 517/2014 om fluorerade växthusgaser) och svenska regler (Förordning om fluorerade växthusgaser, SFS 2016:1128). De svenska reglerna kompletterar EUs lagstiftning. Sammantaget innehåller de krav på regelbundna läckagekontroller, krav om återvinning och krav på företag och personer som hanterar utrustning.

Anmälan och årlig kontroll av köldmedia

För utrustning som innehåller köldmedia motsvarande minst fem ton koldioxidekvivalenter finns krav på periodisk läckagekontroll. Kontrollen ska utföras av certifierad personal.

Installation eller konvertering av en stationär kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning, som innehåller köldmedia motsvarande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer, ska anmälas till Miljö- och konsumentnämnden innan installation.

Innehavaren av anläggning med köldmedia där aggregaten tillsammans överstiger 14 ton koldioxidekvivalenter ska årligen senast den 31 mars lämna en kontrollrapport för köldmedia till Miljö- och konsumentnämnden. Rapporten ska vara undertecknad av ansvarig innehavare/operatör. Årsrapporten kan skickas in per mejl (miljo@boras.se) alternativt med post till Miljöförvaltningen (Miljöförvaltningen, Borås Stad, 501 80 Borås).

För anmälan av köldmediainstallation, gå in under Självservice nedtill, där finns blanketten anmälan av installation av köldmedia. Mer information om köldmedier finns att läsa på länkarna nedtill.

Luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning

Miljösanktionsavgifter

Överträdelse av de krav som finns EU:s och Sveriges f-gasförordningar kan medföra miljösanktionsavgift. Exempel på överträdelser är när årsrapporten inkommer för sent eller vid utebliven anmälan av installation av aggregat överstigande 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer. Det är Miljö- och konsumentnämnden som beslutar om miljösanktionsavgift.

Fler externa länkar för mer information

Webbsidan med ett kugghjul, ikon.

Självservice

Anmälan av installation, köldmedia

Ikon: pratbubblor

Om du har frågor kontakta:

Telefon:

Senast ändrad:

Ändrad av:

Dela sidan: Kyl- och frysanläggningar

Facebooksymbol LinkedInsymbol E-postsymbol
Ikon: tidning

Nyheter

Ikon: Kalender

Kalender